Termékajánló

Szavazás

Fórum

Nincsenek témák!

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.szilkerauto.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

http://www.szilkerauto.hu/shop_help.php#

 

Jogszabályi változások 2021-től

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy sok a webáruházakat érintő jogszabályváltozás: gyökeresen megváltoztak többek között az elállási jogra, a panaszügyintézésre és békéltető testületi eljárásra, az online vitarendezési platformra és az adatkezelésre vonatkozó szabályok és ebbe a sorba illeszkednek a kötelező jótállás 2021. január 1-től megújuló szabályai is.

Ezek a változások az esetek többségében két dolgot igényelnek: a kereskedelmi tevékenység új szabályokhoz igazítását és az általános szerződési feltételek (fogyasztói tájékoztatók) módosítását.

Tekintettel arra is, hogy az elektronikus kereskedelem kiemelt vizsgálati terület a fogyasztóvédelemnél (évente ezres nagyságrendű a hatóság által vizsgált webáruházak száma Magyarországon), érdemes a változó jótállási szabályok bevezetése mellett az eddig esetleg elmaradt egyéb változtatásokat is megtenni, az általános szerződési feltételeket is a megváltozott jogszabályi környezethez igazítani és a megújuló tájékoztatási határidőkre is figyelemmel lenni.

Kit érint a legújabb változás?

Mindenkit, aki a kötelező jótállás alá eső terméket értékesít. Ezek listáját a cikk végén letölthető PDF és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 2021. január 1. napjától hatályos állapotának melléklete tartalmazza.

Érdemes azonban azoknak is módosítani a webshopon lévő tájékoztatókat, akik nem forgalmaznak jótállás köteles terméket, mert a tapasztalat szerint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során általánosságban megkövetelik a jótállásra vonatkozó tájékoztatás meglétét ezekben a webshopokban is, mivel a 45/2014 kormányrendelet ezt előírja.

Mik a főbb változások?

 • A termék árától függően sávos lett a jótállási idő (1-2-3 év)
 • E-jótállási jegy is kiállítható
 • Pontosított javítási határidők
 • A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
 • A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez
 • Pontosan meghatározzák a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit

Mi az a jótállás/garancia?

Az újdonságok részletezése előtt célszerűnek látszik röviden bemutatni a jótállás intézményét. A köznyelvben garanciaként használt fogalom szabatos jogi megfelelője a jótállás. Noha a vásárlók többsége a garancia szót érti és ismeri, a webshop általános szerződési feltételeiben jótállásként kell hivatkozni és bemutatni.

A jótállás két fajtáját ismerjük:

 • jogszabályon alapuló kötelező jótállás (ennek változnak a szabályai 2021. januártól)
 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal (ezzel most nem foglalkozunk)

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája.

A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemeit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni és ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

Lássuk tehát, hogy ehhez képest mi változik 2021. januárjától!

A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év)

A jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Elektronikus jótállási jegy – emailben vagy letölthető formában

Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak (a jótállási jegy kötelező tartalmi elemeit lásd itt, 3. §).

Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért

A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez

Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek

A szerviz értesítési kötelezettsége

A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hogyan érinti ez a webáruházak általános szerződési feltételeit?

A vonatkozó kormányrendelet 11. § (1) bekezdés n) pontja szerint a szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót – egyebek mellett - a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről mégpedig oly módon, hogy „a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség”. Ennek a tájékoztatásnak a legtöbb webshop az ÁSZF-ben tesz eleget, ezért szükséges elvégezni a módosításokat.

2. A Szolgáltató

Név: Szilker Autó Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1

Levelezési cím: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1

Üzlethelyiség címe: 18.ker. BP. Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1

Képviselő neve: Bimbó Péter

Cégjegyzékszám: 01-09-886033

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 14038448-2-43

Közösségi adószám: 14038448-2-43

Számlavezető pénzintézet: OTP

Számlaszám: OTP: 11742001-20059721-00000000

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: szilkerauto.kft@gmail.com

Telefonszám: +36-30/467-0861

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

Webáruházunk kizárólag új és garanciális autóalkatrészeket, autófelszereléseket, kiegészítőket. és autóápolási termékeket forgalmaz.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! A honlap teljes egésze a Szilker Autó Kft. tulajdona.

Egyéb szerzői jogi rendelkezések ismertetése.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folyatatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek: Be kell e jelentkezni az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez? Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség van? Ezek esetén a folyamat leírása. Kosár elmenthető-e későbbi vásárláshoz (automatikusan vagy gomb segítségével)? Van-e kupon elfogadás az áruházban? Van-e pontgyűjtés? Egyéb rendelés paramétereket meg kell-e adni? Stb...

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. VAGY

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató aláveti e magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek és amennyiben igen, akkora magatartási kódex hol érhető el.

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus vagy papíralapú számlát állít-e ki?

Ha papíralapú számlát állít ki, akkor azt hogyan és mikor bocsátja a Felhasználó rendelkezésére?

Elektronikus számla esetén azt mikor küldi meg a Felhasználó részére a Szolgáltató?

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie vagy e-nélkül is lehetőség van-e a külön számlázásra?

5.6. Fizetés

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honnlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

5.6.1. Előre utalás

A fizetési mód részletes leírása, a fizetés menete, esetlegesen felmerülő fizetéssel kapcsolatos kezelési költségek, stb...

5.6.2. Utánvét

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

5.7.1. XXX futárszolgálat

A szállítási mód részletes leírása

Melyik futárszolgálattal történik a kiszállítás?

Mely napokon van lehetőség kiszállításra? (munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között, esetleg van-e lehetőség hétvégi kiszállításra)

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy megadhatja-e a munkahelyének címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen.

A csomag aktuális helyzetéről ki, milyen formában küld tájékoztatást? (Pl.: a futárcég vagy a Szolgáltató küld értesítő e-mailt vagy SMSt)

Lehetőség van-e arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt? Ha igen akkor a futárszolgálat telefonszámának feltüntetése.

Mi történik abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit (Pl.: meghagyja elérhetőségét és lehet vele egyeztetni vagy nincs 2. kézbesítés és újra meg kell rendelni a terméket, stb...)

Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek részletes megadása

Szállítási határidő feltüntetése (Pl.: 3-5 munkanap)

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Stb...

5.7.2. Posta csomag

5.7.3. Személyes átvétel

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely használva vagy beépítve volt.

Ebben az esetben a garanciális törvények érvényesek!

Házilag beépített alaktrészekre nincs garancia!

feltételek: szakműhely szakvélemény és beszerelési számla!

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Szilker Autó Kft.

Levelezési cím: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1

Telefonszám: +36-30/467-0861

E-mail cím: szilkerauto.kft@gmail.com

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Szilker Autó Kft.

Levelezési cím: 1183 Budapest, Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1

Telefonszám: +36-30/467-0861

E-mail cím: szilkerauto.kft@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
 • Bírósági eljárás kezdeményezése,
 • Stb...
9. ÁSZF

9.1. ÁSZF, árak módosítása

Szilker Autóalkatrész Kereskedelmi Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Webshop útján megrendelést leadó Lakossági Vevők részére
1. Általános rendelkezések
1.1 Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban „ÁSZF”) a "Szilker Autó" Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1183
Budapest, Szent Lőrinc sétány 6. B lph. fsz/1.
cégjegyzékszám:01-09-886033
a továbbiakban „Szilker Autó Kft.”) által
forgalmazott termékekre (továbbiakban
„Termékek”) vonatkozóan létrejövő azon
adásvételi szerződéses jogviszonyokra
alkalmazandóak, amelyekben az ún. „Lakossági
Vevő” a Szilker Autó Kft. által üzemeltett webshop-on ad
le megrendelést, amelyet a Szilker Autó Kft.
a Vevő által
megjelölt üzletben " székhely"történő személyes átadással
teljesít a vételár azonnali megfizetése fejében.
Vagy Postai úton / előreutalással "
vagy Futárral utánvéttel.

A jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából
Lakossági Vevőnek (a továbbiakban úgy is, mint
„Vevő”) minősül mindazon személy, aki nem áll
semmilyen szállítási, nagykereskedelmi vagy
egyéb, Termékek adásvételére vagy szállítására
vonatkozó keretszerződés vagy megállapodás
alapján a Szilker Autó Kft.-vel
hatályos jogviszonyban, és
a Szilker Autó Kft. által a www.szilkerauto.hu
internetcímen üzemeltetett internetes vásárlói
felületen (a továbbiakban: „Webshop”)
regisztrálást és bejelentkezést követően Terméket
rendel a Szilker Autó Kft.Kft-től.

A jelen ÁSZF célja, hogy a Lakossági Vevő és a
Szilker Autó Kft. által a Vevő Webshopon tett és
visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő
adásvételi jogviszonyok kereteit (a továbbiakban:
„Szerződés”), azon belül pedig a Felek, azaz a
Szilker Autó Kft. és a Lakossági Vevő (a továbbiakban
Szilker Autó Kft. és Vevő úgy is, mint „Fél”, együtt
„Felek”) jogait és kötelezettségeit – a közöttük
létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás
híján – általános jelleggel megállapítsa.
Tekintettel arra, hogy a Vevő jogosult szabadon
kiválasztani a Szilker Autó Kft. azon telephelyét,
BP. XIII ker. Petneházy utca 54-56 amelyen
a megrendelt Terméket átvenni kívánja, a
Szerződés az adásvétel mellett.
 

Ahol a jelen ÁSZF a Vevőt vagy a Szilker Autó Kft.-t
említi, ott a Vevő vagy a Szilker Autó Kft. nevében és
képviseletében fellépő személyeket,
alkalmazottakat, meghatalmazottakat is érteni
kell. A Szilker Autó Kft. nem köteles a Vevő nevében és
képviseletében fellépő bármely személy
képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Vevő
nevében esetlegesen álképviselőként eljáró
személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű
felelősségét – ide nem értve a szándékos vagy
súlyosan gondatlan károkozás esetét – a Szilker  
Autó Kft. kizárja. Szilker Autó Kft. különösen kizárja
mindennemű felelősségét, ha Vevő bejelentkezési
kódjaival bárki visszaél, ide nem értve azt az
esetet, ha ez kifejezetten a Szilker Autó Kft.-nek felróható
és jogellenes magatartás következménye.

1.2 Jelen ÁSZF elfogadása

A Szilker Autó Kft. a Webshopra történő Vevői
regisztrációt és ezzel a Szerződések létrejöttét is
csak oly módon teszi lehetővé, ha a Vevő
kifejezetten megerősíti a jelen ÁSZF és az ahhoz
kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési
szabályzat megismerését és elfogadását. Ezen túl
a Vevő, a Webshopra történt regisztráláson felül,
a Webshopon leadott bármely megrendelésével
kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére
a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt
rendelkezések irányadóak.

2. Megrendelés

2.1 Megrendelés leadása és visszaigazolása

Vevő megrendelését a Webshop használata útján
adhatja a Szilker Autó Kft. részére a
www.szilkerauto.hu internetcímen.

Webshop útján tett megrendelés esetén az
informatikai rendszer által történő befogadás
időpontja minősül a beérkezés időpontjának.

A Szilker Autó Kft. a Vevő által tett megrendelést
lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és annak
teljesíthetőségét lehetőség szerint a beérkezést
követő 1 munkaórán belül e-mail útján
visszaigazolja. Amennyiben a Vevő a fenti
határidőn belül mégsem kap visszaigazolást, úgy
azt úgy kell értelmezni, hogy valamiféle hiba lépett
fel – például informatikai hiba merült fel, vagy a
Vevő tévesen adta meg e-mail címét, stb. – és a
megrendelést a Szilker Autó Kft. nem fogja teljesíteni.
Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a
Vevőnek ellenőriznie a függő rendeléseit, kosarát
annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri
rendeléseket – amelyekért a Szilker Autó Kft.
felelősséget nem vállal – elkerülje.

A visszaigazolást Vevő annak kézhezvételét
követően haladéktalanul köteles ellenőrizni és
amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy
minőségi mutatók eltérnek a Vevő által
megrendeltektől, ezt az ellentmondást

haladéktalanul köteles közölni a Szilker Autó Kft.-vel.
Ennek elmaradása esetén a Szilker Autó Kft. mentesül
az eltérésből eredő igények és felelősség alól.

2.2 Felelősség kizárások a Webshop tartalmával
kapcsolatosan

A Szilker Autó Kft. a jogszabály adta legszélesebb
kereteken belül kizár minden olyan kárigény
kapcsán felmerülő felelősséget, amely a Webshop
Vevő – illetve Szerződéses jogviszonyra nem lépő
potenciális Vevő – által történő felhasználásából
ered.

Tekintettel arra, hogy a Szilker Autó  Kft. a Webshopban
olyan alkatrész-adatbázist és -keresőt működtet,
amely olyan Termékeket is tartalmaz, amelyek
adott esetben a Szilker Autó Kft. nem tart raktáron,
hanem egyedileg beszerzendők, vagy akár –
általában ideiglenes jelleggel, kivételesen –
egyedileg sem szerezhetőek be, ezért a
Termékek szerepeltetése a Webshopban nem
minősül ajánlattételnek – ezért ajánlati kötöttséget
sem keletkeztet – és a Szilker Autó Kft. semmilyen
felelősséget nem vállal arra nézve, hogy a
Webshopon fellelhető alkatrész ténylegesen
megvásárolható.

Szilker Autó Kft. ugyancsak nem vállal arra nézve
semmilyen felelősséget, ha a Webshop
időszakosan nem elérhető, valamint ha a
Webshopon megjelenített Termék-ábrázolás a
termék egyes tulajdonságait, különösen annak
színét helytelenül vagy pontatlanul mutatja.

Szilker Autó  Kft. minden erőfeszítést megtesz a
Webshop adatbázisának naprakész és pontos
adattartalmáért. A Webshop alkatrész-keresője
olyan kényelmi funkciót is tartalmaz, amely
bizonyos típusadatok bevitele eredményeképpen
kompatibilisnek megjelölt alkatrészeket kínál fel.
Mindazonáltal ezen adatok bevitele, helyességük
és a felkínált alkatrészek kompatibilitásának
leellenőrzése, továbbá az alkatrészek szakszerű
beszerelése, üzembe helyezése alapvetően
szakértelmet igénylő feladat, így ezek szakértő
által történő elvégzését a Szilker Autó Kft.
erősen ajánlja.

Fentiekre tekintettel a Szilker Autó Kft. mindennemű
azzal kapcsolatos felelősségét kizárja, ha a
Webshop keresője – kivételesen, elírás vagy
technikai hiba okán – téves adatot tartalmaz
bármely Termék kompatibilitása, ára,
kedvezménye vagy egyéb jellemzője tekintetében.
Különösen kizárt minden olyan kártérítési igény
tekintetében történő helytállás, amelyet valamely
Webshopon vásárolt Termék tévesen megjelölt
kompatibilitásából, funkcionalitásából származik.

A megvásárolt Termék kompatibilitásának
szakértői ellenőrzését javasoljuk a Termék
átvételét követő 8 munkanapon belül elvégeztetni
annak érdekében, hogy a kompatibilitás hiánya a
jelen ÁSZF 6. pontja alapján az egyes Vevőket
megillető elállási jog keretén belül orvosolható
legyen. Ennek hiányában Terméket
inkompatibilitás alapján kizárólag abban az
esetben áll módjában visszavenni, ha bizonyítást
nyer, hogy az adatbázis hibájára vezethető vissza
az inkompatibilitás.

3. Megrendelések teljesítése, visszamondása

A Vevő a megrendelt Terméket a megrendelés
visszaigazolásában megjelölt időpontban, illetve
az azt követő 7 munkanapon belül jogosult az
általa a megrendelés megtételekor a Webshopon
kiválasztott telephelyen személyesen vagy
meghatalmazott útján átvenni.

A Szilker Autó Kft. csak az általa visszaigazolt
megrendelések teljesítésére köteles. Vevő a
megrendelések visszaigazolásáig, a
visszaigazolásnak a Szilker Autó Kft. által történő
elküldéséig jogosult megrendelését
megváltoztatni vagy visszamondani.

A Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten
beleegyezik abba, hogy a Szilker Autó Kft. – a
megrendelés teljesítését megerősítő
visszaigazolást követően – a Terméknek a Vevő
által megjelölt telephelyre való szállítását, mint
szolgáltatást megkezdje, illetve teljesítse.

A Vevő a megrendelés visszaigazolását követően
sem köteles a megrendelt terméket átvenni, a
megrendelést visszamondhatja, ilyen esetben
azonban a Szilker Autó Kft. jogosult azt a költséget
(elsősorban a Vevő által megjelölt telephelyre
történő szállítási költség) a Vevő részére
kiszámlázni, amely a megrendelés teljesítése
érdekében felmerült, Vevő pedig ezen költségeket
a Szilker Autó Kft. számlája alapján köteles megtéríteni.

Amennyiben a megrendelt Termékek beszerzése
a Szilker Autó Kft.-nek fel nem róható módon a
visszaigazolás ellenére sem lehetséges, vagy
aránytalan költségekkel járna, úgy a Szilker Autó Kft.
mentesül a szállítási kötelezettség alól.
Amennyiben a megrendelt termékből a tömeges
megrendelések, vagy beszállítói késedelem
folytán nem áll rendelkezésre valamennyi
megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet, a
Szilker Autó Kft. csak a visszaigazolt megrendelések
beérkezésének sorrendjében köteles a
megrendelések teljesítésére, a raktári készlet
erejéig. A Szilker Autó Kft. köteles a megrendelés
teljesítésének jelen bekezdésben szereplő
bármely akadályának felmerüléséről a Vevőt
megfelelő időben értesíteni és minden tőle
elvárható intézkedést megtenni a helyzet
rendezése érdekében.

4. Vételár, számlázás

A Termékek vételárát a Szilker Autó  Kft. a Webshopban
az átadás helyének függvényében esetlegesen
változó kedvezménnyel tünteti fel. A Termékek
vételára a Megrendelés leadásakor a
Webshopban feltüntetett – a Vevő által megjelölt –
átvételi telephelyhez kapcsoltan feltüntetett
vételár, azt a tényleges átvételig felmerülő
esetleges árváltozás nem érinti. A Szilker Autó Kft. a
megrendelés visszaigazolásakor a megrendelt

A Termékek vételárában nincs benne a
szállítási költség, azt a vevő válassza ki a
rendeléskor.
 

A Szilker Autó Kft. a teljesített megrendelésekről számlát
állít ki és ad át a Termék személyes átadásakor a
Vevő részére. Vevő köteles a számlát az átvételt
követően haladéktalanul megvizsgálni és annak
megfelelősége esetén a Termék számlán
feltüntetett vételárát a Termék átvételével egy
időben, készpénzben
forintban kiegyenlíteni.

5. Szavatosság, jótállás, minőségi és
mennyiségi kifogások

A Termék átvételekor a Vevő a számla
másodpéldányán kézjegyével köteles igazolni, a
Termék kívülről felismerhető hibáktól és
hiányosságoktól mentes, ép csomagolású
állapotban történt átvételét, és hogy sort kerített
annak mennyiségi megvizsgálására. Az átadott
Termékek csomagolásának és mennyiségének
ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő
felel, a kifogástól mentes átvételt követően Vevő
mennyiségi kifogást már nem támaszthat.

Amennyiben az átvétel során a Termékkel
kapcsolatban kifogás merül fel, azt a Felek
kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek
elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár.

A minőségi kifogások kezelése, szavatossági
igények, illetőleg gyártói jótállással kapcsolatos
igények teljesítése és a visszáruzás tekintetében
a Szilker Autó Kft. azon telephelyének alkalmazottja
köteles eljárni, amely telephelyen a Terméket a
Vevő átvette. A szavatossági igényeket Vevő a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Szilker Autó  
Kft.-vel szemben érvényesíteni. A jótállási igények
intézésére az egyes Termékekhez adott jótállási
tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

6. Fogyasztó részére biztosított elállási jog

A Szilker Autó Kft. nem kívánja a távollévők között
megkötött szerződésekre vonatkozó, a
fogyasztókat védelmező jogszabályi előírásokat
megkerülni azzal az érveléssel, hogy a Felek
között a Szerződés csak az átvétel időpontjában,
azaz nem távollévők között köttetett, ezért a
távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
„Rendelet”) alkalmazásában fogyasztói
szerződésnek minősülő Szerződésektől a Vevők a
Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a termék
átvételétől számított 3 munkanapon belül indoklás
nélkül, szóban vagy írásban elállhatnak. Írásban
történő elállás esetén azt határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő elállási
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postai úton
elküldi.

Az elállás feltétele, hogy a Vevő a Terméket
sérülésmentesen és működőképesen, az eredeti
csomagolással együtt a szóban közölt elállással
egyidejűleg, illetve írásban közölt elállás esetén
legkésőbb annak közlését követő 15 napon belül
adja át azon a telephelyen, ahol azt átvette.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a
Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A Vevő köteles továbbá –
amennyiben erre Szilker Autó Kft. számla állítása mellett
igényt tart – a Vevő által megjelölt telephelyre
történő szállítás igazolt költségét is megtéríteni,
tekintettel arra, hogy a szállítás a jelen ÁSZF 3.
pontjában foglaltak alapján a Rendelet 5. § a)
pontja szerinti szolgáltatásnak minősül, amely –
Szilker Autó  Kft. által esetlegesen maradéktalanul
teljesített – szolgáltatástól való elállás ezért a
Vevőt a Rendelet alapján nem illeti meg. A Vevőt
ezeken felül egyéb költség nem terheli, a Szilker Autó
Kft. azonban követelheti a Termék nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését.

A Szilker Autó Kft. köteles a Vevő által kifizetett vételárat
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő
15 napon belül visszatéríteni, amennyiben a
Termék visszaadására megfelelő módon addigra
sor került.

7. Védett jogok, adatkezelés

A Szilker Autó Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye
hiányában a Vevő semmilyen formában nem
jogosult a Szilker Autó Kft. márkanevét, védjegyét,
logóját, ábráit és bármely egyéb, a Szilker Autó Kft.
szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint
a Webshophoz kapcsolódó valamennyi védett
információt, különösen az Webshopon található
adatbázis tartalmát és rendszerezési elveit
felhasználni. A Webshopról a Szerződések


megkötéséhez, megrendelések megtételéhez
szükséges adatokon kívül bármilyen további
adatok letöltése, a Webshop részéről vagy
egészéről másolat, képlenyomat rögzítése, a
Webshop linkjének más honlapokon történő
feltüntetése – a Szilker Autó Kft. előzetes, írásba foglalt
engedélye hiányában – a Láng Kft. szerzői
jogának megsértésének tekinthető és mind
szerzői, mind büntetőjogi következményeket
vonhat maga után.

Bármilyen, a jelen pont szerint tiltott használat
észlelése vagy akár alapos gyanúja esetén a
Szilker Autó  Kft. jogosult a Vevő hozzáférését a
Webshop különböző tartalmaihoz előzetes
figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal korlátozni
vagy megvonni.

Vevő a Webshop használatával kijelenti, hogy az
általa megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek és vállalja, hogy megtérít minden
kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a
kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból
ered, hogy megadott személyes adatai hibásak.

8. Kapcsolattartás, értesítési kötelezettség

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket
és értesítéseiket a Webshop erre kialakított
felületén, valamint a Vevő irányába a Vevő által
megadott e-mail címre történő, míg a Szilker Autó Kft.
vonatkozásában az alábbi e-mail címre történő
elektronikus üzenetküldés útján teszik meg:

szilkerauto.kft@chello.hu

Vevő köteles a Szerződés szempontjából
lényeges, a Webshopra történő regisztrálás során
megadott adatainak megváltozása esetén azokat
a Webshop felületén legkésőbb a változás
hatálybalépésétől számított 15 napon belül
módosítani.

Szilker Autó Kft. köteles a szerződés teljesítését érintő
lényeges eseményről – ideértve különösen a
teljesítés várható késedelmét, a megrendelt
Termék hiányát – a Vevőt megfelelő időben
értesíteni.

Egyik Fél sem felelős az interneten keresztül,
vagy egyéb elektronikus úton történő, önhibáján
kívül helytelen és hiányos adatátvitelért, illetőleg
információk késedelmes megérkezéséért.

9. Záró rendelkezések

A Felek egyező akaratából a köztük létrejövő
jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF
által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor
hatályos magyar jog, különösen a Polgári
Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló
törvény, illetve a Rendelet rendelkezései
irányadóak.

A jelen ÁSZF alkalmazásában az ÁSZF-ben
megállapított kifejezések tekintetében –
amennyiben a szövegösszefüggésből más nem
következik – az egyes szám a többes számnak, a
többes szám pedig az egyes számnak megfelelő
jelentéssel bír.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF, illetőleg
a Szerződések kapcsán felmerülő vitás
kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton,
közös megegyezés útján rendezni. A békés
vitarendezés sikertelensége esetén a Felek a
jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán
felmerülő jogvita elbírálására arra az esetre, ha a

Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi
Bíróság illetékessége nem állapítható meg a
Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi
szabályai szerint, úgy a Felek a jelen
Szerződésből eredő jogvitájukra hatáskörtől
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a
Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki. Arra az esetre, ha a hatályos
jogszabályok értelmében a Pesti Központi Kerületi
Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességének
kikötése megengedett, a Felek a Budai Központi
Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság
illetékességének kikötését hatálytalannak tekintik,
és ahelyett, hatáskörtől függően a Pesti Központi
Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések
egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok
vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti
a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb
rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy
végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy
ilyen esetben kötelesek az érvénytelen,
hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést
az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának
valamint saját gazdasági céljuknak
legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

A Szilker Autó  Kft. által alkalmazott jelen ÁSZF
visszavonásig, illetőleg annak módosításáig
érvényes. A jelen ÁSZF egységes szerkezetbe
foglalt mindenkor hatályos változatát a Szilker Autó Kft.
Webshopján elérhetővé teszi olyan formában,
hogy a mindenkori legutolsó módosítás szövegét
– a módosítás dátumának megadása mellett –dőlt
betűbe szedve jelöli.

 

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:http://www.szilkerauto.hu/shop_help.php#

azon belül "vásárlási tudnivalók"

 

 

10. Hatályba lépés ideje

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.05.05

Adatvédelemi tájékoztató

Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webáruház üzemeltetője. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Általános jogi közlemény

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza ezen UnasShop rendszerben működő webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.


Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.


A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

 

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.


Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.


Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.


Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Árukereső.hu Megbízható bolt Program

A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
[arukereso_trustedshop_end

]Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.


Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el a 6. „Felhasználó Nyilatkozata” pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

3. MÓDOSÍTÁS
Mindenkinek joga van arra, hogy Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (az új Jogtár online platformjában, vagyis a www.uj.jogtar.hu oldalon) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel és a Web­oldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

4. FELHASZNÁLÓK KÖRE
A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó (a továbbiakban: Előfizető) igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szerződés) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A nem Előfizető, de a Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó vagy a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató vagy használó nem Előfizető Felhasználót is érteni kell.
A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Előfizető az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.
A Felhasználó a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, közvetlen üzletszerzés, valamint reklámhírlevél, direkt marketing és telemarketing/telesales céljából kezelje. A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.
Az Előfizetők kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért a felelősséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezelő felé.
Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a Szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz. Az Adatkezelő által használt sütik fajtáiról, működésükről és letiltásuk lehetőségeiről az „Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése” pontban olvashat bővebben.
A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookie-kat a Szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésén (eszközén) az Adatkezelő egy (1) évig elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez.
A Felhasználó hozzájárulását a cookie-k letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása műszaki kihatással lehet arra, hogy az Adatkezelő a továbbiakban mennyiben tudja teljesíteni az egyes Szolgáltatásokat az adott Felhasználó részére.

7. ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, továbbá a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek/szolgáltatások ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor.
Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

8.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.
(2) Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe.
(3) Felhasználó lakcíme, postacíme.
(4) Felhasználóneve és jelszava.
(5) Felhasználó közvetlen telefon- és faxszáma.
(6) Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés) és egyéb adat.
(7) A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó.

8.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe,
(2) a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,
(4) a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

8.3. Az Előfizetők által tett hibabejelentésekkel kapcsolatos adatok Adatkezelő a hibabejelentésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
- vevőszám vagy licenckód vagy online regisztrációs kód vagy cégnév és cím, illetve kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve;
- e-mail cím;
- telefonszám.

8. 4. Fogyasztói panaszbejelentések Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:
(1) a fogyasztó neve, lakcíme;
(2) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
(3) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
(4) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
(5) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása; (6) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
(7) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
- a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
- regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;
- szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
- válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
- hírlevél;
- promóciós ajánlatok.

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.
Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén – amennyiben küld ilyet a Felhasználónak – biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben ezeket a Felhasználó már nem kapja meg.

Regisztrációs formanyomtatványok, megrendelőlapok: az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (regisztráció típusától függően nevet, születési nevet, születési helyet, időpontot, anyja nevét, nemet, okmányazonosítót, e-mail címet) kérjük el. A fizetős szolgáltatás igénybevételéhez olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a bankkártya száma. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítésének, lezárásának elősegítése, illetve az értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítése miatt van szükség.

Hírlevél: az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél- szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Saját üzletszerzés: a Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják e tájékoztató szolgáltatást a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett e-mail címen.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: a Felhasználók számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják az Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról: regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (aktiválókód). Az aktiválókód segítségével történt aktiválás után is értesítjük a Felhasználót (visszaigazolás). Amenynyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában megadott, Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja.

A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását 14-15. pontban foglaltak szerint.

A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.

A Felhasználók adataikat a CompLex ID rendszerén keresztül, a Szolgáltatás Beállítások menüpontjában vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén módosíthatják.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. E személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 10. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.
Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.
Az Adatkezelő tevékenysége megfelel az információbiztonsági irányítási rendszereket meghatározó ISO27001 szabvány követelményeinek. Az Info tv.-nek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

11. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő tevékenysége megfelel az információbiztonsági irányítási rendszereket meghatározó ISO27001 szabvány követelményeinek.
A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a Felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.

Linkek: lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgáltatásokat és elsősorban Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségben működnek helyileg. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.
Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.
Kérjük, hogy olvassa el az „Adatbiztonság” és az „Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése” szakaszokat is az adattovábbítás tekintetében!

ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS
13.1. Saját cookie-k elhelyezése
Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.
A cookie-k segítségével például tárolhatjuk a Felhasználók preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan Felhasználói tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.
Flash cookie-kat arra használunk, hogy például megmondja nekünk, hogy a Felhasználó járt-e már valaha a weboldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, valamint ő vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül – azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat (például az új Jogtár online platformját a www.uj.jogtar.hu oldalon) nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
A Szolgáltatásokat nagyszámú Felhasználónk használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel. A Szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban Felhasználóink igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó képet kapunk. Felhasználóink nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a Szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtjük és elemezzük.

13.2. Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése
A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitics is „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Ameny-_nyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában meghatározott e-mail címen érhet el minket.
Az Adatkezelő a Felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára:
- Google Adsense,
- Google Co-op (search),
- Adverticum,
- Gemius,
- Median Webaudit,
- OpenX,
- Facebook (likebox, share),
- Addthis.com (share),
- Apple Inc. (meta tag).

14. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETőSÉGEK
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el.

(a) Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 10. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

(b) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó – a lenti c) pontra tekintettel – kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont használatával vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

(c) Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(d) Megjelölés
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK
(a) Tiltakozási jog
A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés
A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.
Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

16. AZ ADATALANYT VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK
Minden Felhasználónak joga van arra, hogy
- tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
- ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

17. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY
Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül.

18. EGYÉB
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezelő közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az Adatkezelő eszközei egészének vagy jelentős részének felvásárlója, a jelen Adatkezelési Szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében az Adatkezelő kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Adatkezelési Szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt vagy jogosultságot tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

 

Alkatrészek keresése előtt figyelmesen olvassa el!!! Garanciális feltételek. ÁSZF , Adatvédelem

Ha nem találja meg az ön által keresett típust vagy a típuson belül nem találja meg /évjárat és motortípus alapján/ a keresett alkatrészt, vagy az ön által kikeresett típuson belül több féle alkatrészt / pl. fékbetét / talál az azt jelenti, hogy abban az évjáratban több féle alkatrésszel szerelték az autót.
Ebben az esetben álltalában az alvázszám szokott segíteni, vagy jobbik mesetben már tudjuk hogy melyik alkatrész van az autónkban.Ha nem sikerül egyértelműen eldönteni akkor kérem hívjon vagy küldjön e-mailt.
Állok rendelkezésére.
Köszönöm
Bimbó Péter
Szilker Autó Kft.
szilkerauto.kft@gmail.com
+36 30 467-0861

Garanciális feltételek:

Jogszabályi változások 2021-től

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy sok a webáruházakat érintő jogszabályváltozás: gyökeresen megváltoztak többek között az elállási jogra, a panaszügyintézésre és békéltető testületi eljárásra, az online vitarendezési platformra és az adatkezelésre vonatkozó szabályok és ebbe a sorba illeszkednek a kötelező jótállás 2021. január 1-től megújuló szabályai is.

Ezek a változások az esetek többségében két dolgot igényelnek: a kereskedelmi tevékenység új szabályokhoz igazítását és az általános szerződési feltételek (fogyasztói tájékoztatók) módosítását.

Tekintettel arra is, hogy az elektronikus kereskedelem kiemelt vizsgálati terület a fogyasztóvédelemnél (évente ezres nagyságrendű a hatóság által vizsgált webáruházak száma Magyarországon), érdemes a változó jótállási szabályok bevezetése mellett az eddig esetleg elmaradt egyéb változtatásokat is megtenni, az általános szerződési feltételeket is a megváltozott jogszabályi környezethez igazítani és a megújuló tájékoztatási határidőkre is figyelemmel lenni.

Kit érint a legújabb változás?

Mindenkit, aki a kötelező jótállás alá eső terméket értékesít. Ezek listáját a cikk végén letölthető PDF és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 2021. január 1. napjától hatályos állapotának melléklete tartalmazza.

Érdemes azonban azoknak is módosítani a webshopon lévő tájékoztatókat, akik nem forgalmaznak jótállás köteles terméket, mert a tapasztalat szerint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során általánosságban megkövetelik a jótállásra vonatkozó tájékoztatás meglétét ezekben a webshopokban is, mivel a 45/2014 kormányrendelet ezt előírja.

Mik a főbb változások?

 • A termék árától függően sávos lett a jótállási idő (1-2-3 év)
 • E-jótállási jegy is kiállítható
 • Pontosított javítási határidők
 • A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
 • A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez
 • Pontosan meghatározzák a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit

Mi az a jótállás/garancia?

Az újdonságok részletezése előtt célszerűnek látszik röviden bemutatni a jótállás intézményét. A köznyelvben garanciaként használt fogalom szabatos jogi megfelelője a jótállás. Noha a vásárlók többsége a garancia szót érti és ismeri, a webshop általános szerződési feltételeiben jótállásként kell hivatkozni és bemutatni.

A jótállás két fajtáját ismerjük:

 • jogszabályon alapuló kötelező jótállás (ennek változnak a szabályai 2021. januártól)
 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal (ezzel most nem foglalkozunk)

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája.

A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemeit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni és ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

Lássuk tehát, hogy ehhez képest mi változik 2021. januárjától!

A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év)

A jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Elektronikus jótállási jegy – emailben vagy letölthető formában

Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak (a jótállási jegy kötelező tartalmi elemeit lásd itt, 3. §).

Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért

A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez

Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek

A szerviz értesítési kötelezettsége

A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hogyan érinti ez a webáruházak általános szerződési feltételeit?

A vonatkozó kormányrendelet 11. § (1) bekezdés n) pontja szerint a szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót – egyebek mellett - a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről mégpedig oly módon, hogy „a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség”. Ennek a tájékoztatásnak a legtöbb webshop az ÁSZF-ben tesz eleget, ezért szükséges elvégezni a módosításokat.

 

 

A garancia a vásárlás napjától kezdődik.

A bejelentés napján cseredarabot nem tudunk biztosítani!

/ Akkumulátor esetén sem /
A garanciális terméket a bejelentés napjától számított 15 napon belül javítjuk vagy cseréljük ki, ha minden feltételnek megfelel.

Erről az alábbiakban olvashat.

HÁZILAG BESZERELT ALKATRÉSZEKRE NINCS GARANCIA!

HÁZILAG BESZERELT ALKATRÉSZ ESETÉN Reklamációnak helyen nincs!

"Természetesen a törvény nem ismerése nem mentesít a jogkövetkezmények alól."

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II. 5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia időtartama termékenként változó, az adott termék adatlapján, illetve a számlán minden esetben feltűntetjük a garanciális időtartamot. Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, úgy a javításra az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek állnak rendelkezésre. Amennyiben egy terméknek nincs kijelölt szakszervize, úgy azt üzletünkbe visszajuttatva tudjuk a garanciális javításokat elvégezni.

A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra terjed ki. A garancia nem terjed ki a helytelen beszerelésből ill. használatból eredő meghibásodásokra.

Cégünk kizárólag új, garanciális termékeket értékesít.

A termék meghibásodásából eredő bármely egyéb károkért felelősséget nem vállalunk.

A garanciális jog feltételei: - Szakszerviz számla, vizsgálólap ill. véleményezés a hibás alkatrészről - A szerelést végző szerviz számlája a beépítésről, valamint a beépítéshez kötelezően tartozó járulékos alkatrészek számlája ill. beépítés igazolása.

Üzemanyagpumpa / AC pumpa, benzinpumpa / garanciális feltételei:

- beszerelésről szoló számla

- szakműhely szakvélemény

- üzemanyagszűrő cseréje

- üzemanyagtartály tisztítása

az elvégzett munkáról és a szűrő cseréjéről szoló számla.

Lengéscsillapító esetén az ütközőbakok és porvédő gumik cseréje kötelező! Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

A jótállást kizáró tényezők : A garancialevélen, vagy a termék azonosító címkéin történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár. Bárminemű kompatibilitási (adott környezetben nem működő, de egyébként nem hibás termék) hibára a garancia nem vonatkozik, melyet a termékek gyártói is elhárítanak.

Amennyiben a fenti feltételeknek a vásárló eleget tett, a garancia a vásárlás helyén érvényesíthető.

A termék esetleges gyári hibája miatt ért kellemetlenségeikért a Tisztelt vásárlók megértését kérjük.

Szilker Autóalkatrész Kereskedelmi Kft.

 

Általános Szerződési Feltételek

Webshop útján megrendelést leadó Lakossági Vevők részére

1. Általános rendelkezések

1.1 Hatály

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban „ÁSZF”) a "Szilker Autó" Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1183
Budapest, Vándor Sándor utca 9. 3/1
cégjegyzékszám:01-09-886033
Telephely: 1139 Budapest Petneházy utca 54-56
a továbbiakban „Szilker Autó Kft.”) által
forgalmazott termékekre (továbbiakban
„Termékek”) vonatkozóan létrejövő azon
adásvételi szerződéses jogviszonyokra
alkalmazandóak, amelyekben az ún. „Lakossági
Vevő” a Szilker Autó Kft. által üzemeltett webshop-on ad
le megrendelést, amelyet a Szilker Autó Kft.
a Vevő által
megjelölt üzletben " székhely"történő személyes átadással
teljesít a vételár azonnali megfizetése fejében.
Vagy Postai úton / előreutalással "
vagy Futárral utánvéttel.

A jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából
Lakossági Vevőnek (a továbbiakban úgy is, mint
„Vevő”) minősül mindazon személy, aki nem áll
semmilyen szállítási, nagykereskedelmi vagy
egyéb, Termékek adásvételére vagy szállítására
vonatkozó keretszerződés vagy megállapodás
alapján a Szilker Autó Kft.-vel
hatályos jogviszonyban, és
a Szilker Autó Kft. által a www.szilkerauto.hu
internetcímen üzemeltetett internetes vásárlói
felületen (a továbbiakban: „Webshop”)
regisztrálást és bejelentkezést követően Terméket
rendel a Szilker Autó Kft.Kft-től.

A jelen ÁSZF célja, hogy a Lakossági Vevő és a
Szilker Autó Kft. által a Vevő Webshopon tett és
visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő
adásvételi jogviszonyok kereteit (a továbbiakban:
„Szerződés”), azon belül pedig a Felek, azaz a
Szilker Autó Kft. és a Lakossági Vevő (a továbbiakban
Szilker Autó Kft. és Vevő úgy is, mint „Fél”, együtt
„Felek”) jogait és kötelezettségeit – a közöttük
létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás
híján – általános jelleggel megállapítsa.
Tekintettel arra, hogy a Vevő jogosult szabadon
kiválasztani a Szilker Autó Kft. azon telephelyét,
BP. XIII ker. Petneházy utca 54-56 amelyen
a megrendelt Terméket átvenni kívánja, a
Szerződés az adásvétel mellett.
 

Ahol a jelen ÁSZF a Vevőt vagy a Szilker Autó Kft.-t
említi, ott a Vevő vagy a Szilker Autó Kft. nevében és
képviseletében fellépő személyeket,
alkalmazottakat, meghatalmazottakat is érteni
kell. A Szilker Autó Kft. nem köteles a Vevő nevében és
képviseletében fellépő bármely személy
képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Vevő
nevében esetlegesen álképviselőként eljáró
személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű
felelősségét – ide nem értve a szándékos vagy
súlyosan gondatlan károkozás esetét – a Szilker 
Autó Kft. kizárja. Szilker Autó Kft. különösen kizárja
mindennemű felelősségét, ha Vevő bejelentkezési
kódjaival bárki visszaél, ide nem értve azt az
esetet, ha ez kifejezetten a Szilker Autó Kft.-nek felróható
és jogellenes magatartás következménye.

1.2 Jelen ÁSZF elfogadása

 A Szilker Autó Kft. a Webshopra történő Vevői
regisztrációt és ezzel a Szerződések létrejöttét is
csak oly módon teszi lehetővé, ha a Vevő
kifejezetten megerősíti a jelen ÁSZF és az ahhoz
kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési
szabályzat megismerését és elfogadását. Ezen túl
a Vevő, a Webshopra történt regisztráláson felül,
a Webshopon leadott bármely megrendelésével
kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére
a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt
rendelkezések irányadóak.

2. Megrendelés

2.1 Megrendelés leadása és visszaigazolása

 Vevő megrendelését a Webshop használata útján
adhatja a Szilker Autó Kft. részére a
www.szilkerauto.hu internetcímen.

 

Webshop útján tett megrendelés esetén az
informatikai rendszer által történő befogadás
időpontja minősül a beérkezés időpontjának.

 A Szilker Autó Kft. a Vevő által tett megrendelést
lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és annak
teljesíthetőségét lehetőség szerint a beérkezést
követő 1 munkaórán belül e-mail útján
visszaigazolja. Amennyiben a Vevő a fenti
határidőn belül mégsem kap visszaigazolást, úgy
azt úgy kell értelmezni, hogy valamiféle hiba lépett
fel – például informatikai hiba merült fel, vagy a
Vevő tévesen adta meg e-mail címét, stb. – és a
megrendelést a Szilker Autó Kft. nem fogja teljesíteni.
Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a
Vevőnek ellenőriznie a függő rendeléseit, kosarát
annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri
rendeléseket – amelyekért a Szilker Autó Kft.
felelősséget nem vállal – elkerülje.

 

A visszaigazolást Vevő annak kézhezvételét
követően haladéktalanul köteles ellenőrizni és
amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy
minőségi mutatók eltérnek a Vevő által
megrendeltektől, ezt az ellentmondást


haladéktalanul köteles közölni a Szilker Autó Kft.-vel.
Ennek elmaradása esetén a Szilker Autó Kft. mentesül
az eltérésből eredő igények és felelősség alól.

 

2.2 Felelősség kizárások a Webshop tartalmával
kapcsolatosan

 

A Szilker Autó Kft. a jogszabály adta legszélesebb
kereteken belül kizár minden olyan kárigény
kapcsán felmerülő felelősséget, amely a Webshop
Vevő – illetve Szerződéses jogviszonyra nem lépő
potenciális Vevő – által történő felhasználásából
ered.

 

Tekintettel arra, hogy a Szilker Autó  Kft. a Webshopban
olyan alkatrész-adatbázist és -keresőt működtet,
amely olyan Termékeket is tartalmaz, amelyek
adott esetben a Szilker Autó Kft. nem tart raktáron,
hanem egyedileg beszerzendők, vagy akár –
általában ideiglenes jelleggel, kivételesen –
egyedileg sem szerezhetőek be, ezért a
Termékek szerepeltetése a Webshopban nem
minősül ajánlattételnek – ezért ajánlati kötöttséget
sem keletkeztet – és a Szilker Autó Kft. semmilyen
felelősséget nem vállal arra nézve, hogy a
Webshopon fellelhető alkatrész ténylegesen
megvásárolható.

 

Szilker Autó Kft. ugyancsak nem vállal arra nézve
semmilyen felelősséget, ha a Webshop
időszakosan nem elérhető, valamint ha a
Webshopon megjelenített Termék-ábrázolás a
termék egyes tulajdonságait, különösen annak
színét helytelenül vagy pontatlanul mutatja.

 

Szilker Autó  Kft. minden erőfeszítést megtesz a
Webshop adatbázisának naprakész és pontos
adattartalmáért. A Webshop alkatrész-keresője
olyan kényelmi funkciót is tartalmaz, amely
bizonyos típusadatok bevitele eredményeképpen
kompatibilisnek megjelölt alkatrészeket kínál fel.
Mindazonáltal ezen adatok bevitele, helyességük
és a felkínált alkatrészek kompatibilitásának
leellenőrzése, továbbá az alkatrészek szakszerű
beszerelése, üzembe helyezése alapvetően
szakértelmet igénylő feladat, így ezek szakértő
által történő elvégzését a Szilker Autó Kft.
erősen ajánlja.

 

Fentiekre tekintettel a Szilker Autó Kft. mindennemű
azzal kapcsolatos felelősségét kizárja, ha a
Webshop keresője – kivételesen, elírás vagy
technikai hiba okán – téves adatot tartalmaz
bármely Termék kompatibilitása, ára,
kedvezménye vagy egyéb jellemzője tekintetében.
Különösen kizárt minden olyan kártérítési igény
tekintetében történő helytállás, amelyet valamely
Webshopon vásárolt Termék tévesen megjelölt
kompatibilitásából, funkcionalitásából származik.

 

A megvásárolt Termék kompatibilitásának
szakértői ellenőrzését javasoljuk a Termék
átvételét követő 8 munkanapon belül elvégeztetni
annak érdekében, hogy a kompatibilitás hiánya a
jelen ÁSZF 6. pontja alapján az egyes Vevőket
megillető elállási jog keretén belül orvosolható
legyen. Ennek hiányában Terméket
inkompatibilitás alapján kizárólag abban az
esetben áll módjában visszavenni, ha bizonyítást
nyer, hogy az adatbázis hibájára vezethető vissza
az inkompatibilitás.

 

3. Megrendelések teljesítése, visszamondása

 

A Vevő a megrendelt Terméket a megrendelés
visszaigazolásában megjelölt időpontban, illetve
az azt követő 7 munkanapon belül jogosult az
általa a megrendelés megtételekor a Webshopon
kiválasztott telephelyen személyesen vagy
meghatalmazott útján átvenni.

 

A Szilker Autó Kft. csak az általa visszaigazolt
megrendelések teljesítésére köteles. Vevő a
megrendelések visszaigazolásáig, a
visszaigazolásnak a Szilker Autó Kft. által történő
elküldéséig jogosult megrendelését
megváltoztatni vagy visszamondani.

 

A Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten
beleegyezik abba, hogy a Szilker Autó Kft. – a
megrendelés teljesítését megerősítő
visszaigazolást követően – a Terméknek a Vevő
által megjelölt telephelyre való szállítását, mint
szolgáltatást megkezdje, illetve teljesítse.

 

A Vevő a megrendelés visszaigazolását követően
sem köteles a megrendelt terméket átvenni, a
megrendelést visszamondhatja, ilyen esetben
azonban a Szilker Autó Kft. jogosult azt a költséget
(elsősorban a Vevő által megjelölt telephelyre
történő szállítási költség) a Vevő részére
kiszámlázni, amely a megrendelés teljesítése
érdekében felmerült, Vevő pedig ezen költségeket
a Szilker Autó Kft. számlája alapján köteles megtéríteni.

 

Amennyiben a megrendelt Termékek beszerzése
a Szilker Autó Kft.-nek fel nem róható módon a
visszaigazolás ellenére sem lehetséges, vagy
aránytalan költségekkel járna, úgy a Szilker Autó Kft.
mentesül a szállítási kötelezettség alól.
Amennyiben a megrendelt termékből a tömeges
megrendelések, vagy beszállítói késedelem
folytán nem áll rendelkezésre valamennyi
megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet, a
Szilker Autó Kft. csak a visszaigazolt megrendelések
beérkezésének sorrendjében köteles a
megrendelések teljesítésére, a raktári készlet
erejéig. A Szilker Autó Kft. köteles a megrendelés
teljesítésének jelen bekezdésben szereplő
bármely akadályának felmerüléséről a Vevőt
megfelelő időben értesíteni és minden tőle
elvárható intézkedést megtenni a helyzet
rendezése érdekében.


 

4. Vételár, számlázás

 

A Termékek vételárát a Szilker Autó  Kft. a Webshopban
az átadás helyének függvényében esetlegesen
változó kedvezménnyel tünteti fel. A Termékek
vételára a Megrendelés leadásakor a
Webshopban feltüntetett – a Vevő által megjelölt –
átvételi telephelyhez kapcsoltan feltüntetett
vételár, azt a tényleges átvételig felmerülő
esetleges árváltozás nem érinti. A Szilker Autó Kft. a
megrendelés visszaigazolásakor a megrendelt


A Termékek vételárában nincs benne a
szállítási költség, azt a vevő válassza ki a
rendeléskor.
 

 

A Szilker Autó Kft. a teljesített megrendelésekről számlát
állít ki és ad át a Termék személyes átadásakor a
Vevő részére. Vevő köteles a számlát az átvételt
követően haladéktalanul megvizsgálni és annak
megfelelősége esetén a Termék számlán
feltüntetett vételárát a Termék átvételével egy
időben, készpénzben
forintban kiegyenlíteni.

 

5. Szavatosság, jótállás, minőségi és
mennyiségi kifogások

 

A Termék átvételekor a Vevő a számla
másodpéldányán kézjegyével köteles igazolni, a
Termék kívülről felismerhető hibáktól és
hiányosságoktól mentes, ép csomagolású
állapotban történt átvételét, és hogy sort kerített
annak mennyiségi megvizsgálására. Az átadott
Termékek csomagolásának és mennyiségének
ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő
felel, a kifogástól mentes átvételt követően Vevő
mennyiségi kifogást már nem támaszthat.

 

Amennyiben az átvétel során a Termékkel
kapcsolatban kifogás merül fel, azt a Felek
kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek
elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár.

 

A minőségi kifogások kezelése, szavatossági
igények, illetőleg gyártói jótállással kapcsolatos
igények teljesítése és a visszáruzás tekintetében
a Szilker Autó Kft. azon telephelyének alkalmazottja
köteles eljárni, amely telephelyen a Terméket a
Vevő átvette. A szavatossági igényeket Vevő a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Szilker Autó 
Kft.-vel szemben érvényesíteni. A jótállási igények
intézésére az egyes Termékekhez adott jótállási
tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 

 

6. Fogyasztó részére biztosított elállási jog

 

A Szilker Autó Kft. nem kívánja a távollévők között
megkötött szerződésekre vonatkozó, a
fogyasztókat védelmező jogszabályi előírásokat
megkerülni azzal az érveléssel, hogy a Felek
között a Szerződés csak az átvétel időpontjában,
azaz nem távollévők között köttetett, ezért a
távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
„Rendelet”) alkalmazásában fogyasztói
szerződésnek minősülő Szerződésektől a Vevők a
Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a termék
átvételétől számított 3 munkanapon belül indoklás
nélkül, szóban vagy írásban elállhatnak. Írásban
történő elállás esetén azt határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő elállási
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postai úton
elküldi.

 

Az elállás feltétele, hogy a Vevő a Terméket
sérülésmentesen és működőképesen, az eredeti
csomagolással együtt a szóban közölt elállással
egyidejűleg, illetve írásban közölt elállás esetén
legkésőbb annak közlését követő 15 napon belül
adja át azon a telephelyen, ahol azt átvette.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a
Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A Vevő köteles továbbá –
amennyiben erre Szilker Autó Kft. számla állítása mellett
igényt tart – a Vevő által megjelölt telephelyre
történő szállítás igazolt költségét is megtéríteni,
tekintettel arra, hogy a szállítás a jelen ÁSZF 3.
pontjában foglaltak alapján a Rendelet 5. § a)
pontja szerinti szolgáltatásnak minősül, amely –
Szilker Autó  Kft. által esetlegesen maradéktalanul
teljesített – szolgáltatástól való elállás ezért a
Vevőt a Rendelet alapján nem illeti meg. A Vevőt
ezeken felül egyéb költség nem terheli, a Szilker Autó
Kft. azonban követelheti a Termék nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését.

 

A Szilker Autó Kft. köteles a Vevő által kifizetett vételárat
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő
15 napon belül visszatéríteni, amennyiben a
Termék visszaadására megfelelő módon addigra
sor került.

 

7. Védett jogok, adatkezelés

 

A Szilker Autó Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye
hiányában a Vevő semmilyen formában nem
jogosult a Szilker Autó Kft. márkanevét, védjegyét,
logóját, ábráit és bármely egyéb, a Szilker Autó Kft.
szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint
a Webshophoz kapcsolódó valamennyi védett
információt, különösen az Webshopon található
adatbázis tartalmát és rendszerezési elveit
felhasználni. A Webshopról a Szerződések


megkötéséhez, megrendelések megtételéhez
szükséges adatokon kívül bármilyen további
adatok letöltése, a Webshop részéről vagy
egészéről másolat, képlenyomat rögzítése, a
Webshop linkjének más honlapokon történő
feltüntetése – a Szilker Autó Kft. előzetes, írásba foglalt
engedélye hiányában – a Láng Kft. szerzői
jogának megsértésének tekinthető és mind
szerzői, mind büntetőjogi következményeket
vonhat maga után.

 

Bármilyen, a jelen pont szerint tiltott használat
észlelése vagy akár alapos gyanúja esetén a
Szilker Autó  Kft. jogosult a Vevő hozzáférését a
Webshop különböző tartalmaihoz előzetes
figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal korlátozni
vagy megvonni.

 

Vevő a Webshop használatával kijelenti, hogy az
általa megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek és vállalja, hogy megtérít minden
kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a
kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból
ered, hogy megadott személyes adatai hibásak.

 


 

8. Kapcsolattartás, értesítési kötelezettség

 

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket
és értesítéseiket a Webshop erre kialakított
felületén, valamint a Vevő irányába a Vevő által
megadott e-mail címre történő, míg a Szilker Autó Kft.
vonatkozásában az alábbi e-mail címre történő
elektronikus üzenetküldés útján teszik meg:

 

szilkerauto.kft@chello.hu

 

Vevő köteles a Szerződés szempontjából
lényeges, a Webshopra történő regisztrálás során
megadott adatainak megváltozása esetén azokat
a Webshop felületén legkésőbb a változás
hatálybalépésétől számított 15 napon belül
módosítani.

 

Szilker Autó Kft. köteles a szerződés teljesítését érintő
lényeges eseményről – ideértve különösen a
teljesítés várható késedelmét, a megrendelt
Termék hiányát – a Vevőt megfelelő időben
értesíteni.

 

Egyik Fél sem felelős az interneten keresztül,
vagy egyéb elektronikus úton történő, önhibáján
kívül helytelen és hiányos adatátvitelért, illetőleg
információk késedelmes megérkezéséért.

 

 

9. Záró rendelkezések

 

A Felek egyező akaratából a köztük létrejövő
jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF
által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor
hatályos magyar jog, különösen a Polgári
Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló
törvény, illetve a Rendelet rendelkezései
irányadóak.

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában az ÁSZF-ben
megállapított kifejezések tekintetében –
amennyiben a szövegösszefüggésből más nem
következik – az egyes szám a többes számnak, a
többes szám pedig az egyes számnak megfelelő
jelentéssel bír.

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF, illetőleg
a Szerződések kapcsán felmerülő vitás
kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton,
közös megegyezés útján rendezni. A békés
vitarendezés sikertelensége esetén a Felek a
jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán
felmerülő jogvita elbírálására arra az esetre, ha a

Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi
Bíróság illetékessége nem állapítható meg a
Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi
szabályai szerint, úgy a Felek a jelen
Szerződésből eredő jogvitájukra hatáskörtől
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a
Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki. Arra az esetre, ha a hatályos
jogszabályok értelmében a Pesti Központi Kerületi
Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességének
kikötése megengedett, a Felek a Budai Központi
Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság
illetékességének kikötését hatálytalannak tekintik,
és ahelyett, hatáskörtől függően a Pesti Központi
Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések
egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok
vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti
a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb
rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy
végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy
ilyen esetben kötelesek az érvénytelen,
hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést
az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának
valamint saját gazdasági céljuknak
legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

 

A Szilker Autó  Kft. által alkalmazott jelen ÁSZF
visszavonásig, illetőleg annak módosításáig
érvényes. A jelen ÁSZF egységes szerkezetbe
foglalt mindenkor hatályos változatát a Szilker Autó Kft.
Webshopján elérhetővé teszi olyan formában,
hogy a mindenkori legutolsó módosítás szövegét
– a módosítás dátumának megadása mellett –dőlt
betűbe szedve jelöli.

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.
Adatvédelemi nyilatkozat, Garanciális feltételek
Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webáruház üzemeltetője. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza ezen UnasShop rendszerben működő webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.


A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Árukereső.hu Megbízható bolt Program
A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Garanciális feltételek:

Jogszabályi változások 2021-től

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy sok a webáruházakat érintő jogszabályváltozás: gyökeresen megváltoztak többek között az elállási jogra, a panaszügyintézésre és békéltető testületi eljárásra, az online vitarendezési platformra és az adatkezelésre vonatkozó szabályok és ebbe a sorba illeszkednek a kötelező jótállás 2021. január 1-től megújuló szabályai is.

Ezek a változások az esetek többségében két dolgot igényelnek: a kereskedelmi tevékenység új szabályokhoz igazítását és az általános szerződési feltételek (fogyasztói tájékoztatók) módosítását.

Tekintettel arra is, hogy az elektronikus kereskedelem kiemelt vizsgálati terület a fogyasztóvédelemnél (évente ezres nagyságrendű a hatóság által vizsgált webáruházak száma Magyarországon), érdemes a változó jótállási szabályok bevezetése mellett az eddig esetleg elmaradt egyéb változtatásokat is megtenni, az általános szerződési feltételeket is a megváltozott jogszabályi környezethez igazítani és a megújuló tájékoztatási határidőkre is figyelemmel lenni. Ehhez próbál segítséget és információt nyújtani jelen írással kiemelt partnerünk, a Fogyasztó Barát.

Kit érint a legújabb változás?

Mindenkit, aki a kötelező jótállás alá eső terméket értékesít. Ezek listáját a cikk végén letölthető PDF és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 2021. január 1. napjától hatályos állapotának melléklete tartalmazza.

Érdemes azonban azoknak is módosítani a webshopon lévő tájékoztatókat, akik nem forgalmaznak jótállás köteles terméket, mert a tapasztalat szerint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során általánosságban megkövetelik a jótállásra vonatkozó tájékoztatás meglétét ezekben a webshopokban is, mivel a 45/2014 kormányrendelet ezt előírja.

Mik a főbb változások?

 • A termék árától függően sávos lett a jótállási idő (1-2-3 év)
 • E-jótállási jegy is kiállítható
 • Pontosított javítási határidők
 • A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
 • A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez
 • Pontosan meghatározzák a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit

Mi az a jótállás/garancia?

Az újdonságok részletezése előtt célszerűnek látszik röviden bemutatni a jótállás intézményét. A köznyelvben garanciaként használt fogalom szabatos jogi megfelelője a jótállás. Noha a vásárlók többsége a garancia szót érti és ismeri, a webshop általános szerződési feltételeiben jótállásként kell hivatkozni és bemutatni.

A jótállás két fajtáját ismerjük:

 • jogszabályon alapuló kötelező jótállás (ennek változnak a szabályai 2021. januártól)
 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal (ezzel most nem foglalkozunk)

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája.

A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemeit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni és ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

Lássuk tehát, hogy ehhez képest mi változik 2021. januárjától!

A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év)

A jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Elektronikus jótállási jegy – emailben vagy letölthető formában

Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak (a jótállási jegy kötelező tartalmi elemeit lásd itt, 3. §).

Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért

A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez

Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek

A szerviz értesítési kötelezettsége

A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hogyan érinti ez a webáruházak általános szerződési feltételeit?

A vonatkozó kormányrendelet 11. § (1) bekezdés n) pontja szerint a szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót – egyebek mellett - a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről mégpedig oly módon, hogy „a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség”. Ennek a tájékoztatásnak a legtöbb webshop az ÁSZF-ben tesz eleget, ezért szükséges elvégezni a módosításokat.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II. 5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia időtartama termékenként változó, az adott termék adatlapján, illetve a számlán minden esetben feltűntetjük a garanciális időtartamot. Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, úgy a javításra az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek állnak rendelkezésre. Amennyiben egy terméknek nincs kijelölt szakszervize, úgy azt üzletünkbe visszajuttatva tudjuk a garanciális javításokat elvégezni.

A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra terjed ki. A garancia nem terjed ki a helytelen beszerelésből ill. használatból eredő meghibásodásokra.

Cégünk kizárólag új, garanciális termékeket értékesít, mely garancia a számla eredeti vagy másolati példányával érvényesíthető.

A termék meghibásodásából eredő bármely egyéb károkért felelősséget nem vállalunk.

A garanciális jog feltételei: - Szakszerviz számla, vizsgálólap ill. véleményezés a hibás alkatrészről
- A szerelést végző szerviz számlája a beépítésről, valamint a beépítéshez kötelezően tartozó járulékos alkatrészek számlája ill. beépítés igazolása.

Lengéscsillapító esetén az ütközőbakok és porvédő gumik cseréje kötelező! Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

A jótállást kizáró tényezők : A garancialevélen, vagy a termék azonosító címkéin történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:
nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár. Bárminemű kompatibilitási (adott környezetben nem működő, de egyébként nem hibás termék) hibára a garancia nem vonatkozik, melyet a termékek gyártói is elhárítanak.

Amennyiben a fenti feltételeknek a vásárló eleget tett, a garancia a vásárlás helyén érvényesíthető.

A termék esetleges gyári hibája miatt ért kellemetlenségeikért a Tisztelt vásárlók megértését kérjük.

Ferodo Premier Cikkszámok
FDB1463 FDB969 FDB1635 FDB1641 FDB1765 FDB1289 FDB1451 FDB775 FDB1167 FDB1323 FDB1827 FDB1717 FDB1629 FDB1001 FDB590 FDB855 FDB1709 FDB1664 FDB1407 FDB1297 FDB1710 FDB1509 FDB1832 FDB1423 FDB148 FSB632 FDB732 FDB584 DDF116 DDF151 DDF206 DDF328 FSB334 FSB335 FSB227 FSB543 FDB586 DDF331 FDB1293 FDB1535 FDB1041 DDF1509 FDB1416 FDB1885 FDB1753 FSB421 FSB422 FSB537 FDB1897 DDF1567 FDB1917 FDB1918 FDB1318 FDB1318B FVR1568 FDB1568 FDB1594 FDB1706 DDF1222 DDF1225 FDB1594 DDF1222 DDF927 FSB191 FSB408 DDF1221 FDB969 FDB1463 FDB1788 FDB1083 DDF1155 DDF1154 DDF1276 DDF1218 DDF1305 DDF1504 DDF1118 DDF1218 FDB4223 FDB1641 FDB1635 DDF1708 FDB1323 FDB222 DDF759 FDB1636 FDB1637 FDB1706 DDF1222 DDF1225 FDB1040 FDB1056 FDB1594 DDF141 FDB1052 DDF521 DDF220 FSB555 FSB401 FDB1113 DDF140 DDF182 FDB256 DDF248 FDB725 DDF258 FDB779 FDB1300 DDF804 DDF1066 FDB1073 DDF1174 FDB1747 DDF1228 FDB1751 FDB1773 DDF1229 DDF1535 FDB925 FDB370 DDF182 FDB256 DDF248 FDB725 DDF258 FDB779 FDB1300 DDF804 DDF1066 FDB1073 DDF1174 FDB1747 DDF1228 FDB1751 FDB1773 DDF1229 DDF1535 FDB925 FDB370 FDB660 FDB1113 DDF521 FDB1040 FDB1056 FSB555 FSB 535 FSB401 DDF140 FDB192 FDB116 DDF1220 DDF320 FDB925 DDF1229 DDF1535 DDF1536 FDB4191 DDF1634 FDB161 FDB165 DDF021 DDF166 DDF307 DDF119 DDF173 DDF375 DDF210 DDF712 DDF211 DDF222 FDB1628
Keresőszavak
autóalkatrész alkatrész fékbetét féktárcsa első féktárcsa hátsó féktárcsa első fékbetét hátsó fékbetét garnitura fékbetét készlet fékpofa hátsó fékpofa ferodo premier webáruház szilkerauto.kft szilker autó kft AUDI BMW CITROEN DACIA DAEWOO/CHEVROLET FIAT FORD HONDA HYUNDAI JAGUAR KIA LANCIA LEXUS MAZDA MERCEDES MINI (BMW) MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT SAAB RENAULT SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VOLVO VW Marea Weekend HGT autóalkatrész XIII ker.Petneházy XIII. autósbolt ferodo legolcsóbb
legolcsóbb féktárcsa fékbetét minőségi fék alkatrészek opel féktárcsa audi féktárcsa bmw féktárcsa fékbetét
ferodo bolt Ferodo bolt Ferodo Premier bolt Autósbolt Autosbolt Autoalkatész Autóalkatrész Chevrolet cariva első fékbetét Opel Antara Első fékbetét ferodo Féktárcsa Hepu Vízpumpa vízpumpa fojtószelep vezérlés VW Audi
fékbetétek fojtószelepek vízpumpák féltengelycsuklók féltengely külső csukló féltengely csukló cikkszám rendelésiszám gyáriszám oe szám oe-szám alábbi típusokba hidraulikus kinyomócsapágy szij feszítő szíj vezető feszítópatron rezgéscsillapító

6Y0 839 655 11,594 Ft Ablakemelőszerkezet bal hátsó manuál Skoda Fabia SK + 6Y0839655 6Y0839655
6Y0 839 656 11,594 Ft Ablakemelőszerkezet jobb hátsó manuál Skoda Fabia SK + 6Y08396566 Y0839656
1U0 837 461 B 12,000 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia 1996 - 2005 bal első elektromos - motor nélkül - SK + 1U0837461B 1U0837461B
1U0 837 461 B 24,000 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia 1996 - 2005 bal első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 1U0837461B 1U0837461B
1U0 837 462 B 12,000 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia 1996 - 2005 jobb első elektromos - motor nélkül - SK + 1U0837462B 1U0837462B
1U0 839 461 B 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia 1996 - 2005 bal hátsó elektromos - motor nélkül - SK + 1U0839461B 1U0839461B
1U0 839 462 B 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia 1996 - 2005 jobb hátsó elektromos - motor nélkül - SK + 1U0839462B 1U0839462B
1Z1 837 461 24,310 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia II. 2005 - bal első elektromos - motor nélkül - SK + 1Z1837461 1Z1837461
1Z1 837 462 24,310 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia II. 2005 - jobb első elektromos - motor nélkül - SK + 1Z1837462 1Z1837462
1Z0 839 461 A 21,505 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia II. 2005 - bal hátsó elektromos - motor nélkül - SK + 1Z0839461A 1Z0839461A
1Z0 839 462 A 21,505 Ft Ablakemelőszerkezet Skoda Oktávia II. 2005 - jobb hátsó elektromos - motor nélkül - SK + 1Z0839462A 1Z0839462A
3B1 837 461 14,000 Ft Ablakemelő szerkezet bal első Skoda SuperbElektromos -motor nélkül - SK + 3B1837461 3B1837461
3B1 837 462 14,000 Ft Ablakemelő szerkezet jobb első Skoda Superb Elektromos -motor nélkül - SK + 3B1837462 3B1837462
6N3 837 401 E 8,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N 1995 - bal első 3 Ajtóshoz HANS 6N3837401E 6N3837401E
6N3 837 402 E 8,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N 1995 - jobb első 3 Ajtóshoz HANS 6N3837402E 6N3837402E
6N4 837 401 8,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N 1995 - bal első 5 Ajtóshoz HANS 6N4837401 6N4837401
6N4 837 402 8,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N 1995 - jobb első 5 Ajtóshoz HANS 6N4837402 6N4837402
6N3 837 461 D 25,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N 1995 - bal első Elektromos - motor nélkül - 3 Ajtóshoz ORIGINAL 6N3837461D 6N3837461D
6N3 837 462 D 25,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N 1995 - jobb első Elektromos - motor nélkül - 3 Ajtóshoz ORIGINAL 6N3837462D 6N3837462D
6N4 837 461 B 26,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 6N/2 1999.10 - 2002 -IG 6N-2-010000 ig ! bal első 5 Ajtóshoz Akció ORIGINAL 6N4837461B 6N4837461B
6Q4 837 461 J 18,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 9N 2002 - bal első 5 Ajtóshoz Akció SK + 6Q4837461J 6Q4837461G
6Q4 837 461 J 30,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 9N 2002 - bal első 5 Ajtóshoz Akció ORIGINAL 6Q4837461J 6Q4837461J
6Q4 837 462 J 18,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 9N 2002 - Jobb első 5 Ajtóshoz Akció SK + 6Q4837462J 6Q4837462J
6Q4 837 462 J 30,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO 9N 2002 - Jobb első 5 Ajtóshoz Akció ORIGINAL 6Q4837462J 6Q4837462J
6K4 837 401 M 9,000 Ft Ablakemelő szerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2001 bal első Kézi Mechanikus Gyári bontott 6K4837401M 6K4837401M
6K4 837 401 M 10,000 Ft Ablakemelő szerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2001 bal első Kézi Mechanikus UJ GERMANY 6K4837401M 6K4837401M
6K4 837 402 M 9,000 Ft Ablakemelő szerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2001 jobb első Kézi Mechanikus Gyári bontott 6K4837402M 6K4837402M
6K4 837 401 P 17,000 Ft Ablakemelő szerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2000 bal első elektromos MOTORRAL !!!!!!! DENMARK + 6K4837401P 6K4837401P
6K4 837 402 P 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2000 jobb első elektromos MOTORRAL !!!!!!! DENMARK + 6K4837402P 6K4837402P
6K4 837 461 B 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2000 bal első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ ORIGINAL 6K4837461B 6K4837461B
6K4 837 462 B 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO CLASSIC 1996 - 2000 jobb első elektromos - motor nélkül - Akció ORIGINAL 6K4837462B 6K4837462B
6K4 837 461 C 22,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO CLASSIC 2000-2002 bal első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ ORIGINAL 6K4837461C 6K4837461C
6K4 837 462 C 22,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW POLO CLASSIC 2000-2002 jobb első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ ORIGINAL 6K4837462C 6K4837462C
6X0 837 461 A 27,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW LUPO 2001 -ig bal első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 6X0837461A 6X0837461A
6X0 837 461 C 27,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW LUPO 2002-től bal első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 6X0837461C 6X0837461C szilkerauto.hu
7M0 837 461 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW SHARAN bal első elektromos - motor nélkül -HANS PRIES 7M0837461 7M0837461A
7M0 837 462 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW SHARAN JOBB első elektromos- motor nélkül -HANS PRIES 7M0837462 7M0837462A
7M0 837 462 22,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW SHARAN JOBB első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 7M0837462 7M0837462A
6K4 837 461 B C 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! VW POLO CLASSIC 2000-2002 PL 1U0 837 461 B javitó 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet javitó Skoda Octavia 2000 IG PL 1U0 837 461 B javitó 4,000 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! Skoda Octavia , 2001 - től PL 6Y1 837 461 javitó 6,000 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! Skoda Fabia PL 8. 6,000 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! Audi A4 PL 3B1 837 461 javitó 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! VW passat B5 ,B6 ,Superb , PL 1M0 837 461 javitó 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! , Seat leon,Toledo II 1999 - től SK + 6L4 837 461 javitó 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! , Seat Cordoba , Ibiza III. 2003 - 6L4837461 SK + 6L4837461 . 1J4 837 461 javitó 6,000 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! VW Golf 4 , Bora SK + 357 837 401 B 7,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW Passat B3 1989-1994 bal első Kézi HANS 357837401B 357837401B
357 837 402 B 7,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW Passat B3 1989-1994 jobb első Kézi HANS 357837402B 357837402B
3A0 837 401 B 7,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW Passat B4 1994-1996 bal első Kézi HANS 3A0837401B 3A0837401B
3A0 837 402 B 7,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW Passat B4 1994-1996 jobb első Kézi HANS 3A0837402B 3A0837402B
3A0 837 461 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW Passat B4 1994-1996 bal első ELEKTROMOS- hoz - motor nélkül - DENMARK + 3A0837461 3A0837461
357 837 571 A 5,500 Ft Ablakemelősin az üveg alá VW Passat B3 , B4 Bal első ORIGINAL 357837571A 357837571A
831 837 565 . 1,000 Ft Ablakemelősin Tömitőgumi az üveg alá VW Passat B3 , B4 első ablakhoz ORIGINAL 831837565 . 831837565 .
3A0 837 462 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW Passat B4 1994-1996 jobb első ELEKTROMOS- hoz - motor nélkül - DENMARK + 3A0837462 3A0837462
357 837 572 . 5,500 Ft Ablakemelősin az üveg alá VW Passat B3 , B4 jobb első ORIGINAL 357837572. 357837572.
3B1 837 461 14,000 Ft Ablakemelő szerkezet bal első Passat B5,B6 1997-2005 Elektromos -motor nélkül - SK + 3B1837461 3B1837461 szilkerauto.hu
3B1 837 462 14,000 Ft Ablakemelő szerkezet jobb első Passat B5,B6 1997-2005 Elektromos -motor nélkül - SK + 3B1837462 3B1837462
1J4 837 461 D 11,000 Ft Ablakemelő szerkezet bal első VW GOLF 4, BORA Elektromos -motor nélkül - 5 ajtós HANS 1J4837461D 1J4837461F
1J4 837 462 D 11,000 Ft Ablakemelő szerkezet jobb első VW GOLF 4, BORA Elektromos -motor nélkül - 5 ajtós HANS 1J4837462D 1J4837462F
1J3 837 461 D 10,000 Ft Ablakemelő szerkezet bal első VW GOLF 4, BORA Elektromos -motor nélkül - 3 ajtós HANS 1J3837461D 1J3837461D
1J3 837 462 D 10,000 Ft Ablakemelő szerkezet jobb első VW GOLF 4, BORA Elektromos -motor nélkül - 3 ajtós HANS 1J4837462D 1J4837462D
1JM 898 461 14,000 Ft Ablakemelő szerkezet Javitó készlet bal első VW GOLF 4, BORA Elektromos 5 ajtós AKCIÓ ORIGINAL 1JM898461 1JM898461
1JM 898 462 14,000 Ft Ablakemelő szerkezet Javitó készlet jobb első VW GOLF 4, BORA Elektromos 5 ajtós Akció ORIGINAL 1JM898462 1JM898462
1H0 837 401 B 8,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW GOLF III. , VENTO bal első Kézi HANS 1H0837401B 1H0837401B
1H0 837 402 B 8,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW GOLF III. , VENTO jobb első Kézi HANS 1H0837402B 1H0837402B
1H0 837 461 A 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW GOLF III. , VENTO bal első Elektromos - motor nélkül - HANS 1H0837461A 1H0837461A
1H0 837 462 A 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet VW GOLF III. , VENTO jobb első Elektromos - motor nélkül - HANS 1H0837462A 1H0837462A
1T1 837 461 B 32,000 Ft Ablakemelő szerkezet Komplett panel - motor nélkül - bal első VW Touran , Caddy II. Elektromos Akció ORIGINAL 1T1837461B 1T1837461A
1T1 837 462 B 29,000 Ft Ablakemelő szerkezet Komplett panel - motor nélkül - jobb első VW Touran , Caddy II. Elektromos Akció ORIGINAL 1T1837462B 1T1837462A
1T0 898 099 8,000 Ft Ablakemelő szerkezet Javitó készlet bal első VW Touran , Caddy II. Elektromos 5 ajtós AKCIÓ ORIGINAL 1T0898099 1T0898099
1T0 898 100 8,000 Ft Ablakemelő szerkezet Javitó készlet Jobb első VW Touran , Caddy II. Elektromos 5 ajtós AKCIÓ ORIGINAL 1T0898100 1T0898100
701 837 501 B 5,000 Ft Ablakemelő szerkezet Transporter T4 1991 - kézi tekerős bal HANS 701837501B 701837501B
701 837 502 B 4,500 Ft Ablakemelő szerkezet Transporter T4 1991 - kézi tekerős jobb HANS 701837502B 701837502B
7H0 837 753 B 35,000 Ft Ablakemelő szerkezet VW Transporter T5 2004 - bal első elektromos - motor nélkül - komplett panel Akció ORIGINAL 7H0837753B 7H0837753B
7H0 837 754 B 35,000 Ft Ablakemelő szerkezet VW Transporter T5 2004 - jobb első elektromos - motor nélkül - komplett panel ORIGINAL 7H0837754B 7H0837754B
6K3 837 401 H 25,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 1994 - 2002 bal első elektromos MOTORRAL !!!!!!! 2 ajtós ORIGINAL 6K3837401H 6K3837401B
6K3 837 402 H 25,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 1994 - 2002 Jobb első elektromos 2 vezetékes MOTORRAL !!!! 2 ajtós ORIGINAL 6K3837402H 6K3837402B
6K4 837 401 P 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 1994 - 2002 bal első elektromos MOTORRAL !!!!!!! 5 ajtós DENMARK + 6K4837401P 6K4837401S
6K4 837 402 P 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 1994 - 2002 jobb első elektromos MOTORRAL !!!!!!! 5 ajtós DENMARK + 6K4837402P 6K4837402S
6K4 837 461 B 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 1994 - 2002 bal első elektromos - motor nélkül - 5 ajtós ORIGINAL 6K4837461B 6K4837461B
6K4 837 462 B 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 1994 - 2002 jobb első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 6K4837462B 6K4837462B szilkerauto.hu
6L4 837 461 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 2003 - bal első elektromos - motor nélkül - 5 ajtós ITALY 6L4837461 6L4837461
6L4 837 461 27,500 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 2003 - bal első elektromos - motor nélkül - 5 ajtós ORIGINAL 6L4837461 6L4837461
6L4 837 461 javitó 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 2003 - bal első - javitó fülek 2 db PL 6L4837461 6L4837461
6L4 837 462 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 2003 - Jobb első elektromos - motor nélkül - 5 ajtós ITALY 6L4837462 6L4837462
6L4 837 462 27,500 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 2003 - Jobb első elektromos - motor nélkül - 5 ajtós ORIGINAL 6L4837462 6L4837462
6L3 847 461 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT IBIZA 2003 - bal első elektromos - motor nélkül - 2 ajtós ITALY 6L3847461 6L3847461
6L3 847 462 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT IBIZA 2003 - JOBB első elektromos - motor nélkül - 2 ajtós ITALY 6L3847462 6L3847462
6L4 837 462 javitó 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT CORDOBA,IBIZA 2003 - bal első - javitó fülek 2 db PL 6L4837462 6L4837462
7M0 837 461 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT ALHAMBRA bal első elektromos - motor nélkül - Ford Galaxy HANS PRIES 7M0837461 7M0837461A
7M0 837 462 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT ALHAMBRA JOBB első elektromos - motor nélkül - Ford Galaxy HANS PRIES 7M0837462 7M0837462A
5P0 837 461 30,000 Ft Ablakemelő szerkezet SEAT ALTEA TOLEDO III. 2005 - bal első elektromos - motor nélkül - Original ! ORIGINAL 5P0837461 5P0837461
5P0 837 462 30,000 Ft Ablakemelő szerkezet SEAT ALTEA TOLEDO III. 2005 - bal első elektromos - motor nélkül - Original ! ORIGINAL 5P0837462 5P0837462
1M0 837 461 A 21,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT TOLEDO II. , LEON bal első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 1M0837461 1M0837461
1M0 837 461 A 17,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT TOLEDO II. , LEON bal első elektromos - motor nélkül - VALEO 1M0837461 1M0837461A
1M0 837 462 A 21,000 Ft Ablakemelőszerkezet SEAT TOLEDO II. , LEON jobb első elektromos - motor nélkül - ORIGINAL 1M0837462 1M0837462
4A0 837 461 A 13,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi 100 C4 / AUDI A6 C4 1992 - 1997 bal első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ HANS PRIES 4A0837461A 4A0837461A
4A0 837 462 A 13,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi 100 C4 / AUDI A6 C4 1992 - 1997 jobb első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ HANS PRIES 4A0837462A 4A0837462A
8D0 837 461 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi A4 1995 -2001 bal első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ GERMANY 8D0837461 8D0837461 szilkerauto.hu
8D0 837 462 10,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi A4 1995 -2001 Jobb első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ GERMANY 8D0837462 8D0837462
8E0 837 461 C 27,500 Ft Ablakemelő szerkezet bal első AUDI A4 8E 2001 - től Elektromos -motor nélkül - ORIGINAL 8E0837461B 8E0837461C
8E0 837 462 C 27,500 Ft Ablakemelő szerkezet jobb első AUDI A4 8E 2001 - től Elektromos -motor nélkül - ORIGINAL 8E0837462B 8E0837462C
4B0 837 461 16,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi A6 1997- 2000 bal első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ HANS PRIES 4B0837461 4B0837461
4B0 837 462 16,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi A6 1997- 2000 JOBB első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ HANS PRIES 4B0837462 4B0837462
4B0 837 461 A 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi A6 2001 - bal első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ HANS PRIES 4B0837461A 4B0837461C
4B0 837 462 A 20,000 Ft Ablakemelőszerkezet Audi A6 2001 - JOBB első elektromos - motor nélkül - AKCIÓ HANS PRIES 4B0837462A 4B0837462C
8. 6,000 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! Audi A4 PL www.vwsanyi.hu www.vwsanyi.hu
8L0 837 461 6,500 Ft Ablakemelőszerkezet javitó fülek 2 db ! Audi A3 PL 8L0837461
1T0 959 701 E pred.L 40,000 Ft Ablakemelő motor Oct-II bal első ORIGINAL 1T0959701E
1T0 959 703 J zad.L 40,000 Ft Ablakemelő motor Oct-II bal hátsó ORIGINAL 1T0959703J zad.L
1T0 959 702 E pred.P 40,000 Ft Ablakemelő motor Oct-II jobb első ORIGINAL 1T0959702E pred.P
1T0 959 704 J zad.P 40,000 Ft Ablakemelő motor Oct-II Jobb hátsó ORIGINAL 1T0959704J zad.P szilkerauto.hu
6K4 959 801 E 15,000 Ft Ablakemelő motor VW Polo Classic 2000 -től bal első 12 lábú Gyári bontott 6K4959801E 6K4959801E szilkerauto.hu
6K4 959 802 E 15,000 Ft Ablakemelő motor VW Polo Classic 2000 -től jobb első 12 lábú Gyári bontott 6K4959802E 6K4959802E
1H0 959 801 A 10,000 Ft Ablakemelő motor VW Golf III. bal első 15 lábú Gyári bontott 1H0959801A 1H0959801A
6Q0 955 453 N 3,000 Ft Ablakmosó folyadék tartály 2 L Fabia , POLO 9N 2002- SK + 6Q0955453N 6Q0955453N
1J0 955 453 N 3,000 Ft Ablakmosó folyadék tartály 3 L Octavia ,Golf 4,Bora ITALY 1J0955453N 1J0955453P szilkerauto.hu

1K0 955 453 S 6,500 Ft Ablakmosó folyadék tartály Octávia II., GOLF 5, 5,5 L SK + 1K0955453S 1K0955453S
3B0 955 453 T Ablakmosó folyadék tartály VW/Passat 97 - 3B0955453T 3B0955453T
1J6 955 651 2,000 Ft Ablakmosó motor Fab/Oct +hátsó 1T0955651A - 1K6955651 HANS 1J6955651 1K6955651
1J5 955 651 2,000 Ft Ablakmosó motor Polo Classic,Seat Cordoba,Fabia,Octavia,Superb HANS 1J5955651 1T0955651
7M0 919 376 1,000 Ft Ablakmosófolyadék visszajelz§ kapcsoló Fab/Oct/Sup SK + 7M0919376 7M0919376
1H0 837 581 D 700 Ft Ablaktekerő SK + 1H0837581D 1H0837581D
4B0 953 503 G 4,500 Ft Ablaktörlő kacsoló+fedélzeti comp.Fab/Oct/Sup HANS 4B0953503G 4B0953503G szilkerauto.hu
4B0 953 503 H 4,420 Ft Ablaktörlő kapcsoló elöl/hátul fedélz.comp.Fab/Oct HANS 4B0953503G 4B0953503G
4B0 953 503 F 4,500 Ft Ablaktörlő kapcsoló elöl/hátul+mosó Fabia/Octavia HANS 4B0953503H 4B0953503H
6U0 953 513 2,800 Ft Ablaktörlő kapcsoló Felicia régi tipus SK + 6U0953513 6U0953513
6U0 953 513 A 2,800 Ft Ablaktörlő kapcsoló Felicia új tipus SK + 6U0953513A 6U0953513A
4B0 953 503 E 4,500 Ft Ablaktörlő kapcsoló+mosó Fab/Oct / AUDI A4,A6, VW csak elsőablak HANS 4B0953503E 4B0953503E
6K5 953 519 B 5,500 Ft Ablaktörlő kapcsoló VW Polo Classic DENMARK + 6K5953519B 6K5953519B
6N0 953 519 B 5,500 Ft Ablaktörlő kapcsoló VW Polo Variant , Polo 6N HANS PRIES 6N0953519B 6N0953519B
3B1 955 409 Ablaktörlő kar bal első VW Passat B5 , B6 2002 -ig SK + 3B1955409 3B1955409
3B1 955 410 Ablaktörlő kar jobb első VW Passat B5 , B6 2002 -ig SK + 3B1955410 3B1955410
1J1 955 409 A Ablaktörlő kar bal első VW GOLF 4 , BORA SK + 1J1955409A 1J1955409A szilkerauto.hu
1J1 955 410 A Ablaktörlő kar jobb első VW GOLF 4 , BORA SK + 1J1955410A 1J1955410A
1H6 955 707 3,500 Ft Ablaktörlő kar hátsó VW Golf III. DENMARK + 1H6955707 1H6955707
6U1 955 409 C 1,000 Ft Ablaktörlőkar Felicia baloldali SK + 6U1955409C
115 930 832 842 Ft Ablaktörlőlapát 450 mm 115 930 832
6N0 955 425 1,000 Ft Ablaktörlőlapát 475 mm SK + 6N0955425
6N0 955 425 A 1,600 Ft Ablaktörlőlapát 475+530 mm SK + 6N0955425A
097 859 045 F 748 Ft Ablaktörlőlapát 510 mm 097 859 045 F
3A1 955 425 1,200 Ft Ablaktörlőlapát spoilerrel 530 mm / db SK + 3A1955425
1Z1 998 001 5,500 Ft Ablaktörlőlapát Oct II 600+475 mm készlet AERO ORIGINAL 1Z1998001
8Z1 955 425 F Ablaktörlő Lapát Audi A2 ORIGINAL 8Z1955425F
6U1 955 603 3,200 Ft Ablaktörlő szerkezet Felicia SK + 6U1955603 6U1955603
5J1 955 605 B 10,000 Ft Ablaktörlő szerkezet első SKODA FABIA II. 2007 - Akció ORIGINAL 5J1955605B 5J1955605B
1U1 955 603 C 7,500 Ft Ablaktörlő szerkezet Octavia 1996-2005 SK + 1U1955603C 1U1955603C
1Z1 955 119 C / 601 22,440 Ft Ablaktörlő szerkezet Octavia-II+Motor ORIGINAL 2005 - ORIGINAL 1Z1955119C 1Z1955119C szilkerauto.hu
1J1 955 603 B 10,000 Ft Ablaktörlő szerkezet első VW Golf 4 , Bora , Leon,Toledo II. Akció ORIGINAL 1J1955603B 1J1955603B
8D1 955 603 A 12,000 Ft Ablaktörlő szerkezet első VW Passat B5,B6 , Skoda Superb , Audi A4 Akció ORIGINAL 8D1955603A 8D1955603A
6Q1 955 601 B 10,000 Ft Ablaktörlő szerkezet első VW POLO 9N 2003 - Akció ORIGINAL 6Q1955601B 6Q1955601B
1J1 955 113 C 13,000 Ft Ablaktörlő első szerkezet motorja VW Golf 4 , Bora , Octavia Ablaktörlő motor - ORIGINAL 1J1955113C 1J1955113C
5J1 955 113 A 15,000 Ft Ablaktörlő első szerkezet motorja Skoda Fabia II. Ablaktörlő motor - ORIGINAL 5J1955113A 5J1955113A
1K0 614 117 H 55,000 Ft ABS aggregát vezérlőegységgel Oct-II/VW Golf 5 ORIGINAL ORIGINAL 1K0614117H 1K0614117H
1K0 907 379 P 55,000 Ft ABS aggregát vezérlőegység Oct-II/VW Golf 5 ORIGINAL ORIGINAL 1K0907379P 1K0907375P
8E0 614 111 AB 25,000 Ft ABS aggregát vezérlőegységgel VW Passat B5 , Audi A4 8E0614111AN Abs vezérlő egység Gyári bontott 8E0614111AB 8E0614111AC
6R0 614 417 A 35,000 Ft ABS aggregát vezérlőegységgel Fabia II. 2007 - Gyári bontott 6R0614417A 6R0614417 szilkerauto.hu
8D0 927 803 D 8,000 Ft ABS jeladó első Superb ,Passat B5 ,B6 1997-2005 ,Audi A4 95- SK + 8D0927803D 8D0927803D
8D0 927 807 C 10,000 Ft ABS jeladó Hátsó Audi A4 95- HANS PRIES 8D0927807C 8D0927807C szilkerauto.hu
3B0 927 807 B 8,000 Ft ABS jeladó hátsó Superb/VW Passat B5,B6 SK + 3B0927807B 3B0927807B
1J0 927 803 5,500 Ft ABS jeladó Octavia 1996-2005 ,Golf 3,4,Bora ,Leon,Toledo II., Audi A3 ,Passat B4 bal első / Fordulatszám érzékelő SK + 1J0927803 1J0927803
1J0 927 804 5,500 Ft ABS jeladó Octavia 1996-2005 ,Golf 3,4,Bora ,Leon,Toledo II., Audi A3 ,Passat B4 jobb első SK + 1J0927804 1J0927804
1J0 927 807 B 8,000 Ft ABS jeladó Octavia 1996-2005 ,Golf 4,Bora ,Leon,Toledo II., Audi A3 Hátsó SK + 1J0927807B 1J0927807B szilkerauto.hu
1J0 927 807 D 8,000 Ft ABS jeladó Octavia 1996-2005 ,Golf 4,Bora ,Leon,Toledo II., Audi A3 Hátsó 4x4 összkerekeshez SK + 1J0927807D 1J0927807D
7H0 927 803 9,000 Ft ABS jeladó Octavia II.2005- , GOLF 5,ALTEA ,LEON II.,TOLEDO III., T5 bal első 7H0927803 ORIGINAL 7H0927803 7H0927803
7H0 927 804 9,000 Ft ABS jeladó Octavia II.2005- , GOLF 5,ALTEA ,LEON II.,TOLEDO III., T5 jobb első 7H0927804 ORIGINAL 7H0927804 7H0927804 szilkerauto.hu
1K0 927 807 9,000 Ft ABS jeladó Octavia II.2005- , GOLF 5,ALTEA ,LEON II.,TOLEDO III., bal hátsó 1K0927807 ORIGINAL 1K0927807 1K0927807
1K0 927 808 9,000 Ft ABS jeladó Octavia II.2005- , GOLF 5,ALTEA ,LEON II.,TOLEDO III., jobb hátsó 1K0927808 ORIGINAL 1K0927808 1K0927808
6Q0 927 803 B 9,000 Ft ABS jeladó SKODA FABIA ,POLO 9N 2002 - ,Seat Ibiza 6L 2003 - bal első GERMANY 6Q0927803B 6Q0927803B
6Q0 927 804 B 9,000 Ft ABS jeladó SKODA FABIA ,POLO 9N 2002 - ,Seat Ibiza 6L 2003 - jobb első GERMANY 6Q0927804B 6Q0927804B
6Q0 927 807 B 8,000 Ft ABS jeladó SKODA FABIA ,POLO 9N 2002 - bal hátsó 6Q0927807B ORIGINAL 6Q0927807B 6Q0927807B szilkerauto.hu
6Q0 927 808 B 8,000 Ft ABS jeladó SKODA FABIA ,POLO 9N 2002 - jobb hátsó ORIGINAL 6Q0927808B 6Q0927808B
1H0 927 807 D 7,000 Ft ABS jeladó VW Golf III.,VENTO Hátsó GERMANY 1H0927807D 1H0927807D szilkerauto.hu
191 927 807 D 10,000 Ft ABS jeladó VW PASSAT B3,B4 1989-1995 Hátsó 3A-S-300 000 IG 357 927 807 . GERMANY 357927807 357927807
3A0 927 807 . 8,000 Ft ABS jeladó VW PASSAT B4 1995 - Alváz T-000 001- Hátsó GERMANY 3A0927807 3A0927807
6N0 927 807 A 8,000 Ft ABS jeladó VW POLO 6N 1995 - Hátsó GERMANY 6N0927807A 6N0927807A
7M0 927 807 C 8,000 Ft ABS jeladó első VW Sharan , Seat Alhambra , Ford Galaxy 1996 - 2000 GERMANY 7M0927807C 7M0927807C
7M3 927 807 G 17,000 Ft ABS jeladó első VW Sharan , Seat Alhambra , Ford Galaxy 2000 - től ORIGINAL 7M3927807G 7M3927807G
7M3 927 807 H 17,000 Ft ABS jeladó első VW Sharan , Seat Alhambra , Ford Galaxy 2000 - től fékbetét kopásjelző vezetékkel ORIGINAL 7M3927807H 7M3927807H
7M0 927 807 D 9,000 Ft ABS jeladó Hátsó szilkerauto.hu
VW Sharan , Seat Alhambra , Ford Galaxy GERMANY 7M0927807D 7M0927807D
443 614 149 A 5,000 Ft ABS ROTOR ORIGINAL 443614149A 443614149A
3B0 880 201 AN AIRBAG kormányba 4 küllős Golf 4 , Bora Légzsák 3B0880201AN
6K4 845 201 C 5,000 Ft Ajtóablaküveg Polo Classic bal első ablaküveg szinezett Gyári bontott 6K4845201C
6K4 845 202 C 5,000 Ft Ajtóablaküveg Polo Classic jobb első Gyári bontott 6K4845202C
6Y0 853 515-516-753- 3,300 Ft Ajtódíszléc készlet Fabia DIAMOND SK + 6Y0 853 515-516-753-
193 853 515 F 850 Ft Ajtódíszléc VW Golf bal első SK + 193 853 515 F
193 853 753 F 850 Ft Ajtódíszléc VW Golf bal hátsó SK + 193 853 753 F szilkerauto.hu
193 853 516 F 850 Ft Ajtódíszléc VW Golf jobb els§ SK + 193 853 516 F szilkerauto.hu
193 853 754 F 850 Ft Ajtódíszléc VW Golf jobb hátsó SK + 193 853 754 F szilkerauto.hu
3A0 947 561 A 1,000 Ft Ajtókapcsoló VW PASSAT B3,B4 1989-1996 SK + 3A0947561A
6K0 947 563 B 1,500 Ft Ajtókapcsoló VW Polo Classic , Seat Cordoba , Ibiza Gyári bontott 6K0947563B 6K0947563B
6K0 947 563 B 1,700 Ft Ajtókapcsoló VW Polo Classic , Seat Cordoba , Ibiza HANS PRIES 6K0947563B 6K0947563B
6N0 947 563 1,700 Ft Ajtókapcsoló VW Polo 6N HANS PRIES 6N0947563 6K0947563B
6K0 947 563 B 2,800 Ft Ajtókapcsoló VW Polo Classic , Seat Cordoba , Ibiza ORIGINAL 6K0947563B 6K0947563B
1H0 837 207 C 3,000 Ft Ajtókilincs BAL ELSŐ ZÁRBETÉTTEL VW Golf III. , Vento HANS 1H0837207C 1H0837207C
357 837 207 A 3,800 Ft Ajtókilics VW PASSAT B3 1989 - 1993 központi záras bal első HANS 357837207A B 357837207A B
357 837 208 A B 3,800 Ft Ajtókilics VW PASSAT B3 1989 - 1993 központi záras jobb első HANS 357837208A B 357837208A B
3A0 837 207 C 4,000 Ft Ajtókilics VW PASSAT B4 1994-1996 központi záras bal első DENMARK + 3A0837207C 3A0837207C
3A0 837 208 C 4,000 Ft Ajtókilics VW PASSAT B4 1994-1996 központi záras jobb első DENMARK + 3A0837208C 3A0837208C szilkerauto.hu
3A0 837 235 2,000 Ft Ajtókilics VW Passat B4 1994-1996 bal első belső aljzat 3A0837235 01C ORIGINAL 3A0837235 3A0837235 01c
3A0 837 236 2,000 Ft Ajtókilics VW PASSAT B4 1994-1996 jobb első belső aljzat 3A0837236 01C ORIGINAL 3A0837236 3A0837236
3B0 837 205 G 1,700 Ft Ajtókilincs külső Fab/Oct ,PASSAT B5,GOLF 4 szaténfekete SK + 3B0837205G
3B0 837 207 G 1,700 Ft Ajtókilincs külső Fab/Oct / VW PASSAT B5,GOLF 4 alapozott SK + 3B0837207G
2D0 837 205 4,500 Ft Ajtókilincs külső VW LT II. 1996 - 2D , Mercedes Sprinter HANS PRIES 2D0837205 2D0837205
2D0 837 205 8,500 Ft Ajtókilincs külső VW LT II. 1996 - 2D ORIGINAL 2D0837205 2D0837205
701 837 205 . 7,500 Ft Ajtókilincs külső bal első VW Transporter T4 1991 - ITALY 701837205 . 701837205 .
701 837 205 . 8,500 Ft Ajtókilincs külső bal első VW Transporter T4 1991 - zárbetéttel ITALY 701837205 . 701837205 . szilkerauto.hu
701 837 206 . 7,500 Ft Ajtókilincs külső jobb első VW Transporter T4 1991 - ITALY 701837206 . 701837206 .
701 837 206 . 8,500 Ft Ajtókilincs külső jobb első VW Transporter T4 1991 - zárbetéttel ITALY 701837206 . 701837206 .
701 837 019 A 5,000 Ft Ajtókilincs BELSŐ VW Transporter T4 1991 - bal első 701837019A szürke GERMANY 701837019A 701837019A
701 837 020 A 5,000 Ft Ajtókilincs BELSŐ VW Transporter T4 1991 - jobb első 701837020A01C fekete GERMANY 701837020A 701837020A01C szilkerauto.hu
701 837 020 A 5,000 Ft Ajtókilincs BELSŐ VW Transporter T4 1991 - jobb első 701837020A U71 szürke GERMANY 701837020A 701837020AU71
6Y0 827 550 A 2,000 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba Fabia ferdehátú + Combi SK + 6Y0827550A 6Y0827550C
1U6 827 550 E 2,500 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba Octavia I. 1996-2005 SK + 1U6827550E 1U6827550E
1U9 827 550 B 2,500 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba Octavia I. 1996-2005 Combi SK + 1U9827550B 1U9827550B
116 740 260 1,500 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba Pick-up SK + 116740260 . 116740260 .
3B5 827 550 E 2,000 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba VW-Passat/Bora Sedan SK + 3B5827550E 3B5827550E szilkerauto.hu
1H6 827 550 A 2,500 Ft Ajtóteleszkóp az 5 -ik ajtóba VW GOLF III. Gáz nyomrugó GERMANY 1H6827550A 1H6827550A
1H9 827 550 A 2,500 Ft Ajtóteleszkóp az 5 -ik ajtóba VW GOLF III. VARIANT kombi Gáz nyomrúgó GERMANY 1H9827550A 1H9827550A
1J6 827 550 2,500 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba VW GOLF 4 GERMANY 1J6827550 . 1J6827550 .
1J6 827 550 3,000 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba VW GOLF 4, PASSAT B5 variant erősitett ! GERMANY 1J6827550 . 1J6827550 . szilkerauto.hu
1J6 827 550 3,000 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba VW GOLF 4, PASSAT B5 variant Gyári bontott 1J6827550 . 1J6827550 .
3A9 827 550 2,500 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba PASSAT B3,B4 variant 1989 - 1996 GERMANY 3A9827550 3A9827550
1H5 827 550 B 2,500 Ft Ajtóteleszkóp 5.ik ajtóba VW Vento GERMANY 3A9827550 3A9827550
701 829 331 H 3,300 Ft Ajtóteleszkóp a csomagtárajtóba VW Transporter T4 1991-2003 701829331H , GERMANY 701829331H 701829331H
4F9 827 552 A 10,500 Ft Ajtóteleszkóp a csomagtérajtóba - Gáz nyomrugó AUDI A6 Avant 4F 2005 - ORIGINAL 4F9827552A 4F9827552A
6X1 837 013 H 35,000 Ft Ajtózár központizáras bal első Golf 4 , Bora 1998 - ORIGINAL 6X1837013H 6X1837013H szilkerauto.hu
3B1 837 015 AM 34,000 Ft Ajtózár központizáras bal első VW Polo 9N,Transporter T5 , Skoda Fabia ,Seat Cordoba , Ibiza 6L 2003- 3B1 837 015 AQ ORIGINAL 3B1837015AM 3B1837015AQ
3B1 837 016 CB 34,000 Ft Ajtózár központizáras jobb első VW Polo 9N,Transporter T5 , Skoda Fabia ,Seat Cordoba , Ibiza 6L 2003- 3B1 837 016 CB ORIGINAL 3B1837016CB 3B1837016CB
3B1 837 015 A 15,000 Ft Ajtózár központizáras bal első Passat B5,B6,Golf 4,Bora,Fabia,Oktávia,Toledo II.,Leon ,……. TOP ÁR SK + 3B1837015A 3B1837015A
3B1 837 016 A 15,000 Ft Ajtózár központizáras jobb első Passat B5,B6,Golf 4,Bora,Fabia,Oktávia,Toledo II.,Leon ,……. SK + 3B1837016A 3B1837016C
3B4 839 015 A zad.L 15,000 Ft Ajtózár központizáras bal hátsó Passat B5,B6,Golf 4,Bora,Oktávia,Toledo II.,Leon ,……. SK + 3B4839015A 3B4839015A
3B4 839 016 A zad.P 15,000 Ft Ajtózár központizáras jobb hátsó Passat B5,B6,Golf 4,Bora,Oktávia,Toledo II.,Leon ,……. SK + 3B4839016A 3B4839016A
3C1 837 015 A 30,000 Ft AJTÓZÁRSZERKEZET bal első VW Passat B7 2005 - ORIGINAL 3C1837015A 3C1837015A
3C1 837 016 A 30,000 Ft AJTÓZÁRSZERKEZET jobb első VW Passat B7 2005 - ORIGINAL 3C1837016A 3C1837016A
3D1 837 015 AB 17,000 Ft Ajtózár központizáras bal első Touareg , Touran 2009-,Caddy 2008-,Golf Plus,Octavia II. 2005 -Altea,Toledo 2005- ,……. TOP ÁR SK + 3D1837015AB 3D1837015AB szilkerauto.hu
3D1 837 016 AB 16,000 Ft Ajtózár központizáras jobb első Touareg , Touran 2009-,Caddy 2008-,Golf Plus,Octavia II. 2005 -Altea,Toledo 2005- ,……. TOP ÁR SK + 3D1837016AB 3D1837016AB
7L0 839 015 D 15,000 Ft Ajtózár központizáras bal hátsó Golf 5,Jetta,Touran,Touareg,Octavia II., Altea, Toledo III.2005- ,……. SK + 7L0839015D 7L0839015D
7L0 839 016 D 15,000 Ft Ajtózár központizáras jobb hátsó Golf 5,Jetta,Touran,Touareg,Octavia II., Altea, Toledo III.2005- ,……. SK + 7L0839016D 7L0839016D
6K4 837 015 B 7,500 Ft Ajtózár központizáras bal első Polo Classic , Polo Variant , Caddy 6K4837015A Gyári bontott 6K4837015A 6K4837015B
6K1 837 015 T 7,500 Ft Ajtózár központizáras bal első Seat Cordoba , Ibiza , Inca 1993 -1999 Gyári bontott 6K1837015T 6K1837015T
6K4 837 015 D 9,000 Ft Ajtózár központizáras bal első Seat Cordoba , Ibiza 1999.10 - 2002 -IG Gebraucht teile Gyári bontott 6K4837015D 6K4837015D
701 837 015 D 9,000 Ft Ajtózár központizáras bal első VW Transporter T4 1991 - 2003 Gebraucht teile Gyári bontott 701837015D 701837015D
701 837 015 D 17,500 Ft Ajtózár központizáras bal első VW Transporter T4 1991 - 2003 ORIGINAL 701837015D 701837015D
701 837 016 E 9,000 Ft Ajtózár központizáras JOBB első VW Transporter T4 1991 - 2003 Gebraucht teile Gyári bontott 701837016E 701837016E
701 837 016 E 17,500 Ft Ajtózár központizáras JOBB első VW Transporter T4 1991 - 2003 ORIGINAL 701837016E 701837016E
6K4 831 051 C 20,000 Ft AJTÓ - Polo Classic / Polo Variant / VW Caddy 1995 - 9K ajtó bal első üresen Gyári bontott 6K4831051C 6K4831051C
6K4 831 052 C 20,000 Ft AJTÓ - Polo Classic / Polo Variant / VW Caddy 1995 - 9K ajtó jobb első üresen Gyári bontott 6K4831052C 6K4831052C
20,000 Ft AJTÓ - Seat Cordoba ajtó bal első üresen 1999 - 2002 4 ajtós Gyári bontott VWSANYI
6K3 831 051 C 25,000 Ft AJTÓ - Seat Cordoba ,Ibiza II. ajtó bal oldali üresen 1999 - 2002 3 AJTÓS Gyári bontott 6K3831051C 6K3831051C
6K3 831 052 C 25,000 Ft AJTÓ - Seat Cordoba ,Ibiza II. ajtó - jobb oldali üresen 1999 - 2002 3 AJTÓS Gyári bontott 6K3831052C 6K3831052C
1U4 831 051 25,000 Ft AJTÓ - SKODA OCTAVIA I. 1996 - 2005 bal első üresen Gyári bontott 1U4831051 1U4831051
1U4 831 052 25,000 Ft AJTÓ - SKODA OCTAVIA I. 1996 - 2005 jobb első üresen Gyári bontott 1U4831052 1U4831052 szilkerauto.hu
1U4 833 051 AJTÓ - SKODA OCTAVIA I. 1996 - 2005 bal hátsó üresen 5 ajtós Gyári bontott 1U4833051 1U4833051
1U9 833 051 A 25,000 Ft AJTÓ - SKODA OCTAVIA I. 1996 - 2005 bal hátsó üresen 5 ajtós Combi , kombi ! Gyári bontott 1U9833051A 1U9833051A
1U9 833 052 A 25,000 Ft AJTÓ - SKODA OCTAVIA I. 1996 - 2005 jobb hátsó üresen 5 ajtós Combi , kombi ! Gyári bontott 1U9833052A 1U9833052A
1M0 831 055 M 30,000 Ft Ajtó - Seat Leon ajtó , Seat Toledo II. AJTÓ bal első 1999 - től szép állapotban Gyári bontott 1M0831055M 1M0831055M
1M0 831 056 M 30,000 Ft Ajtó - Seat Leon ajtó , Seat Toledo II. AJTÓ jobb első 1999 - től szép állapotban Gyári bontott 1M0831056M 1M0831056M
1M0 833 055 L 25,000 Ft AJTÓ - SEAT Leon , Seat Toledo II. Bal hátsó Ajtó 1999 - től Gyári bontott 1M0833055L 1M0833055L
1M0 833 056 L 25,000 Ft AJTÓ - SEAT Leon , Seat Toledo II. Jobb hátsó Ajtó 1999 - től Gyári bontott 1M0833056L 1M0833056L
3B4 831 051 BE 25,000 Ft AJTÓ - VW PASSAT B6 bal első Gyári bontott 3B4831051BE
3B4 831 052 BE 25,000 Ft AJTÓ - VW PASSAT B6 Jobb első Gyári bontott 3B4831052BE
3B9 833 051 AC 20,000 Ft AJTÓ - VW Passat B6 Variant bal hátsó Gyári bontott 3B9833051AC
1J0 201 801 H 6,300 Ft Aktív széntartály Octavia ,Golf 4 SK + 1J0201801H 1J0201801H szilkerauto.hu
1J0 906 517 F 6,000 Ft Aktívszén tartály szelep Octavia 1,4-1,6 SK + 1J0906517F 1J0906517F
1J0 915 333 A 3,700 Ft Akumlátor tartó alsó rész Octavia , Golf 4 SK + 1J0915333A 1J0915333A
6Q0 825 201 E 10,000 Ft Alvázborítás Fabia első rész baloldali SK + 6Q0825201E
6Q0 825 202 H 10,000 Ft Alvázborítás Fabia első rész jobboldali SK + 6Q0825202H
3B0 825 218 D 2,800 Ft Alvázborítás Superb jobboldali hátsó SK + 3B0825218D 3B0825218E
8E0 825 215 A 4,400 Ft Alvázborítás Superb középső hátsó SK + 8E0825215A
1U0 035 849 1,500 Ft Antennarúd Fel/Fab/Oct M5 SK + 1U0035849
047 906 031 C 33,000 Ft Befecskendező szelep Skoda Fabia 1,4 MPI ORIGINAL 047906031C 047906031C
03E 906 031 30,000 Ft Befecskendező szelep Skoda Fabia , Roomster , Polo 9N , Cordoba 6L 1,2 AZQ ,BME 2007 -ig ORIGINAL 03E906031 03E906031
03E 906 031 A 35,000 Ft Befecskendező szelep Skoda Fabia ,Roomster ,Polo 9N, Cordoba 6L 1,2 2007 - BME , BZG ORIGINAL 03E906031A 03E906031A
03E 906 031 C 35,000 Ft Befecskendező szelep Skoda Fabia II. 1,2 ORIGINAL 03E906031C 03E906031C szilkerauto.hu
047 911 287 3,000 Ft Behúzómágnes Felicia 047911287.
085 911 287 4,000 Ft Behúzómágnes Felicia 1,9/Oct/Fab 085911287.
6K4 857 705 12,000 Ft Biztonsági öv - Övfeszitő patronos VW Polo Classic , Polo Variant BAL ELSŐ Gyári bontott 6K4857705 6K4857705A
6K4 857 706 12,000 Ft Biztonsági öv - Övfeszitő patronos VW Polo Classic , Polo Variant Jobb első Gyári bontott 6K4857706 6K4857706A
1J0 937 617 A 2,800 Ft Biztosíték tartó akumlátor fölé 70Ah VWSANYI
6Q0 937 550 F 4,700 Ft Biztosíték tartó akumlátor fölé Fabia 6Q0937550F
047 903 137 AB 2,300 Ft Bordásszíj Fabia 1,4 6PK1748 mm SK + 047903137AB 047903137AB
047 903 137 AB 3,000 Ft Bordásszíj Fabia 1,4 6PK1750 mm MEYLE 047903137AB 047903137AB
047 903 137 AB 4,300 Ft Bordásszíj Fabia 1,4 6PK1753 mm GATES 047903137AB 047903137AB
028 903 137 AP 2,000 Ft Bordásszíj Polo 6N,Caddy 1,9 D AEF , LUPO , Fel 1,9/Fab 1,0-1-4 5PK1219mm 5PK1220 mm hosszbordás MEYLE 5PK1220 028903137AP
028 903 137 AP 2,900 Ft Bordásszíj Polo 6N,Caddy 1,9 D AEF , LUPO , Fel 1,9/Fab 1,0-1-4 5PK1219mm 5PK1220 mm hosszbordás GATES 5PK1220 028903137AP
047 145 933 E 2,000 Ft Bordásszíj Fel-1680 mm klima/servo SK + 047145933E
030 903 137 T 1,100 Ft Bordásszíj Felicia 1,6 SK + 030903137T
036 145 933 F 1,700 Ft Bordásszíj Fabia ,Polo 9N 2002- 1,4 AUA,AUB 6PK1084 mm SK + 036145933F szilkerauto.hu
036 145 933 F 3,500 Ft Bordásszíj Fabia ,Polo 9N 2002- 1,4 AUA,AUB 6PK1088 mm GATES 6PK1088 036145933F
06B 260 849 A 2,000 Ft Bordásszij hosszbordás 4PK855 PASSAT B5 ,AUDI A4 TDI AHU,AFN,AHH,AVG Klimakompresszorra GATES 4PK855 06B260849A
038 903 137 T 2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1435 PASSAT B6 ,AUDI A4 PD TDI AVB,AWX,AVF,AJM,ATJ Generátorra MEYLE 5PK1435 038903137T
038 903 137 T 3,000 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1435 PASSAT B6 ,AUDI A4 PD TDI AVB,AWX,AVF,AJM,ATJ Generátorra DAYCO 5PK1435 038903137T
038 903 137 T 4,000 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1435 PASSAT B6 ,AUDI A4 PD TDI AVB,AWX,AVF,AJM,ATJ Generátorra GATES 5PK1435 5PK1435
028 903 137 AR 2,700 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1588 PASSAT B5 ,AUDI A4 TDI AHU,AFN,AHH,AVG Generátorra MEYLE 5PK1588 028903137AR
028 903 137 AR 3,000 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1588 PASSAT B5 ,AUDI A4 TDI AHU,AFN,AHH,AVG Generátorra DAYCO 5PK1588 028903137AR
028 903 137 AR 3,500 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1592 PASSAT B5 ,AUDI A4 TDI AHU,AFN,AHH,AVG Generátorra BOSCH 5PK1592 5PK1588 028903137AR
028 903 137 AR 4,000 Ft Bordásszij hosszbordás 5PK1592 PASSAT B5 ,AUDI A4 TDI AHU,AFN,AHH,AVG Generátorra GATES 5PK1592 5PK1588 028903137AR
028 903 137 AM 2,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK925 Passat B3,B4 ,Golf 3,Cordoba 1,9 TD AAZ Generátorra MEYLE 6PK925 028903137AM
028 903 137 AM 2,200 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK923 Passat B3,B4 ,Golf 3,Cordoba 1,9 TD AAZ Generátorra JP ORIGINAL 6PK923 028903137AM
028 903 137 AM 2,200 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK925 Passat B3,B4 ,Golf 3,Cordoba 1,9 TD AAZ Generátorra BOSCH 6PK925 028903137AM
028 903 137 BB 2,200 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1045 Passat B3,B4 /Golf3,Cordoba 1,9 TD AAZ ,1Z,AHU,AFN Generátorra MEYLE 6PK1045 028903137BB
028 903 137 BB 2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1045 Passat B3,B4 /Golf3,Cordoba 1,9 TD AAZ ,1Z,AHU,AFN Generátorra BOSCH 6PK1045 028903137BB
028 260 849 D 2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1145 Passat B3,B4/Golf3,Cordoba 1,9 TD AAZ ,1Z,AHU,AFN Klimás ! Generátorra MEYLE 028260849L GERMANY
028 260 849 L 3,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1145 Passat B3,B4/Golf3,Cordoba 1,9 TD AAZ ,1Z,AHU,AFN Klimás ! Generátorra CONTITECH 028260849L 028260849D
037 260 849 C 2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1150 Passat B3,B4/Golf3,Cordoba 1,6 -2,0 Klimás ! Generátorra 6PK1153 GATES 6PK1150 ,6PK153 037260849C
03G 903 137 B 2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1050 GOLF 5,OKTÁVIA II.,ALTEA, TOURAN Klimás Generátorra MEYLE 6PK1050 6PK1053 6PK1053
03G 903 137 B 3,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1050 GOLF 5,OKTÁVIA II.,ALTEA, TOURAN Klimás Generátorra GATES 6PK1050 6PK1053 03G903137B
03G 903 137 B 4,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1050 GOLF 5,OKTÁVIA II.,ALTEA, TOURAN Klimás Generátorra CONTITECH 6PK1050 6PK1053 03G903137B
03L 903 137 3,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1070 2,0 pdtdi Common Rail Passat szilkerauto.hu
B7,Eos,Golf ,Tiguan Generátorra BOSCH 6PK1070 03L903137
036 145 933 J 2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1078 1,4 - 1,6 16v Golf 4 ,Bora,Leon,Toledo II.,A3 klimás ! Generátorra DAYCO 6PK1078 036145933J
2,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1080 Klimás Generátorra MEYLE 6pk1080 6PK1080
3,500 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1180 Klimás Generátorra DAYCO 6pk1180 szilkerauto.hu
036 145 933 J 4,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1180 Klimás Generátorra BBY BBZ,AUB,BAH,BKY Polo 9N ,Ibiza ,Cordoba 6L 2003- CONTITECH 036145933J
038 903 137 J 3,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1660 Golf 4,Bora,Oktávia,Leon,Toledo II.,Audi A3 SDI,TDI AGP,ALH,ASV MEYLE 6PK1660 KLIMÁSÉ 6PK1660
038 903 137 J 3,700 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1660 Golf 4,Bora,Oktávia,Leon,Toledo II.,Audi A3 SDI,TDI AGP,ALH,ASV BOSCH 6PK1660 KLIMÁSÉ 6PK1660
038 903 137 J 4,200 Ft Bordásszij hosszbordás 6PK1660 Golf 4,Bora,Oktávia,Leon,Toledo II.,Audi A3 SDI,TDI AGP,ALH,ASV CONTITECH 6PK1660 KLIMÁSÉ 6PK1660
06A 260 849 C 6,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6DPK1195 Dupla bordás 1,6 SR - 1,9 PD TDI GOLF 4,Bora Klimás Generátorra GATES 6DPK1195 06A260849C
06A 260 849 C 4,800 Ft Bordásszij hosszbordás 6DPK1195 Dupla bordás 1,6 SR - 1,9 PD TDI GOLF 4,Bora Klimás Generátorra MEYLE 6DPK1195 06A260849C
06A 260 849 E 6,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6DPK1195 Dupla bordás 1,6 SR - 1,9 PD TDI GOLF 4,Bora Klimás Generátorra GATES 6DPK1195 06A260849E
06A 260 849 E 5,000 Ft Bordásszij hosszbordás 6DPK1195 Dupla bordás 1,6 SR - 1,9 PD TDI GOLF 4,Bora Klimás Generátorra CONTITECH 6DPK1195 06A260849E
036 145 933 H 5,000 Ft Bordásszij Hosszbordásszij 6PK 1548 1,4 - 1, 6 16 szelepes BCA,BCB,AHW,BAD AKCIÓS GATES 036145933H 6PK1548
036 145 933 H 5,000 Ft Bordásszij Hosszbordásszij 6PK 1548 1,4 - 1, 6 16 szelepes BCA,BCB,AHW,BAD AKCIÓS CONTITECH 036145933H 6PK1548
036 145 933 H 4,500 Ft Bordásszij Hosszbordásszij 6PK 1548 1,4 - 1, 6 16 szelepes BCA,BCB,AHW,BAD AKCIÓS BOSCH 036145933H 6PK1548
03G 903 137 E 5,000 Ft Bordásszij Hosszbordásszij 6PK 1613 2,0 pd tdi DAYCO 6PK1613 03G903137E
03G 903 137 E 6,000 Ft Bordásszij Hosszbordásszij 6PK 1613 2,0 pd tdi GATES 6PK1613 03G903137E
038 903 315 P 25,000 Ft Bordásszij Feszitőegység 5PK Audi A4,VW Passat B5,B6 1,9 PD TDI AJM,ATJ,AVF,AWX,AVB…… Akció ORIGINAL 038903315P 038145283A
038 903 315 P 18,000 Ft Bordásszij feszitőegység 5PK Audi A4,VW Passat B5,B6 1,9 PD TDI AJM,ATJ,AVF,AWX,AVB…… GERMANY 038145283A 038903315P
028 903 315 M !!! 6,500 Ft Bordásszij feszitőegységnek a görgője Csak görgő !! 5PK Audi A4,VW Passat B5, 1,9 TDI AHU,AFN,… GERMANY 028903315M 028145278J
028 903 315 M 14,000 Ft Bordásszij feszitőegység 5PK Audi A4,VW Passat B5, 1,9 TDI AHU,AFN,… GERMANY 028903315M 028903315M
028 903 315 M 25,000 Ft Bordásszij feszitőegység 5PK Audi A4,VW Passat B5, 1,9 TDI AHU,AFN,… AKCIÓ ORIGINAL 028903315M 028903315M
028 903 315 R 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység VW Passat B4, Golf 3,Cordoba,Polo Classic 1,9 TDI 1Z AHU,AFN,… AKCIÓ GERMANY 028903315R 028903315R
044 903 315 C 16,500 Ft Bordásszij feszitőegység - Feszitőelem - VW Transporter T4 2,5 tdi ACV , AJT , AYC ,AUF , Original Litens IPD GERMANY 044903315C 044903315C
038 903 315 C 16,000 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK Golf 4,Bora,Octavia,Leon,Toledo II.,A3 1,9 TDI ALH,ASV,…… GERMANY 038903315C 038903315C
038 903 315 K 7,500 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK Golf 4,Bora,Octavia,Leon,Toledo II.,A3 1,9 SDI AGP,AQM… GERMANY 038903315K 038903315K
038 903 315 K 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK Golf 4,Bora,Octavia,Leon,Toledo II.,A3 1,9 SDI AGP,AQM… ORIGINAL 038903315K 038903315K
038 903 315 A 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK Golf 4,Bora,Octavia,Leon,Toledo II.,A3 1,9 SDI AGP,AQM… ORIGINAL 038903315A 038903315E
03G 903 315 A 14,000 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK Golf 5,Octavia II.,Altea,Leon ,Toledo III. ……. Litens ORIGINAL 03G903315A 03G903315A
03G 903 315 C 14,000 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK PASSAT B7 … ORIGINAL LITENS LITENS 03G903315C 03G903315C
03G 903 315 C 17,000 Ft Bordásszij feszitőegység 6PK PASSAT B7 … ORIGINAL 03G903315C 03G903315C
038 903 315 AH 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység VW Polo 9N 1,9 PD TDI 2006 - ,Audi A4 , A6 2,0 PD 2005 - BRB,BPW,BRD,BRE,BRF,BRA,BVG, LITENS 038903315AH 038903315AG
038 903 315 AH 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység VW Polo 9N 1,9 PD TDI 2006 - ,Audi A4 , A6 2,0 PD 2005 - BRB,BPW,BRD,BRE,BRF,BRA,BVG, IPD 038903315AH 038903315AG
038 903 315 AE 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység 1,9 PD TDI Golf 4,Bora,Sharan AUY , , ARL , ASZ , ATD , AXR ORIGINAL 038903315AE 038903315F
038 903 315 AE 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység 1,9 PD TDI VW Transporter T5 AXC , AXB ORIGINAL 038903315AE 038903315AE
045 903 315 A 15,000 Ft Bordásszi feszitőegység Polo , Lupo 1,4 PDTDI AMF , BAY ORIGINAL 045903315A 045903315A
030 145 299 F 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység Komplett nem klimás GERMANY 030145299F 030145299F
030 145 299 F 4,000 Ft Bordásszij feszitőegység csak a görgő !!!! nem klimás ORIGINAL 030145299F 030145299F
6K0 145 299 18,000 Ft Bordásszij feszitőegység Komplett klimás Polo Classic , Seat Cordoba ORIGINAL 6K0145299 6K0145299
03D 903 305 F Bordásszij feszitőegység Komplett klimás ORIGINAL 03D903315F 03D903315F
06A 903 315 E 11,500 Ft Bordásszij feszitőegység benzines VW AUDI SEAT SKODA 1,6 SR -2,0 AKL ,AEH ,APF,AGN,APP,AJQ,AUQ,ARY ORIGINAL 06A903315E 06A903315E
058 903 133 D 6,500 Ft Bordásszij feszitőegység CSAK A GÖRGŐ !!!!benzines VW Passat B5 , Audi A4 1,6 - 1, 8 ADP , ADR GERMANY 058903133D 058903133D
058 903 133 D 10,000 Ft Bordásszij feszitőegység benzines VW Passat B5 , Audi A4 1,6 - 1, 8 ADP , ADR komplett GERMANY 058903133D 058903133D
058 903 133 D 13,000 Ft Bordásszij feszitőegység benzines VW Passat B5 , Audi A4 1,6 - 1, 8 ADP , ADR komplett Litens Original ORIGINAL 058903133D 058903133D
06B 903 133 E 16,000 Ft Bordásszij feszitőegység benzines VW Passat B6 2001 - ALZ ,…….1,6 - 2,0 Litens Original ORIGINAL 06B903133A 06B903133E
032 145 299 A 13,000 Ft Bordásszij feszitőegység Komplett klimás Golf 4,Bora,Leon,Toledo II.,A3,Octavia 1,4 - 1,6 16 v AHW,BCA,BCB..Litens Original ORIGINAL 55738 . 032145299A
046 145 299 . 35,000 Ft Bordásszijfeszitő csillapitó Audi A6 2,5 TDI AAT , AEL ORIGINAL 046145299. 046145299.
032 145 276 . 6,500 Ft Bordásszij Vezetőgörgő + csavar klimás Golf 4,Bora,Leon,Toledo II.,A3,Octavia 1,4 - 1,6 16 v AHW,BCA,BCB.,AEE,.Litens Original LITENS 032145276. 032145276 .
03G 145 276 6,500 Ft Bordásszij Vezetőgörgő 2,0 pd tdi AUDI A4 ORIGINAL INA INA 03G145276 03G145276
03G 145 276 8,000 Ft Bordásszij Vezetőgörgő 2,0 pd tdi AUDI A4 ORIGINAL INA RUVILLE INA 03G145276 03G145276
03G 145 276 A 11,000 Ft Bordásszij Vezetőgörgő 2,0 pd tdi AUDI A6 2005 - 4F ORIGINAL 03G145276A 03G145276A
038 145 276 . 6,500 Ft Bordásszij Vezetőgörgő 1,9 tdi , sdi Golf 4,Bora,Octavia,A3,Toledo II.,Leon AHF,ALH,ASV,AQM,AGP,AGR... GERMANY 038145276 . 038145276 .
038 145 276 . 7,500 Ft Bordásszij Vezetőgörgő 1,9 tdi , sdi Golf 4,Bora,Octavia,A3,Toledo II.,Leon AHF,ALH,ASV,AQM,AGP,AGR... IPD SKF 038145276 . 038145276 .
028 145 278 E 4,000 Ft Bordásszij Vezetőgörgő 1,9 D,TD,TDI ,SDI Passat B4,Golf III.,Vento,Polo Classic,Cordoba, Ibiza 1Y,AAZ,1Z,AHU,AEY DENMARK 028145278E 028145278E
028 145 278 M 7,500 Ft Bordásszij Vezetőgörgő Polo 1,9 D , Feilicia HANS PRIES 028145278M 028145278M
059 145 201 F Bordásszij feszitőegység - szijfeszitő csillapitó Audi A6 2005 - 2,7 -3,0 TDI ORIGINAL 059145201F 059145201F
046 903 133 A 48,000 Ft Bordásszij feszitőegység komplett AUDI 100 C4 1991 - 2,5 TDI AAT, AAS , Akció ORIGINAL 046903133A 046903133A
046 903 133 . 48,000 Ft Bordásszij feszitőegység komplett AUDI 100 C4 1991 - 2,5 TDI AAT, AAS , Akció ORIGINAL 046903133A 046903133 .
046 903 133 C 69,000 Ft Bordásszij feszitőegység komplett AUDI A6 C4 1995 - 2,5 TDI AAT, AEL Akció ORIGINAL 046903133C 046903133C
046 145 299 . 33,000 Ft Bordásszij feszitőegység Patron - csillapitó AUDI A6 C4 1995 - 2,5 TDI AAT, AEL Akció ORIGINAL 046145299. 046145299.
074 145 299 A 39,900 Ft Bordásszij feszitőegység Patron - csillapitó komplett VW LT 2,5 SDI ,TDI 1996 - 2003 AHD,BBE….. Akció ORIGINAL 074145299A
058 260 511 . 5,000 Ft Bordásszij feszitőgörgő klimaszijhoz 4PK Audi A4,VW Passat B5,B6 TDI - PD TDI AJM,ATJ,AVF,AWX,AVB…… GERMANY KLIMAGÖRGŐ 058260511 .
047 105 253 D 2,700 Ft Bordásszíjtárcsa főtengelyre Fel M98 30 mm SK + 047105253D 047105253D
038 145 255 A 3,500 Ft Bordásszíjtárcsa szervószivattyúra Octavia ,Golf 4,Leon,Toledo II. Benzines Szervószivattyú ékszijtárcsa SK + 038145255A 038145255A
038 145 255 B 4,500 Ft Bordásszíjtárcsa szervószivattyúra Octavia ,Golf 4,Leon,Toledo II. Sdi ,Tdi Szervószivattyú ékszijtárcsa ORIGINAL 038145255B 038145255B
038 145 255 D 4,800 Ft Bordásszíjtárcsa szervószivattyúra Passat B5 , B6 Audi A4 ,A6 , Superb 1,9 tdi, pd tdi Szervószivattyú ékszijtárcsa ORIGINAL 038145255D 038145255D
047 121 031 F 1,200 Ft Bordásszíjtárcsa vípumpára Felicia 1,3 SK 047121031F
1U0 121 283 B 5,200 Ft Borítás vízhűtőhöz Octavia SK + 1U0121283B 1U0121283B
1U0 121 283 C 5,100 Ft Borítás vízhűtőhöz Octavia-1,4-1,6-1,9 SDI SK + 1U0121283C 1U0121283C
6U0 121 283 J 3,300 Ft Borítás vízhűtőhöz Felicia 98 SK + 6U0121283J
6U0 121 283 4,400 Ft Borítás vízhűtőhöz Felicia régi tipus kimerevített SK + 6U0121283
6Y0 837 099 C 1,600 Ft Bowden Fabia első ajtónyitó SK + 6Y0837099C 6Y0837099C
6Y6 839 099 C 1,600 Ft Bowden Fabia hátsó ajtónyitó SK + 6Y6839099C 6Y6839099C
1U0 837 099 D 1,800 Ft Bowden Octavia első ajtónyitó Ajtónyitóbovden Octavia Akció SK + 1U0837099D 1U0837099D
1U4 839 099 B 1,600 Ft Bowden - Octavia hátsó ajtónyitó bowden Akció SK + 1U4839099B 1U4839099B
1J4 837 085 F 3,500 Ft Bowden Golf 4 , Bora első ajtónyitó HANS 1J4837085F 1J4837085F
3B0 837 085 E 3,000 Ft Bowden Passat B5,B6 , Skoda Superb első ajtóbovden ORIGINAL 3B0837085E 3U0837085
6K3 837 085 A 2,500 Ft Bowden Seat Cordoba , Ibiza 1999.10 - 2002 -IG Első ajtóra 3 Ajtós ! gyári bontott 6K3837085A 6K3837085A
6K0 837 085 A 2,500 Ft Bowden Seat Cordoba , Ibiza 1999.10 - 2002 -IG Első ajtóra 5 Ajtós ! gyári bontott 6K0837085A 6K0837085A
3A0 973 834 1,100 Ft Csatlakozó ház Adagolóhoz ORIGINAL 3A0973834 3A0973834
N 010 4211 550 Ft Csavar ORIGINAL N0104211
N 90813202 450 Ft Csavar Olajleeresztő csavar + alátét ORIGINAL N90813202
1J5 827 025 P Csomagtér ajtó VW Bora üresen csomagtérfedél Limuzin gyári bontott 1J5827025P 1J5827025P
6K5 827 025 D 40,000 Ft Csomagtér ajtó VW Polo Classic üresen , csomagtérfedél Limuzin gyári bontott 6K5827025D 6K5827025D
6K0 863 553 D 15,000 Ft Csomagtér Rolló fekete VW Polo Variant , Seat Cordoba Vario 6K0863553D C81 gyári bontott 6K0863553D 6K0863553D C81
3B9 867 871 AC 15,000 Ft Csomagtér Rolló szürke VW Passat B5 , B6 Variant 1997 - 3B9867871AC8LE gyári bontott 3B9867871AC 3B9867871AC 8LE
6U0 853 661 400 Ft Díszléc hűtőmaszkra Fel baloldali SK + 6U0 853 661
6U0 853 662 400 Ft Díszléc hűtőmaszkra Felicia jobboldali SK + 6U0 853 662
6Y0 809 957 E 3,500 Ft Dobbetét Fabia bal első müanyag dobbetét SK + 6Y0809957E szilkerauto.hu
6Y0 809 958 E 3,500 Ft Dobbetét - Fabia jobb első müanyag dobbetét SK + 6Y0809958E
1U0 809 961 B 3,500 Ft Dobbetét Octavia 1996-2005 bal első SK + 1U0809961B 1U0809961B
1U0 809 962 C 3,500 Ft Dobbetét Octavia 1996-2005 jobb első SK + 1U0809962C 1U0809962C
1K0 805 912 B 2,000 Ft Dobbetét Octavia II. jobb első alsó rész SK + 1K0805912B
1Z0 809 957 4,590 Ft Dobbetét Oct-II bal első SK + 1Z0807957
1Z0 809 958 4,590 Ft Dobbetét Oct-II jobb első SK + 1Z0807958
1J0 809 961 A 8,500 Ft Dobbetét - kerékjárati müanyag dobbetét VW Golf 4 , Bora bal első ORIGINAL 1J0809961A 1J0809961A
1J0 809 962 B 8,500 Ft Dobbetét - kerékjárati müanyag dobbetét VW Golf 4 , Bora Jobb első ORIGINAL 1J0809962B 1J0809962B
1K5 805 977 3,400 Ft Dobbetét VW/Golf 5 bal első SK + 1K5805977 1K5805977
1K5 805 978 3,400 Ft Dobbetét VW/Golf 5 jobb első SK + 1K5805978 1K5805978
1K0 805 911 B 2,000 Ft Dobbetét VW/Golf 5 bal belső alsó rész SK + 1K0805911B
6K5 805 961 7,000 Ft Dobbetét VW POLO CLASSIC , VW CADDY 1996 - bal első ORIGINAL 6K5809961B41 6K5809961B41
6K5 809 961 4,500 Ft Dobbetét VW POLO CLASSIC , VW CADDY 1996 - bal első Gyári bontott 6K5809961 6K5809961 szilkerauto.hu
6K5 809 962 7,000 Ft Dobbetét VW POLO CLASSIC , VW CADDY 1996 - jobb első ORIGINAL 6K5809962 B41 6K5809962 B41
6K5 809 962 4,500 Ft Dobbetét VW POLO CLASSIC , VW CADDY 1996 - jobb első Gyári bontott 6K5809962 B41 6K5809962 B41
6K0 809 961 D 4,500 Ft Dobbetét SEAT CORDOBA , IBIZA II. 1999-2002 bal első Gyári bontott 6K0809961D 6K0809961D
6K0 809 962 D 4,500 Ft Dobbetét SEAT CORDOBA , IBIZA II. 1999-2002 jobb első Gyári bontott 6K0809962D 6K0809962D
047 107 301 B 5,000 Ft Dugattyúgyűrűkészlet Fav/Fel/Fab-1,4 75,5 047107301B
0A5 409 343 56,000 Ft Dugótengely VW Transporter T5 ORIGINAL 0A5409343 0A5409343
6U0 953 235 1,200 Ft Elakadásjelző kapcsoló Felicia SK + 6U0 953 235
1U0 953 235 B 4,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló Skoda Octavia új tipus + relé SK + 1U0953235B 1U0953235B
1U0 953 235 D 4,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló Octavia + relé Szürke SK + 1U0953235D 1U0953235D
1U0 953 235 F 4,500 Ft Elakadásjelző kapcsoló Octavia + relé Fekete SK + 1U0953235F 1U0953235F
1U0 953 235 F 7,500 Ft Elakadásjelző kapcsoló Octavia + relé fekete ORIGINAL 1U0953235F 1U0953235F
6Y0 953 235 4,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló FABIA vészvillogó kapcsoló SK + 6Y0953235 6Y0953235
3B0 953 235 D 4,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló VW PASSAT B5,B6 1997-2005 nem vonohorgos 3B0953235B HANS 3B0953235D 3B0953235D
3B0 953 235 E 6,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló VW PASSAT B5,B6 1997-2005 vonohorgos ORIGINAL 3B0953235E 3B0953235E
1J0 953 235 J 4,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló VW GOLF 4 , BORA nem vonohorgos 1J0953235J HANS PRIES 1J0953235J 1J0953235J
1J0 953 235 H 7,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló VW GOLF 4 , BORA Gyári vonohorgos 1J0953235H ORIGINAL 1J0953235H 1J0953235H
1M0 941 509 9,500 Ft Elakadásjelző kapcsoló gyári SEAT LEON, Toledo II. 1999 - nem vonohorgos ORIGINAL 1M0941509 1M0941509 56J
8D0 941 509 H 12,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló AUDI A4 99 - ORIGINAL 8D0941509H 8D0941509H
4B0 941 509 D 13,000 Ft Elakadásjelző kapcsoló AUDI A6 4B ORIGINAL 4B0941509D 4B0941509K
1J0 820 811 6,000 Ft Elektromágnes klímakompressz. ékszíjtárcsához Octávia,Golf 4,Bora ,Leon SK + 1J0820811 1J0820811
1J0 412 341 850 Ft Első lengéscsillapító felső rúgótányér Octavia 1J0412341
6Y0 807 061 1,600 Ft Első lökhárító spojler Fabia fekete SK + 6Y0807061 6Y0807061
1U0 807 061 A 7,000 Ft Első lökhárító spojler Octavia régi tipus SK + 1U0807061A 1U0807061A
1J5 805 903 B B41 4,200 Ft Első lökhárító spojler VW-Bora SK + 1J5805903B B41 1J5805903B B41
1K0 805 903 B 5,200 Ft Első lökhárító spojler VW-Golf 5 SK + 1K0805903B 1K0805903B
6Q0 805 903 6,000 Ft Első lökhárító spojler VW-Polo 9N 2002 - SK + 6Q0805903 6Q0805903
1J0 807 183 A 1,500 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW/Golf 4 ,BORA bal oldal ORIGINAL 1J0807183A 1J0807183A
1J0 807 184 A 1,500 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW/Golf 4 ,BORA jobb oldal ORIGINAL 1J0807184A 1J0807184A
1K0 807 183 650 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW/Golf 5 /Jetta baloldal SK + 1K0807183 1K0807183
1K0 807 184 650 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW/Golf 5 /Jetta jobb oldal SK + 1K0807184 1K0807184
3A0 807 183 A 1,900 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW PASSAT B4 1994-1996 bal oldal ORIGINAL 3A0807183A 3A0807183A
3A0 807 184 A 1,900 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW PASSAT B4 1994-1996 jobb oldal ORIGINAL 3A0807184A 3A0807184A
3B0 807 049 C 4,500 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW PASSAT B5 1997-2000 bal oldal ORIGINAL 3B0807049C 3B0807049C
3B0 807 050 C 4,500 Ft Első lökhárító vezetőprofil VW PASSAT B5 1997-2000 jobb oldal ORIGINAL 3B0807050C 3B0807050C
6U0 853 815 1,000 Ft Első lámpa fedőléc Felicia 98 baloldali SK + 6U0 853 815
6U0 853 816 1,000 Ft Első lámpa fedőléc Felicia 98 jobboldali SK + 6U0 853 816
6U0 407 182 400 Ft Első lengőkar belső szilent Fav/Fel SK + 6U0 407 182
1U0 601 149 1,700 Ft Embléma Skoda SK + 1U0601149 1U0601149
3U0 853 621 B 3,000 Ft Embléma Skoda Octavia II. 2005 - 1Z ORIGINAL 3U0853621B
357,853,601 1,500 Ft Embléma VW Passat B3,B4, Polo Classic SK + 357853601 . 357853601 .
3B0 853 601 3,500 Ft Embléma VW Passat B5 , Polo 2001 - ORIGINAL 3B0853601 3B0853601
1J5 853 601 3,500 Ft Embléma VW Bora , VW Polo 9N 2003 - DENMARK 1J5853601
1Z0 805 071 3,740 Ft Erősítés fényszórófelfogatáshoz Oct-II baloldali 1Z0805071
1Z0 805 072 3,740 Ft Erősítés fényszórófelfogatáshoz Oct-II jobboldali 1Z0805072
Fagyálló piros 1,700 Ft FAGYÁLLÓ piros vw 1,5 L G12 ROWE FAGYÁLLÓ ROWE ROWE
Fagyálló piros 5,000 Ft FAGYÁLLÓ piros vw 5 L G12 ROWE FAGYÁLLÓ ROWE ROWE
357 611 019 B 8,000 Ft Főfékhenger Caddy , Polo Classic , Passat 89 - DENMARK 357611019B 357611019B szilkerauto.hu
6Q0 611 019 E 9,500 Ft Főfékhenger kettős Fabia 20,64 mm SK + 6Q0611019E
6U0 611 019 5,500 Ft Főfékhenger kettős Felicia VIKA SK + 6U0 611 019
1J1 614 019 10,000 Ft Főfékhenger kettős GOLF4 , Bora ,Octavia 23,8 mm SK + 1J1614019 1J1614019
8D0 805 121 250 Ft Feszitőcsap Patent a motorvédő lemez felfogató patent ITALY 8D0805121 8D0805121
4A0 805 121 A 250 Ft Feszitőcsap Patent a motorvédő lemez felfogató patent SK + 4A0805121A 4A0805121A
8D0 805 960 250 Ft Feszitőcsap ANYA a motorvédő lemez felfogató patenthez SK + 8D0805960 8D0805960
4A0 805 163 250 Ft Feszitőcsap ANYA a motorvédő lemez felfogató patenthez SK + 4A0805163 4A0805163
1HM 823 509 C 4,000 Ft Fedélzár a homlokfalra alsórész Octavia ,Polo Classic motorháztető zárszerkezet SK + 1HM823509C 1HM823509C
1H0 698 451 D 4,500 Ft Fékbetét hátsó tárcsafékhez Fab/Octavia ,Golf III.,IV.,Passat B3,B4,B5,B6 ,Seat Leon,Toledo, SK + 1H0698451D 1H0698451D
1J0 698 451 P 4,500 Ft Fékbetét hátsó tárcsafékhez Fab/Octavia ,Golf III.,IV.,Passat B3,B4,B5,B6 ,Seat Leon,Toledo, SK + 1J0698451J 1J0698451F
1J0 698 451 J 6,000 Ft Fékbetét hátsó tárcsafékhez Fab/Octavia ,Golf III.,IV.,Passat B3,B4,B5,B6 ,Seat Leon,Toledo, 15 mm Made in Germany MEYLE 1J0698451J 1H0698451D
1J0 698 451 J M 6,500 Ft Fékbetét hátsó tárcsafékhez Fab/Octavia ,Golf III.,IV.,Passat B3,B4,B5,B6 ,Seat Leon,Toledo, FDB1083 FERODO FDB1083 1J0698451J
1J0 698 451 J M 10,000 Ft Fékbetét hátsó tárcs
Referenciaszámok
0 986 424 246, 0986424246, 05P652, 13.0460-7064.2, 181123, 2193002, 21932 17905, 2588.01, 36892, 37012, 540749, 571882B, 571887B, 571887J, 571972B, 624381, 77362199, 9947629, 9948410, FD6643A, FD6845, GBP1191AF, GBP1192AF, GBP887AF, GDB1291, GDB1564, LP1005, LP1397, LP1585, MDB1733, MDB1828, MDB1829, PA1100, 05P646, 13.0460-7065.2, 181124, 2192701, 2587.01, 2587.11, 2587.12, 36893, 37013, 540750, 571883B, 635081, 77362186, 77362300, 77362316, 9947630, 9948623, 9949048, 9951067, FD6655A, GBP1401AF, GBP934AF, GDB1290, GDB1387, GDB7042, LP1006, LP1385, LP1413, MDB1734, PA1111, PAD893, PAD938, PAD949, 13.0460-7204.2, 2391201, 30683274, 30714791, 8220-D915, FD7137A, GDB1607,0 986 479 173, 0986479173, 09.9464.10, 09.9464.11, 09.9464.14, 117642.E, 1223663, 1223665, 1253729, 1253730, 1320352, 24012501171, 250135200, 3M512C375AC, 3M51C375AB, 3M51C375DB, 425117, 562364B, 6043141, 92141200, 956450, C5486P, 3868, 4314, 4465, K2203, 009V, C1637, D1258, 1240,03.0137-0274.2, 07080, 362312B, 5890500, 5890500, 8939, 91049200, 9945975, ,GS8570, LS1682, MFR384, MFR405, N1508 ,8939, 91053600, 9947690, GS8654, LS1840, MFR435, N1628, 03.0137-0211.2, 03.0137-0262.2, 338396B, 341875B, 36 140 1J, 361449B, 362228J, 362324B, 562987, 7701202919, ,91037901, 9947106, GBS1195, GS8240, GS8631, H1325, LS1575, MFR396, N1325, SHU491, SHU539, 0 986 491 030, 0986491030, 13.0460-2951.2, 180674, 21103 14414, 2231, 2317703, 2692, 37123, 493881, 540931, 551040, 571409B, 571409J, 571979B, 571979J, 5892729, 5983950, 60765020, 60777601, 77362242, 9939966, 9941605, 9941669, 9942904, 9942904, 9942953, 9942953, 9945496, 9945821, 9945823, 9947938, 9950865, BP369, FD6714A, GBP1248AF, GBP785AF, GDB1333, GDB466, LP1472, LP522, MDB1309, MDB1876, PA1144, PA461, PAD524, T5025, 08.5085.10, 08.5085.14, 0986478342, 1.1517.1.4, 115171.4, 15857, 186155, 186406, 23-0232, 230235600, 24011101191, 338771B, 411119, 46403960, 561380B, 60805117, 60805117, 60805117, 60811879, 6110, 7566931, 7566931, 7645054, 7645054, 7645054, 7663465, 63465, 63465, 63465, 905 22, 041400, 2890, 5580, 200 0414, C3772, 2458, 458, 3592, 032, DF1745, 29232, K103, T32, 081P, D001, D552, C592, D119, D387, WN417, 058133063H , 06A133064J , 030133064F,
038121011A , 038121011 , 03812 011 , 038121011AX , 038121011A ,
038121011 , 038121011 , 038121011AX , 038121011A
Cikkszámok
gyújtógyertya 101000001AC N01781139 062110370304 0242235663 0001335709 0001335702 N9YC V99-75-0006 W20EP-U W20EPB W7DC 101000027AB 101000027AC 191905450A 0911007255 100000001101AC L15YC BP6ET BP6ES 787103 746132 73625 107123445 1263 246195 101000027AA 101000007AD 101000007AB 101000005AB N01781249 - gyújtógyertya 101000001AD W20EPB 061850032304 0911007255 0911007265 101000001AE 101000005AD 101000007AC 101000027AC 061850015304 0242229687 0242229557 0001330709 W7DTC WR8DCX WR8DPX 000057066A 191905450B 107124445 146197 14-8DTU V99-75-0006 V99-75-0002 V8EC OEO44/T10 N9BYC BP5ET-10 AR53C 787108 746133 73653 5156 4500 3172 2876 246262 246195 1263 191905452G - gyújtógyertya 101000002AB 246263 062110410304 0911007147 101000000AB 101000006AC 101000034AA 107126445 12121258159 12121265595 0242235663 0242235541 R76H WR7DC WR7DP 0001335714 0031591203 0031591303 0031594503 0031595703 12121267485 12121288234 1212188234 BP6ESZ CP10 N01781178 N01781258 V99-75-0004 W20EP-U Z057142 14-7DUO 7700861472 7639 73625 1212711296 12129061871 1265595 191905450N 191905452B 246179 700779 73167 Z61 - gyújtógyertya 101000003AA V99-75-0013 191905450J 101000028AA 107127445 14F-6DTU 101000017AA 101000004AA 0242240593 0001340706 Z52 N10080702 N10117201 191905451J 2078 E6EC3 BCP7ET 96097486 787005 7700856342 7700855463 7700260637 7565853 73633 700780 5962.K3 246196 N10166502 - gyújtógyertya 101000019AA W8AC 0001330702 101000018AA 101000020AA 107128445 12121276283 246494 746135 787105 787109 W16EP-U W99-75-0001 - gyújtógyertya 101000035AH 787322 0002330102 0242229613 1032705 108954445 2890 73537 74095 OE124/R04 - gyújtógyertya 101000040AC 101000036AB 2470 0242229658 0001330113 73638 787046 107851445 101000050AB 246521 - gyújtógyertya 101000040AD 3172 0242235664 0001335108 73654 787045 746136 107129445 101000036AA V99-750009 - Gyújtógyertya 2 pólus 108955445 14FGH-7DTURX 3045 1621593103 32025874 3964 4501029 46463801 46472021 464720211 5894588 1214003 12129064619 12129063428 0242235668 0911007115 101000033AF 10100031AA 12121344520 12121422087 12121704399 12121747061 12121748002 12124353679 59622J 59622K 5962R3 93188564 9614738680 96265754 9626575480 99917019990 BKR5EKU BR52LC OE032/R04 RC9BMC V99-75-0007 9091901202000 90442650 90357729 73023 73645 7700109403 7700115827 7700500252 787018 7LSCR 9004851137000 9004851155000 9004851160000 RFC50LZ2E - gyújtógyertya 101000041AE 101000033AB 108956445 787017 73566 0001340103 0242240618 7873 101000051AB - gyújtógyertya N01781236 107437445 - Szelepszárvezető 8MM 113101403A 101902Z - Szelepszárvezető 9MM 021101417A 700022 101041002 100092546 01-1482 - Szelepszárvezető 7MM 027103419 7402396 70383 32910665 10665 100247IT6 100247546 027103415 01-2304 - Szelepszárvezető 027103419-05 027103423 - Szelepszárvezető 030103419A 700384 100541Z 01-2462 - Szelepszárvezető 032103419A VAG96062 700385 32910666 10666 100609Z 100609IT6 01-2464 00-1044 - Szelepszárvezető 030103419A15 - Szelepszárvezető 032103419A15 - Szelepszárvezető 037103419B VAG96041 700386 32910667 10667 1037143 100711ZA5 100711546 01-2470
Szelepszárvezető 037103419B15 - Szelepszárvezető 049103419 VAG92105B 99910668 88060 700387 10668 100830ZA5 100830 01-1498 - Szelepszárvezető 049103419-15 - Szelepszárvezető 051103419 32910669 10669 103081002 100969Z 01-2472 - Szelepszárvezető 051103419-15 - Szelepszárvezető 056103419A 01-1227 10007 1001030015 1005252 101048546 101048Z 3091007 700021 81-3310 VAG92061B - Szelepszárvezető 056103419A15 - Főtengelyszimering+ház 068103171F 804.850 01090 026103051A 051103172A 053103173 056103051D 068103171FS 068103171G 068103171GS 068198171S 07.10.008 1001030101 101410755 101410DE5 30901090 50-319377-00 71001200 918PRSF - Szimering/Főtengely 068103051G F7-1002 07.10.008 068198171S 068103171GS 068103171FS 068103171F 068103051P 068103051A 056103051D 052103051A 026103051A 01090 0000150245 1001030101 1005303 95VW6734AA 7703087190 76355 700024 50-306057-60 36669 342.093 3287542-9 30901090 230888 1257049-5 12015256B 101407755 NB620 - Főtengely papír tömítés 026103181B 700110 00194500 030103181 052103181 100194346 100194DE5 29-0065 31-026125-10 678416 915.727 - Főtengely papír tömítés Hátsó 026103161B 31-026384-10 103086001 100193DK 056103161 026103161A 00242300 700109 - Főtengelyszimering+ház 028103171B 9438594 06A103171A 068103171G 068103171F 050103171 030103171K 028103171K 028103171D 028103171 026103171 105753BR5 105753FR5 866181 866024 810535 81-90000-00 804.850 71000600 700784 50-319448-00 231804 20033462B LK5006 - Főtengelyszimering+ház 06B103171D 012.380 06B103171B 107754FE5 20019557B 231804 50-319472-00 700783 71002800 77183 81-90006-00 810793 LK5008 866183 950PTF - Fagydugó 36.6MM 034103113B 109378466 109378 - Fagydugó 36MM 059103113 882505 036103113A 07284 1001030016 101030113059 101116 101116775 700108 7402403 99907284 - Fagydugó 42MM 06B103113 109380466 109380 - Fagydugó 24MM N0119082 109379466 109379 - Fagydugó 24MM N0119142 32908390 104461DE6 104461466 1005246 08390 - Főtengelyszimering 32x47x10 068103085A 295405 1669840 15010800 12012709B 101409H 101409533 1001030100 07.10.010 068103085E 03598 026103085F 026103085A 325.155 329203598 849045 810088 81-19299-10 F7-1001 1032523 030103085A NA5001 76087 700025 50-303185-50 450216 354220 866048 - Főtengelyszimering 75x95x10 029105245B 849180 105049001 02083 866113 021105245B 100346D 100346FR5 15047200 326.798 50-319170-00 700032 76325 81-25946-00 810373 30902083
Főtengelyszimering 70x90x10 113105245F NA784 113105245FD 113105245B 113105245.2 105201005 105201004 105201003 101905DE6 1001050001F 042.102 849166 113105245G 12001482B 866028 810264 80-15287-30 7703087036 76304 700117 50760 4142114 40004290 40004000 15033000 230443 - Főtengelyszimering 48x68x10 025105247A 025105247 749.885 81-25944-10 50-306292-50 700033 100148786 866112 849137 7000033 100148535 32706 - Főtengelyszimering 32x47x10 038103085C 866214 295401 NA5124 109382015 129.780 15087000 20026413B 231834 354216 50-319433-00 77181 810088 038103085A - Főtengelyszimering - Hengerfejtömítés T2 Vizes 025101345 858871 55319 BW760 35756 00611200 100147016 355.976 50048 70-25975-00 700397 800697 830806 840642 848383 025101345B - Hengerfejtömítés VR6 021103383L 95VW6051AA 021103383H 61-29110-00 AA5430 000160320 02029X0 100094466 10093500 1669794 30-027920-00 4145900 414590P 50150 700395 800890 840698 917.908 021103383J - Hengerfejtömítés 026103383P 858202 026103383L 026103383K 026103383H 026103383E 026103383D 026103383 015103383M BM360 93734 026103383Q 026103383M 04843 100195445 840137 828.807 800340 700398 61-25745-40 411352P 30919116 30-24745-40 30-026807-30 19116 10037100 100195DE5 15150 - Hengerfejtömítés 1 ékes 028103383BH 858420 02391 414529P 10103000 BV850 914.847 028103383AE 028103383AH 028103383BB 100285466 100285DE5 30-028545-00 61-31225-30 700402 801031 840050 841602 028103383AL - Hengerfejtömítés 2 ékes 028103383BJ 96700 028103383BC 028103383AM 028103383AJ 028103383AF 028103383AA 00-0042 BV860 30-028546-00 914.856 16660 028103383AT 100286466 100286DE5 914.855 858421 841831 840406 801033 700403 61-31225-40 61-29000-40 414530P 30-31225-40 12391 10103010 D014023002 - Hengerfejtömítés 3ékes 028103383BK 914.873 100287466 100287015 028103383BD 028103383AN 028103383AK 028103383AG 00-0043 94468 BV870 D014023002 10103020 22391 914.872 901035 858422 841859 840545 801035 700404 61-31225-50 414531P 30-028547-00 26660 15191 - Hengerfejtömítés 2 ékes 028103383BQ 028103383AC 841830 10094910 414596P 12392 30-028687-00 BX810 1005258 800907 700400 858535 840407 100283466 100283DE5 30-027811-00 412.882 412.881 028103383AT R95VW6051AA - Hengerfejtömítés 3ékes 028103383BN 028103383AD 61-33120-50 1005261 61-31270-20 61-33120-20 028103383BR D013840021 R95VW6051BA 30-028688-00 100284DE5 800908 700401 858536 840546 100284466 61-31225-50 914.872 028103383BA 800909 - Hengerfejtömítés 030103383AH 50505 840859 858512 801023 96735 BL570 621.082 29-0149 700405 00-0049 621.081 61-31970-00 100539DE5 10102200 103060001ALT 26952 30-027910-00 414674P BZ180 - Hengerfejtömítés 030103383M 840115 04125 036103383C 036103383A/B 030103383K 030103383J 858301 BL570 94913 052103383M 10012100 100540885 800080 700406 61-25025-10 559.336 411219P 32915538 30-024813-20 15538 100540DE5 030103383N - Hengerfejtömítés 031103383P 031103383E 031103383B 100602BR5 892661 30-027105-00 61-28630-20 27907 892.661 - Hengerfejtömítés 032103383G 50442 15554 414784P 10074700 100607BR5 30-027516-00 622.290 840825 700408 100607466 BY620 - Hengerfejtömítés 034103383AA 034103383L 15556 02641 30-026326-10 BM840 61-28265-00 32915556 100636DE5 826.219 414591P 10032000 800275 858312 841173 700412 100636466 034103383R 034103383G 034103383 - Hengerfejtömítés 036103383AL 036103383AE 61-34075-00 AB5700 29-0127 30-029313-00 858452 036103383AM 109357015 036103383Q - Hengerfejtömítés 1 ékes 038103383BL AC5230 29-0133 30-029463-00 08538 234.990 10121700 801403 840347 858970 109358015 61-34250-00 - Hengerfejtömítés 2 ékes 038103383BM 61-34250-10 AC5240 29-0134 30-029464-00 19538 235.010 10121710 801404 840525 858971 109359015 038103383BJ
Hengerfejtömítés 3ékes 038103383BN 61-34250-20 AC5250 29-0135 30-029465-00 29538 235.020 10121720 801405 840618 858972 109360015 038103383CA - Hengerfejtömítés 1,55mm 038103383G BZ010 29-0156 30-028910-00 06033 165.040 414803P 10121100 801393 858431 840188 109405465 61-31325-00 - Hengerfejtömítés 1,63mm 038103383F BZ020 16033 165.010 411804P 10121111 801663 801394 858432 840471 109406465 61-31325-10 - Hengerfejtömítés 1,71 038103383E BZ030 30-028912-00 26033 164.990 414805P 10121121 801664 801395 858433 840581 109407465 61-31325-20 - Hengerfejtömítés 1 ékes 038103383H 61-31980-00 BZ040 29-0132 30-028915-00 03518 123.991 414806P 10121201 801665 801396 858513 840080 109361015 038103383AL - Hengerfejtömítés 2 ékes 038103383J 61-31980-10 BZ050 30-028916-00 13518 124.001 414807P 10121211 801666 801397 858514 840423 109362015 038103383AM - Hengerfejtömítés 3ékes 038103383K 61-31980-20 BZ060 30-028917-00 23518 124.011 414808P 10121221 801667 801398 858515 840559 109363015 038103383AN - Hengerfejtömítés 1 ékes 045103383 841764 045103383F 858934 09198 10139300 109364466 30-0294403-00 801799 841127 045103383M - Hengerfejtömítés 2 ékes 045103383B 045103383H 61-31855-20 30-029405-00 29198 10139320 841875 801801 858936 841873 109365466 045103383P - Hengerfejtömítés 3ékes 045103383G 045103383A 61-31855-10 AD5660 29-0131 30-029664-00 017.002 10139310 801800 858935 109366015 045103383N - Hengerfejtömítés 048103383B 053103383A BT810 61-28290-00 915.599 96441 10073900 414604P 50151 30-027257-20 32915558 15558 919.590 053103383 048103383 100814466 700414 858313 800680 840699 100814465 100814DE5 053103383B - Hegerfejtömítés 048103383D BY750 103078002ALT 30-027930-00 50469 627.810 414790P 10102400 100815DE5 801025 840845 858372 700415 100815466 048198383D - Hengerfejtömítés 049103383K 96310 15542 100828ES6 100828885 100828015 10022000 049103383E 049103383D 049103383A 049103383 04129 30-024224-10 32915542 3867861 858105 840118 820.385 800172 700416 61-23805-50 5214405 4240141 420.385 411210P 4094824 BG870 - Hengerfejtömítés 050103383 858543 840850 700417 61-33420-00 AY940 30-028383-00 50475 629.363 414855P 10102300 100952DE5 801024 - Hengerfejtömítés 050103383A 050103383B 30-027935-00 80097 137.283 414791P 10133800 100953DE5 801024 801736 858411 841124 700418 100953466 61-31175-00 - Hengerfejtömítés 052103383AB 052103383H 04132 30-024853-10 052103383AA 052103383B 052103383E 052103383G 052103383K 052103383Q 052103383R 052103383T 10012000 BL560 052103383N 100982466 700419 840119 858127 800079 61-24215-30 350.231 97461 15546 026103383 - Hengerfejtömítés 058103383M 058103383K 06A103383F AY970 29-0161 30-028495-00 467.364 10102700 467.362 61-31955-00 101109015 058103383F 058103383H 06B103383B - Hengerfejtömítés 1 ékes 059103383BQ 109368015 10125800 447.472 03136 61-34145-00 059103383T 858959 838008 - Hengerfejtömítés 2 ékes 059103383BR 109369DE5 447.482 23136 61-34145-10 858960 840558 - Hengerfejtömítés 3ékes 059103383BS 61-34145-20 447.492 109370DE5 858961
Hengerfejtömítés 1 ékes 059103383T 059103383BQ - Hengerfejtömítés 2 ékes 059103383AA - Hengerfejtömítés 3ékes 059103383AB - Hengerfejtömítés 1 ékes 068103383EH 891.347 BN940 32915532 068103383DE 068103383EP D012746143 700421 841168 858324 61-28640-30 02674 068103383AA 61-28640-00 411353P 30-026230-30 21115/77153 15532 101412DE5 10072400 068103383DB 068103383CP 800665 - Hengerfejtömítés 2 ékes 068103383EJ 891.355 15534 12674 30-026231-30 BN950 61-28640-40 21115/77157 32915534 61-28640-10 10072410 891.356 858325 068103383AB 840416 800666 700422 411354P 101413015 068103383FF 068103383EQ 068103383DF 068103383DC 068103383CQ 068103383CF 068103383AT - Hengerfejtömítés 3ékes 068103383EK 891.364 068103383FG 068103383ER 068103383DG 068103383DD 068103383CR 068103383AC 97487 BN960 028103383BA 068103383DC 10072420 101414 15536 891.363 858326 840554 800667 700423 61-28640-50 411355P 32915536 30-026232-30 22674 21115/77161 D012746143 - Hengerfejtömítés 3ékes 068103383FG 068103383CG 068103383DD 068103383DG 068103383EK 068103383ER 700424 840553 858346 840564 068103383CR 068103383AC 068103383FK 61-29025-60 236.110 068103383FN 10072420 22673 30-025242-10 21057/76175 800667 - Hengerfejtömítés 1 ékes 068103383FL 068103383AL 10030600 411832P 285.015 30-024901-30 5013165 A850X6051AA 068103383AA 068103383AE 068103383AH BN080 97467 068103383BC 101421015 700425 841174 858344 800264 61-29025-40 285.014 068103383BL D011605047 - Hengerfejtömítés 2 ékes 068103383FM 30-024849-30 BN090 21057/7617 32915528 068103383S 840415 5013166 A850X6051BA 97468 285.023 BT020 15528 285.022 700426 101422015 068103383BD 068103383AM 068103383AF 858345 800265 61-29025-50 10030610 411833P 068103383FF - Hengerfejtömítés 3ékes 068103383FN 068103383AN BN100 10030620 411834P 285.040 3002524110 32915530 A850X6051CA 068103383AK 068103383T 15530 97469 30-024850-30 068103383AG 068103383BE 285.049 61-29025-60 101423015 700427 840553 858346 800266 5013167 - Hengerfejtömítés 06A103383L 109371015 61-34140-10 AB5370 29-0129 235.831 10121500 801401 06A103383AN 858958 - Hengerfejtömítés 06B103383H AY980 29-0151 414795P 10152800 700788 858429 108250466 61-31280-00 30-028925-00 475.920 108250DE5 21284/6712 - Hengerfejtömítés T4 2.4D 074103383P 414798P 10103320 97003 61-29471-50 BY110 20997 632.130 30-027552-10 858385 107292466 801045 840538 700434 334309 107292015 632.131 - Hengerfejtömítés 078103383E 078103383C 61-31705-00 AY060 30-027222-20 50471 15552 403.740 414802P 10074500 101590E 101590465 800690 700438 858462 840847 101590466 32915552 - Hengerfejcsavar 11x110MM 032103384S 700440 109551TW - Hengerfejcsavar 9x1.25x138MM 036103384BS 753123 109548DE5 862094 - Hengerfejcsavar 11x1.5x96 050103384S 109546FR5 109546786 109546 049103385AS 049103384BS - Hengerfejcsavar 068103384AS 109545545 1005250S 068103384 - Hengerfejcsavar 10x1.5x115MM 06A103384CS 109547545 862106 753124 - Hengerfejcsavar 11x1.5x142 027103385CS 100246AR5
Hengerfejcsavar 11x1.5x98 049103385S 109550545 07978 32912653 049103385S1 049103385 - Hengerfejcsavar 11x1.5x142 053103385S 101022IT5 - Hullámtörő 030103478B 100542DE5 700444 - Hullámtörő 026103547 100200CN5 15948 103046007 1001030003 32915948 700028 - Szelepfedéltömítés 113101481F 31-022534-00 70-21644-30 101904485 1001010001 JM986 193.216 - Szelepfedéltömítés 021103483B JM5030 863217 848343 100096DE5 11059200 15396 32915396 50-027915-00 53502 70-29448-00 700447 917.842 802490 - Szelepfedéltömítés 021103483D 100097DE5 70-33851-00 11099500 50-029103-00 JM5099 700448 863304 802979 - Szelepfedéltömítés 026103483D 056103483D 026103483C 100197DE6 100197485 700449 - ék/Szelepfedéltömítés- 056103489A 11001300 247.642 2156002 03779 50-026409-00 24-25753-01/0 HL457 101050 - ék/Szelepfedéltömítés- 049103491 00541300 090.352 2156001 03771 50-026408-00 LT040 100831 - Szelepfedéltömítés 026198025A 863514 100233485 1001980003 056198025A 026198483B 026103483C 026103483B HL457 V30584 15-12947-02 15290 848402 84645 822059 700450 56000200 32915290 314.773 31-025753-10 24-25753-01/0 056103489A - Szelepfedéltömítés 026198025C 026198025B 863557 848345 700451 99915392 HM5053 24-28543-00/0 15392 11065500 107144D 15-31692-01 457.200 107144DE5 802546 - Szelepfedéltömítés 051103483A 051103483E 863249 700113 802546/2 802546 07.10.018 1001030010 10065500 JP024 15386 53263 70-31691-00 50-027505-00 915.653 100970DE5 100970755 848292 - Szelepfedéltömítés 028103483G 50-027921-00 32915186 24-27921-00/0 15194 15186 11059400 1005262 100288DE5 07.10.017 028103483C 51249 53270 863552 JP003 15-31257-01 863233 848295 822119 700453 70-31257-01 619.771 56006400 32915194 - Szelepfedéltömítés 074103483B JN915 914.991 074103483 101569346 101569DE5 11045500 15390 50-027046-00 700467 53062 822120 848213 863208 32915390 - Szelepfedéltömítés 078103483J 078103483E 802360 700470 - Szelepfedéltömítés 078103483L 078103483C 078103483 101591DE5 215.660 11045700 50-027936-00 JM5166 71-31697-00 - Szelepfedéltömítés 027198025 HL606 V31196 100271DE5 15-27327-01 15288 24-26237-01/0 32915288 56001300 567.388 700789 822069 848137 848408 863534 100271 - Szelepfedéltömítés 034198025 V30567 19006 15398 15-13006-01 100658DE6 035198025E 035198025B 034198025A 034103483F 198.410 198410 HL460 863518 848401 822060 700458 692.751 56000300 37039 32919006 035198025 - Szelepfedéltömítés 034198025C 100659De5 198.410 24-26932-00/0 15-31696-01 99915398 700459 863559
ék/Szelepfedéltömítés- 035103491A 863149 700472 100667DE5 LT380 50-024369-00 00538800 09346 100667 2156004 283.738 848173 - Szelepfedéltömítés 034198025D 914.398 863543 700460 700458 HL460 034198025 034198025A 035198025E 100660DE6 15-28957-01 19006 24-26864-00/0 32919006 56000300 822060 - Szelepfedéltömítés 058198025A 863564 026143P 058198025 101113DE5 15-31946-01 23548 24-28815-00/0 26-0155 32923548 49960/3200 53271 56003300 633.350 700465 822088 844564 848296 HL732 - Szelepfedéltömítés 069198025C 069198025A 822063 863519 275743-3 15-13018-01 HL463 24-26535-00/0 323.889 56000700 101526DE5 700790 - Szelepfedéltömítés 075198025A 324.051 822068 275744-1 91358945 56001200 15-13020-02 072198025A 075103483E 075103483F 101586DE6 700468 - Szelepfedéltömítés 078198025 HM5224 822090 040.050 040050 109437DE5 15-31798-01 24-28647-00/0 29-0175 507591 53063 56003500 863606 848214 - Szelepfedéltömítés 078103771 700471 31-027506-00 101595GB 101595375 00609800 - Olajbetöltő sapka 026103485A 30220001 026103485 02113 710004 191103485F 030103485A 100198 049103485A 077103485 030103485 049103485F 103100004 1004932 100198AT5 1001031027 06B103485C 06B103485B 06A103485F 06A103485C 06A103485B 077103485A - Tömítés/olajsapka 06A103483D 10-1575 077103485A 06B103485B 90231261 873351 059103487 1020180080 40-77408-00 50-324886-00 650459 9180597 - Olajbetöltő sapka 06A103485F V10-1575 1004932 9180597 049103485F 06B103485B 030103485 02113 026103485 026103485A 030103485A 049103485A 06A103485C 077103485 077103485A 103100004 108232755 30220001 700791 - Tömítés/olajsapka 06A103483D 678835 06A103485F 06A103485C 049103485A 030103485A 30220001 1001031027 103100004 1004932 02113 30103048506AF 00536700 059103487 109096015 06A103485H - Kartercső 028103491J 108737756 338344 108737DE5 2810R025 - Kartercső 030103493M 107393TR 336049 712027 - Kartercső 030103493N 107392TR 712028 769076 - Kartercső 052103493G 100985TR 712032 - Kartercső 052103493J 100986TR 712033 - Kartercső 026103493A 100199TR 17808 30917808 712026 690487 - Kartercső 037103493D 107394TR 107394DE5 1001030035 712029 - Kartercső 048103493A 107395755 712030 1000360002 107395DE5 - Kartercső 051103493 107396TR 17810 30917810 712031
Kartercső 051103493A 109006TR - Kartercső 056103493 101051TR 17814 30917814 712035 - Kartercső 028103493E 109005586 769203 - Nyomásszabályzó tömítés 028103500 700115 50-35092-00 100290E 069103500 00609200 - Tömítés 028103532A 838087 700475 32915188 50-026558-00 55879 915.009 15188 100291TW 687061 - Tömítés 028103533 100292TW 15190 55878 50-026559-00 32915190 700476 848384 - Tömítés 030103533C 030103533D 030103533A 50-026368-10 32915278 873017 700477 - Tömítés 030103533F 50-027906-00 56424 621.410 00757600 873019 838089 700478 100546466 71-31694-00 - Olaj leválasztó 052103495 100987DE5 712034 - Réz alátét 14x20-as N0138492 2091046 115.100 104474DE6 1005306 07215 0209725 - Olaj leeresztő csavar N90288901 1005305 1009179 113115193 700099 882552 N0138492 N0161552 N0161554 N91288901 - Olaj leeresztő csavar 059103193 107500X 4749 19294 32919294 700498 - Olaj leeresztő csavar N90660601 108084016 - Olaj leeresztő csavar N90813201 109035785 - Olajteknő 030103601E 9521470 700479 V10-0118 030103601A 030103601C 030103601CS 030103601D 030103601DS 030103601ES 1001030019/S 100547IT6 103060010 14720 30914720 5812070 618159 - Tömítés/olajteknő 032103609B JJ183 837044 700490 5810076 V10-1315 030103609 030103609A 03370 052103609A 08191 100610DK 29-2004 31-026516-10 32908191 71-23522-10 894.079 9521480 808022 - Olajteknő 030103601QA 030103601K 030103601PA 108015015 - Olajteknő 032103601F 108016DE5 9504473 5824071 618391 - Olajteknő 051103601 049103601 028103601 - Tömítés/olajteknő 028103609A 9521483 056103609B 056103609A 051103609D 051103609A 048103609D 044103609D 04116 028103609D 026103609D 026103609B JJ140 871155 871288 700795 07556 08-12948-10 100293885 871008 837054 808105 700489 70-12948-10 32921734 32907556 31-026554-50 31-026554-10 248.097 21734 14034800 1033121 103074002 1004930 808305
Tömítés/olajteknő 048103609C 048103609B 808305 40698/6800 100816 1000380004 103078003 100816DE5 700116 100816755 808305/2 - Tömítés/olajteknő 044103609D 54624 1000380004 9536480 JJ577 JJ609 71-33138-00 10-33138-01 32921734 V10-0097 026103609D 30-028818-00 70-33138-00 54523 50-028818-00 495.620 21734 14066300 105752BR5 056103609A 04116 028103609A 028103609B - Olajteknő 048103601 V10-0197 026103601 04592 053103601 056103601 1001030017 101023 101023IT6 19399 30904592 5833070 700482 9536470 618164 - Olajteknő 055103601 V10-0116 07270 1001030020 101034IT6 103085001 19398 32907270 5812074 700484 9521474 618162 - Olajteknő 068103601AC 068103601A 700485 5833071 V10-0113 9536471 103098018 101426IT6 1001030021 068103601E 618165 - Olajteknő 068103601L V10-0111 700486 03887 058103601AC 1001030023 101427IT6 103098019 11043 30903887 5812075 8521475 9521475 618163 - Hullámtörő 037115220B 700030 871149 837255 JH5023 9521482 54361 82762 028115220 037115220 037115220A 100714BR5 10906 14075800 31-029043-00 32910906 447.340 70-31943-00 808358 - Tömítés/olajteknő 021103609 100098346 100098DE5 14064100 31-027911-00 54363 70-27321-00 700487 837256 871102 917.974 JH5013 - Tömítés/olajteknő 021103609B 871103 JH5059 100099E 1005304 14064100 50-028817-00 616.510 700488 71-27321-10 808284 837256 - Tömítés/olajteknő 054103609 871071 101029DE5 V10-1317 71-24083-10 JJ184 02643 035103609 101029346 107.256 14026200 29-2003 31-023856-10 700492 808034 837025 107256 - Tömítés/olajteknő 058103609 871150 JJ610 058103609E 101110H 14066400 163.520 50-028825-00 54226 700493 71-31956-00 837231 808306 - Tömítés/olajteknő 075103609B 075103609 808170 700494 072103609A V10-1316 40868/3615 71-24468-10 765.163 14043000 101580DE5 871072 - Tömítés/olajteknő 078103609E 837280 V10-1318 078103609 101593D 14057700 31-027501-00 54441 700495 71-31706-10 767.906 808238 871131 - Tömítés/olajteknő 078103610A 871133 0013485 00610000 078103610 101594016 101594DE5 31-027502-00 700496 71-31708-00 767.824 V10-1319 - Nívópálca kupak 028103663B 028103663A 882556 V10-0416 30919750 1001030044 103048018 19750 8360 100294E 028103663 739004 - Nívópálca kupak 038103663 108035X 19752 103068002 1001030040 30919752 V10-0415 882557 700796 - Nívópálca kupak 053103663 V10-0410 101024DE5 01993 049103663 1001030004 101024X 103086012 739003 8239 882561 99901993 056103663 - Nívópálca kupak 06A103663A 30919754 1001030047 103100001 19754 8433 700797 882558 108034756 V10-0417 - Nívópálca kupak 06A103663B V10-0413 1001039756 103100002 19756 509511 108033756 700798 108033DE5 06A103663 - Nívópálca kupak 06A103663C 108032X 19758 103100003 1001030045 30919758 V10-0414 882559 700799
Nívópálca kupak 06B103663B 109324X 06B103663G 103101002 - Nívópálca kupak 030115636A 109339DE5 - Nívópálca kupak 036115636 100696X 115066003 - Főtengelykerék 027105263B 100248DE5 25158 1001050012 30050004 027105263 700034 2.04.173 - Főtengelykerék 028105263D 028105263A 25170 30050008 - Főtengelykerék 028105263E 068105263C 028105263 025166 1001050005 30050007 V10-0368 880485 700500 - Főtengelykerék 030105263C 030105263A 100548DE5 880489 700036 030105263B 30050011 100105009 25174 100548X 2.04.171B - Főtengelykerék 034105263A 074105261A 100642DE5 2.04.175 25164 30050006 - Főtengelykerék 035105263C 100668DE5 25162 30050009 880487 700038 2.04.168-2 - Főtengelykerék 038105263E 108697015 - Főtengelykerék 038105263F 109325015 - Főtengelykerék 049105263C 07.12.056 1001050006 100833 100833755 100833DE5 105079001 2.04.168-3 25194 30050010 700039 880488 - Főtengelykerék 059105263A 109326015 339254 - Bordáskerék/Vezérmű/ 069105263 30050002 25172 2.04.169 108699 105099002 - Főtengelykerék 06A105263E 06A105263D 06A105263C 06A105263B - Főtengelykerék 074105263B 109327015 338038 - Csavar/főtengely- 036105229 - Csavar/főtengely- 038105229 06A105229 - Csavar/főtengely- 038105229 - Csavar/főtengely- 045105229 109330015
Csavar/főtengely- 059105229 109331405 - Csavar/főtengely- 06A105229 32923042 23042 109329405 998247 038105229 - Csavar/főtengely- 078105229D 109333015 - Csavar/főtengely- N90304505 109334015 - Csavar/főtengely- N90320802 109335015 - Csavar/főtengely- N90498002 86469 30917232 17232 109336015 - Csavar/főtengely- N90577101 30050017 N90304501 882501 334271 1669886 108642DE5 09590 108642 N90304503 - Tűgörgős kosár 056105313C 056105313B 026105313 30540002 3914 1863869001 1001050004 410000910 14098 700512 - Vezérműtengely 028109101F - Vezérműtengely 028109101G V10-0130 353799 833510 028109101D 068109101L 10006 107368TR 215419 3031008 700803 880542 93009300 CAM440 694498 - Vezérműtengely 068109101L 028109101D 028109101G - Vezérműtengely 074109101B 069109101P 833533 880545 V10-0132 30310011 215415 21060 10519 93038700 353796 - Vezérműtengely 074109101J 046109101K - Vezérműtengely 075109101A V10-0148 700805 694497 880839 05518 075109101 107096TR 215499 30310005 353803 760.225-00 93038900 CAM404 832799 - Vezérműtengely 075109101C V10-0133 700806 694500 05519 075109101F 107294TR 1328149 215498 30310006 353802 880540 93033200 CAM447 832742 - Vezérműtengelykerék 06A109105C 108026DE5 25258 1001090026 30040022 880606 700815 - Vezérműtengelykerék 06A109105D 108027DE5 700816 - Vezérműtengelykerék 027109111H 100249DE5 - Vezérműtengelykerék 030109111B 30040005 100554DE5 25248 030109111C 880603 030109111J - Vezérműtengelykerék 038103111A
Vezérműtengelykerék 038109111E 109337015 - Vezérműtengelykerék 049109111C 049109111B 100834 30040001 1001050007 25250 100834X 880601 700042 100834805 049109111A 2.04.68-1 - Vezérműtengelykerék 059109111F 109338015 - Vezérműtengelykerék 069109111 - Vezérműtengelykerék 06B109111 - Ékszíj/vezérmű- 036109119H TB553 23528 20.2326 1987949449 17706 149ST250 149AH25 86455490XS K980136A 29-0031 32923528 4389V QTB477 HR90149x25 G490 G1283H CT907 AB11372S 94830 791036 5490XS PK05560 - Ékszíj/vezérmű- 036109119P ZRK1001 26-6146 25235 21774 21768 20.2316 1987949196 1987949190 058AHP17 36921768 4405V 5516XS TB635 R-1441 QTB596 G516 G1397H CT957 AB11122S 94788 86455516XS 30921774 - Ékszíj/vezérmű- 036109119Q TB635 2534 21770 20.2319 1987949195 1987949190 19364 130ST200 130AHP20 036109119M ZRK1001 26-6021 30919364 R-1440 QTB595 HR90130x20 G517 G1429H CT957 AB11132S 94776 86455565XS 5565XS 4454V 30921770 - Ékszíj/vezérmű- 037109119C TB506 18695 14378 124TP180 124A18 G308 30020032 86455308 4297V 43802 R-1180 QTB303 G1192 CT630 AB11217 96124x18 94302 5308 07.12.076 - Ékszíj/vezérmű- 038109119D 43845 HR65141x25 R-1377 20.2209 QTB525 RR1164 G477 30919362 86455543XS 19552 TB533 038109119B G1435H CT946 AB11126S 5543XS 4432V 26-6123 25923 1987949450 19362 141AH25.0 30919552 - Ékszíj/vezérmű- 038109119M HRS65141x25 R-1469 20.2209 QTB639 141TM251 RR1094 30921718 86455559XS 21720 43844 G1553H 141AH25.0 CT1044 AB11129S 94942 5559XS 4448V 26822 26-6060 21718 1987949578 30921720 - Ékszíj/vezérmű- 038109119P 038109119N 120HTDP30 G1543H 5569XS 4458V 19540 94885 CT1028 1987949538 TB680 AB11133S 26-6299 - Ékszíj/vezérmű- 046109119E TB514 26-6081 20.2203 1987949452 14614 14370 122TM265 122AH26 074109119E TB628 14636 30020018 4212V R-1351 QTB498 HR65122x26.5 G323 G1177H CT939 AB11069S 94774 86455323XS 5323XS 43807 30020043 - Ékszíj/vezérmű- 048109119G TB441 30020034 G399 151ST250 QTB444 R-1302 14372 151HTP25 18688 1987949071 4288V 5399XS 94604 AB11330S CT872 G1292H HR90151x25 86455399XS - Ékszíj/vezérmű- 052109119 108A-19 26-6128 14501 41108x3/4" QTB101 30020001 86455015 K980142A 29-0001 TB107 12657 G1101 CT633 AB11003 94145 791006 5015 4904 1987949067 PK05150 - Ékszíj/vezérmű- 054109119G 054109119A 07.12.049 14384 14612 147ST190 1987949141 26-6022 32020002 4071V 5182XS 86455182XS 94689 AB11242S CT926 G1275H HR92147x19 QTB331 TB504 - Ékszíj/vezérmű- 056109119A 43801 41121x18 R-1003 QTB102 121TP180 RR1003 G016 99020004 86455016 14576 TB108 121A18 G1171 CT637 AB11004 94017 5016 4905 26-6086 1987949018 12652 07.12.044 - Ékszíj/vezérmű- 058109119A TB464 30919572 152HG250 QTB428 20.2330 R-1292 18689 19572 1987948828 26-6184 4314V 5425XS AB11344S CT849 G1293H HR90152x25 86455425XS - Ékszíj/vezérmű- 058109119C TB555 20.2332 1987949453 19361 17750 153AHP25 058109119B 30919361 26-6020 4381V 43828 RR1181 QTB546 HR90153x25 G1452H CT919 AB11374S 94843 5492XS 86455492XS - Ékszíj/vezérmű- 059109119A TB642 26-6188 25928 HR97207x32 20.2430 QTB548 RR1141 30919367 207AH32 G1465H 5520XS 19367 1987949454 4419V 94755 AB11387S CT984 86455520XS
Ékszíj/vezérmű- 059109119b G1565H 30921780 207TM300 QTB657 20.2425 R-1484 HRS97207x30 1987949553 207AH30 21780 25908 26-6303 4446V 5557XS 94897 AB11412S CT1015 86455557XS - Ékszíj/vezérmű- 068109119E TB225 068109119 43804 97135x25 R-1023 QTB126 135TM250 30020002 86455176 068109119A 12663 G1235 CT513 AB11022 94416 5176 4065 26-6163 1987949023 14561 07.12.045 - Ékszíj/vezérmű- 06A109119C TB552 17693 HR90138x23 R-1376 QTB524 138ST230 G489 30919396 138AH23 19396 G1432H CT908 AB11110S 94730 5498XS 4378V 26-6131 1987949191 86455489XS - Ékszíj/vezérmű- 06B109119A TB554 17611 HR90150x23 R-1382 QTB530 150ST230 G491 30919546 06B109119B 150AHP23 19546 G1445H CT909 AB11373S 94777 5491XS 4380V 26-6004 1987949192 86455491XS - Ékszíj/vezérmű- 06B109119F TB554 30919546 RR1186 QTB530 20.2327 R-1382 17611 19546 1987949192 26-6301 5491XS AB11373S CT909 G1445H HR90150x23 86455491XS - Ékszíj/vezérmű- 074109119 TB318 30020012 29-0011 26-6092 1987949056 17654 14611 142ST190 142AH19 4134 5245 791016 R-1157 QTB279 K980149A G1257 CT539 AB11205 94198 90142x19 86455245 PK05340 - Ékszíj/vezérmű- 074109119H TB375 30020021 QTB377 HR97124x26.5 14617 074109119F 124AH26.5 12668 1987949409 26-6058 4235V 5346XS 94405 AB11298S CT755 G1191H 86455346XS - Ékszíj/vezérmű- 075109119B 43806 HR45119x25 R-1252 20.2384 QTB382 119TM254 G035 99020009 86455035 18556 TB131 069109119A G1155 CT704 AB11150 791009 5035 4924 29-0004 1987949016 14529 K980146A - Ékszíj/vezérmű- 078109119C TB556 30919606 253HG300 QTB547 R-1396 HR90253x30 17777 19606 1987949456 253AHP30 26-6048 4382V 5493XS 94835 AB11375S CT920 G1468H 86455493XS - Ékszíj/vezérmű- 078109119D TB373 078109119A HR90239x25 R-1239 QTB366 239HG254 30020017 86455344XS 14364 14616 G1353H CT726 AB11296S 5344XS 43813 4233V 26-6016 1987948752 07.12.050 - Ékszíj/vezérmű- 078109119H TB556 078109119J 19606 1987949456 20.2339 30919606 4382V 5493XS 94835 AB11375S CT920 RR1180 86455493XS - Ékszíj/adagoló 87 fogas- 059130113A TB641 19365 087AH24 R-1398 20.2387 QTB549 RR1113 30919365 1987949541 25728 HR97087x24 G1536H CT1018 AB11393S 94839 5531XS 4420V 26-6190 86455531XS - Vezérműlánc 021109465B 021109465 108707DE5 09585 99110205 V10-0144 880209 - Vezérműlánc 021109503A 108706015 880172 09402 99110142 - Vezérműlánc 077109120 027109120 - Vez.borítás 026109107B - Vez.borítás 026109173A - Vez.borítás 028109127 028109127A 068109127B - Vez.borítás 026109175A - Vez.borítás 049109175
Feszítőkerék 026109243L PU108226RR1HW 026109243E 026109243 QTT127 GT357.01 66400 30030005 TKR9805 864629101 07.12.017 026109243A 026109243C 026109243F 056109243A 056109243B 056109243D 049109243 06688 ON805 O-N805 HTG30 FS00999 CR1680 BT1001 5540055413 55 531006310 23851 20.3001 1987949200 109046003 1013901 10139 1001090016 10-0101 - Feszítőkerék 026109243J 050109479A - Feszítőkerék 028109243 028109243B - Feszítőkerék 028109243F 028109243E - Feszítőkerék 028109243G 028109243D - Feszítőkerék 028109243K - Feszítőkerék 030109243C - Feszítőkerék 030109243K 030109243J 030109243D 030109243F - Feszítőkerék 030109243L - Feszítőkerék 036109243AB 036109243L 036109243E - Feszítőkerék 036109243AC 036109243S 036109243K - Feszítőkerék 036109243F - Feszítőkerék 036109243J 036109243G 036109243D - Feszítőkerék 038109243M 27140 21706 20.3307 162ST 14-0853 1221490 109320C 109068014ALT 045109243F 00-1087 30921706 351695 531056530 V10-1596 T43091 QTT1003 GT357.51 FS00149 CR3496 979608 66739 55739 53880 VKM11250 - Feszítőkerék 038109243N 038109243H 038109243F - Feszítőkerék 045109243B - Feszítőkerék 045109243C 1119021 23888 152ST 20.3286 QTT962 BT1168 55494 VKM11142 GT357.37 99030084 TKR9250 864629139 25933 00-1097 14-0264 1100583 045109243A 641269 CR3179 235 17944 FS00031 T43019 S264 HTG119 531043620 10-0467 - Feszítőkerék 048109243A - Feszítőkerék 051109243 027109243 - Feszítőkerék 058109243B
Feszítőkerék 058109243E 058109243C - Feszítőkerék 059109243G 059109243F - Feszítőkerék 059109243J 059109243D - Feszítőkerék 068109243F 068109243C 068109243 - Feszítőkerék 06B109243 - Feszítőkerék 06B109243B - Feszítőkerék 06B109243D 06B109243A - Feszítőkerék 074109243B - Feszítőkerék 074109243C 074109243H 074109243E - Feszítőkerék 074109243D - Feszítőkerék 074109243E 074109243M - Feszítőkerék 074109243F 074109243R 074109243J 074109243G - Feszítőkerék 078109243C 078109243A - Feszítőkerék 078109243K - Feszítőkerék 078109243R 078109243Q - Feszítőkerék 06A109479C 06A109479B 06A109479 - Feszítőkerék 046130195D 046130195C - Feszítőkerék 046130195B - Feszítőkerék 074130195B 074130195 - Feszítőkerék 074130245
Feszítőkerék 058260511 - Feszítőkerék 059260523B 059260523A - Feszítőkerék 069109243B - Feszítőkerék 075109243D 075109243B - Feszítőkerék 028109244 - Feszítőkerék 036109244 - Feszítőkerék 036109244D 036109244C - Feszítőkerék 036109181A - Feszítőkerék 038109244E - Feszítőkerék 038109244J - Feszítőkerék 038109244M 038109244H 038109244B 038109244C - Feszítőkerék 045109244A - Feszítőkerék 058109244 - Feszítőkerék 059109244 - Feszítőkerék 059109244B 059109244A - Feszítőkerék 06B109244 - Feszítőkerék 078109244F 078109244C 078109244 - Feszítőkerék 078109244G - Feszítőkerék 078109244H 078109244J - Vezetőtárcsa 068260940
Feszítőkerék 058260511 - Feszítőkerék 059260523B 059260523A - Feszítőkerék 069109243B - Feszítőkerék 075109243D 075109243B - Feszítőkerék 028109244 - Feszítőkerék 036109244 - Feszítőkerék 036109244D 036109244C - Feszítőkerék 036109181A - Feszítőkerék 038109244E - Feszítőkerék 038109244J - Feszítőkerék 038109244M 038109244H 038109244B 038109244C - Feszítőkerék 045109244A - Feszítőkerék 058109244 - Feszítőkerék 059109244 - Feszítőkerék 059109244B 059109244A - Feszítőkerék 06B109244 - Feszítőkerék 078109244F 078109244C 078109244 - Feszítőkerék 078109244G - Feszítőkerék 078109244H 078109244J - Vezetőtárcsa 068260940
Átfordítókerék- 032145276 VKM31207 30921918 00-1468 15-0141 21918 532032630 55429 651146 CR3483 FU20196 T36083 8641292002 - Átfordítókerék KMP- 030145299F VKM31015 8641291003 30030089 QTA895 030145299C 10-0022 14730 25744 534012320 55475 601027 CR3165 FA20904 GA357.10 T38214 V10-0550 - Átfordítókerék KMP- 032145299A 32923558 23558 55738 10-0854 534013830 FA20905 CR3449 601859 VKM31016 T38282 8641293002 - Átfordítókerék- 038145276 T38094 VKM31002 55434 QTA1109 0-N174 140UR 00-1472 1001450005 145068001 15-0071 17726 25934 532033010 651076 CR1485 FU20991 30030080 - Átfordítókerék- 059145276 VKM31039 30919734 00-1484 14-0648 19734 25961 531075130 55740 641653 CR3469 FU20928 T38059 8641292005 - Átfordítókerék- 028145278E VKM31004 1001450101 07.14.009 028145278A 01231 100327 8641291001 702461 702462 702464 702465 20-1456 20-1457 20-1459 114SR 13727 14-0097 V10-0166 T38087 QTA494 GA354.01 FS20993 CR1491 66423 641102 55423 531072910 30030015 23886 20.3014 145048007 20-1460 - Átfordítókerék- 038145278 VKM31013 702463 QTA1098 SPE-121706 25960 00-1481 10-0050 532015510 534001410 601055 CR3153 FS20902 T38306 TKR9252 TKR9253 20-1458 - Átfordítókerék- 074145278C 11342 14-0025 24713 30030040 531073410 55486 641030 8641292007 CR3172 GA354.08 QTA1067 - Átfordítókerék- 074145278E T36005 037145276A 037145276 20.3016 QTA495 55424 VKM31007 30030039 037145278A 04127 116UR GA354.06 FU20996 CR3130 651117 532016910 15-0112 145114002 13728 8641292001 - Átfordítókerék- 059903341 T38097 30030033 VKM31038 00-1483 11324 15-0027 24908 532015610 55701 651032 CR3246 FU20927 QTA1072 8641292004 - Átfordítókerék- 059903431A - Feszítőegység 06B109477 06B109479 - Feszítőegység 06B109477A - Feszítőegység 045109479B - Feszítőegység 050109479A - Feszítőegység 054109479 - Feszítőegység 058109479B - Feszítőegység 059109479B - Feszítőegység 078109479B - Feszítőegység 078109479E
Feszítőegység 078109487A - Feszítőegység 030145299F 030145299C - Feszítőegység 032145299A - Feszítőegység 032145299C - Feszítőegység 058903133D 058903133B - Feszítőegység 028903315M 028145278J - Feszítőegység 028903315P - Feszítőegység 028903315R 028903315N - Feszítőegység 037903315C 037903315B 037903315A - Feszítőegység 078903133AB 078903133T - Feszítőegység 00A145299 - Feszítőegység 021145299C 021145299B - Feszítőegység 074145299A - Feszítőegység 038903315C - Feszítőegység 06A903315E 06A903315D - Hidrotőke 034109309Ad 034109309 034109309N 074109309 - Hidrotőke 038109309A - Hidrotőke 050109309H 050109309C 050109309A - Hidrotőke 058109309E - Hidrotőke 058109309F
Hidrotőke 059109521E 059109521C - Lapka 3.00 056109555 - Lapka 056109311A - Lapka 3.05 056109556 - Lapka 3.10 056109557 - Lapka 3.15 056109558 - Lapka 3.20 056109559 - Lapka 3.25 056109560 - Lapka 3.30 056109561 - Lapka 3.35 056109562 - Lapka 3.40 056109563 - Lapka 3.45 056109564 - Lapka 3.50 056109565 - Lapka 3.55 056109566 - Lapka 3.60 056109567 - Lapka 3.65 056109568 - Lapka 3.70 056109569 - Lapka 3.75 056109570 - Lapka 3.80 056109571 - Lapka 3.85 056109572
Lapka 3.90 056109573 - Lapka 3.95 056109574 - Lapka 4.00 056109575 - Lapka 4.05 056109576 - Lapka 4.10 056109577 - Lapka 4.15 056109578 - Lapka 4.20 056109579 - Lapka 4.25 056109580 - Szívószelep 39x7x106 021109601L 021109601K 021109601J 021109601H - Szívószelep 40x8x122.4 025109601C 025109601 - Szívószelep 32x7x95.5 027109601C - Szívószelep 36x7x96.9 028109601D - Szívószelep 36x8x96.9 028109601H 028109601A - Szívószelep 36x7x96.6 028109601J - Szívószelep 32.1x7x94.5 030109601AB - Szívószelep 31x7x94.8 030109601AG - Szívószelep 38x8x98.8 030109601D 030109601C - Szívószelep 35.9x7x99.2 030109601L 030109601J - Szívószelep 32x7x99.2 030109601N 030109601M - Szívószelep 35.5x7x94.7 032109601E
Szívószelep 34.6x7x94.8 032109601G 032109601F - Szívószelep 38x8x98.7 035109601F 035109601C 035109601 - Szívószelep 38x8x91.9 035109601K 035109601H 035109601J 035109601G - Szívószelep 34x8x110.5 036109601D 036109601G 036109601A - Szívószelep 29.5x6x97.9 036109601P - Szívószelep 29.5x6x100.9 036109601AD 036109601S - Szívószelep 36x7x89.9 038109601B - Szívószelep 39.5x8x91.9 048109601A 026109601F 026109601C - Szívószelep 37.9x7x91.7 048109601E - Szívószelep 27x6x105.1 058109601C - Szívószelep 34x8x104.8 068109601D 068109601C 068109601 - Szívószelep 34x8x95.1 068109601N 068109601L 068109601M - Szívószelep 36x8x104.9 069109601D 069109601C 069109601 - Szívószelep 36x8x95 069109601F - Szívószelep 36x8x95 069109601H 069109601G - Szívószelep 39.5x7x91.9 078109601B - Kipufogószelep 34.2x7x107 021109611G 021109611F 021109611D - Kipufogószelep 28x7x98.2 027109611B - Kipufogószelep31.5x7x96.85 028109611G - Raymond Weil 2843SCT00808
hidrotőke 034109309AD 034109309 034109309N 074109309 - hidrotőke 038109309A - hidrotőke 050109309H 050109309C 050109309A - kipufogószelep 31.5x7x96,35 028109611K - kipufogószelep 28,8x8x99mm 030109611A - kipufogószelep 28,8x8x99mm 030109611D - kipufogószelep 26x7x94,4mm 030109611N - kipufogószelep 29x7x95mm 032109611G - kipufogószelep 33,2x8x98,5mm 035109611F 035109611G 035109611 - kipufogószelep 28,2x8x110,5 036109611 - kipufogószelep 26x6x100,6mm 036109611K - kipufogószelep 26,1x6x97,2mm 036109611L - kipufogószelep 31,5x7x90mm 038109611B - kipufogószelep 31,5x8x96,9mm 046109611F 046109611C - kipufogószelep 32,9x7x91,2mm 048109611B - kipufogószelep 31,2x8x98,5mm 049109611F 049109611G 056109611A 073109611 - kipufogószelep 27x7x98mm 051109611B
kipufogószelep 33,2x8x91,2mm 053109611 034109611B 035109611J 026109611A - kipufogószelep 29,9x6x103,6mm 058109611E - kipufogószelep 29,9x6x103,90mm 058109611M - kipufogószelep 31,2x8x104,5mm 068109611C 068109611 - kipufogószelep 31,2x8x104,5mm 068109611D - kipufogószelep 31,2x8x95mm 068109611L - kipufogószelep 31,2x8x95mm 074109611 - kipufogószelep 34x9x112,7mm 025109612A - Ék d=7mm- 021109651 01014 20901014 - Ék d=8mm- 113109651A 03161 109201016 32903161 - Szimering/szelepszár 026109675 035109675 056109675 - Szimering/szelepszár 027109675 - Szimering/szelepszár 036109675A 036109675 - Olajpumpa 026115105A - Olajpumpa 026115105B 026115105 - Olajpumpa 027115105B - Olajpumpa 027115105C 027115105A 068115105AG 068115105AT - Olajpumpa 027115105E 055115105D 049115105A 027115105 - Olajpumpa 028115105D - Olajpumpa 028115105G
Olajpumpa 028115105J - Olajpumpa 028115105L - Olajpumpa 028115105M - Olajpumpa 051115105A - Olajpumpa 053115105C 053115105B - Olajpumpa 058115105C - Olajpumpa 068115105AN 068115105AE 068115105H/D 068115105P - Olajpumpa 068115105AP 068115105AD 068115105AC 068115105N - Olajpumpa 068115105BP 068115105AQ - főtengelyszimering első 35x48x10 038103085E 038103085B - szimering Olajpumpa 35x48x10 054115147B 054115147 034115147A 069115147E - Lánc/olajpumpa 030115125A 030115125 - Lánc/olajpumpa 059115125A - Lánc/olajpumpa 078115125 - Tömítés 052115189B 052115189A - Tömítés N90353501 056115037 - tömítés/olajpumpa 026115441A - tömítés/olajpumpa 028115441C 028115441B - olajszűrő 028115561 - olajszűrő 028115561B 09655606 W830/1 15416 ELH4219 1003220002 BC-1295 L28001 WL7217 S3417R R195 107505 23.417.00 150180019500 OC262 09655598 X4070E SP-1078 0451103290 DO937 22530 FT347 1037150 97VW6714AA PH5833 H20W06 115048007 10-0035 OP525/3
olajszűrő 028115561E 15003/9 1498028 115098006 1137374 101447 1001150003 10-0321 10-0006 07844681 07844665 068115561F 068115561 0451203012 22540 5005631 5011838 W940/25 SM108 PH3569 OP525 OC51 L37755 H17W05 FT4790A BC-1087 A720X6714TA A700X6714SA 681115613 61040 WL7068 - olajszűrő 030115561AB WL7169 1001150004 10-0319 10-0152 09893587 09893579 030115561P 030115561K 030115561F 030115561E 030115561AD 030115561AA WL7203 107694 115060003 W712/52 R131 PH8993 OP616 OC295 LS325 H90W17 FT5566 DO1807 301150561030AB 22532 15232/9 150180013100 X4038E - olajszűrő 030115561C W920/8 15422/9 ELH4334 1001150002 BC-1305 LS286 L27920 WL7216 S3425R R109 107506 23.425.00 08796294 150180010900 OC145 X4119E SP-1065 0451103289 C125/606 DO1817 FX0128 22534 FT5388 H10W12 115060004 10-0148 08796286 OP525/2 - olajszűrő 056115561G 056115561C S2030R SM107 WL7070 L27252 LS702 C-1152 1001150001 101090 23.130.01 028115351 030115561D 037115561A 037115561B 056115561B 057115561 059115661A 10-0950 ELH4095 15004/9 61097 056115561A X4020E SP-812 301150561056G 0451103033 DO218 22542 FT4862 PH2870A H14/2W 115086001 07642077 07642101 07642143 07873979 OC47 W719/5 OP526 - olajszűrő 028115561E 068115561B 1137372 115098006 15003/9 15208V4961 22540 23.164.03 61040 728049 81107 1109K5 101447546 101447 0451103906 0451203012 057-OS 068115561 068115561A 068115561C 07844665 07844681 100115003 93156363 A700X6714SA OP525 PH3569 R148 SP-980 W940/13 WL7068 WT512008 WT512013 X100 X4124E OC51 LS553C A720X6714TA DO225/C ELH4126 FCC51 FO03 FT4790A FX0038 H17W05 H17W15 L38257 X523 - olajszűrő 068115561E ELH4239 1003220001 BC-1295 LS553C L38257 WL7068 WL7260 S3429R R65 108207 23.429.00 10-0322 W840/2 09642943 150180006500 X4072E SP-980 0451103347 DO944 FX20006 22538 FT5347 PH5833 H17W13 115098007 09642935 OC249 OP525/4 - olajszűrő 069115561 SP-1040 L37196 WL7068 WL7277 S8310R R138 101519 23.167.00 069115561A 10-0323 ELH4124 W1130/1 08642761 0451203223 C152/606 DO228 FX20011 H205W01 115099002 08642753 OC214 150180013800 OP525/5 - olajszűrő 06A115561B WL7071 15002/9 115100001 100653 1001150009 10-0320 09893280 09893272 06A115561 0451103314 034115561A X4019E 23.291.00 61096 150180013000 22550 W719/30 R130 PH5552 OP526/1 OC264 LS324 L27017 H14W27 FX0130 FT5259 ELH4297 DO894 BC-1278 30115056106AB 1500/9 - olajszűrő 070115561 W719/12 ELH4719 BC-1152 LS454 PH2870A WL7070 S7500R R57 101544 23.130.00 10-0325 07643190 150180005700 OC108 X4019E SP-812 0451103074 DO840 FX0027 FT4862 H14W04 115110001 10-0088 07634190 07643208 OP560 - olajszűrő 074115561 WL7072 101150561074 1001150017 07811284 07811243 075115561 0451203087 WL7133 X4099E 101574 23.156.03 10-0326 115114001 150180024000 W950/4 S1563R R240 OC105 LS553C L40316 H19W06 FX0038 ELH4162 DO918 BC-1229 61340 OP575 - olajszűrő 078115561J 078115561D 115118001 H24W04 PH8994 FT5567 22548 FX20017 DO896 0451103313 SP-979 X4085E 10-0062 - olajszűrő 021115562 WL7215 1669779 1457429103 115041003 1003220003 10-0115 08676439 08676421 100110 25.590.00 021115561A 10-0328 4089254 AC-3361 AC6174E S3380PO OX125 MD-303 MBNA957 L44798 L253 HDF498 H932/5 FA5397 ELH4204 E300HD28 CH5478 0OM652 - papírbetétes olajszűrő 021115562A HU932/6x E1001HD28 64805 SH427 1025629 95VW6714AB 0001801509 021115561B - papírbetétes olajszűrő 059115562 - papírbetétes olajszűrő 071115562 WT512027 255808 V10-0391 14028 00-0097 115111001 ELH4307 1001150000 25.023.00 64806 82782 CKB337 HU719/7x MLE1369 OP224 WL7296 OX188D - papírbetétes olajszűrő 074115562 038115466 1100696 XM216744AA 81316 700886 976185 CKE108 WT512011 CKB335 WL7008 1001150007 V10-0331 OP204 L37735 L291 HU726/2x ELH4216 64804 25.011.00 14003 OX143D - nívópálca 027115611C - nívópálca 030115611M - nívópálca 053115611C 053115611B Vízpumpa 025121010F 025121010C 025121010B - Vízpumpa 038121011A 038121011 - Vízpumpa 038121011C - Vízpumpa 06A121011L 06A121011E 06A121011C - Vízpumpa 06B121011E 06B121011C 06B121011A 06B121011B - Tömítés/vízpumpa 026121041P 026121041M 026121041 026121041A - gumitömítés/vízpumpa 5,0mm 030121043A - gumitömítés/vízpumpa 4,0mm 030121043B 052121043 - gumitömítés/vízpumpa 98x4,0mm 035121043 - gumitömítés/vízpumpa 98x5,0mm 069121043 - Tárcsa 026121031 - Tárcsa 068121031K - ékszíj/ vízpumpa 10x913- 050121039A QBA914 100956 10A0913C 18265 1987947638 1A0910 20.0269 26-0105 6272MC A5161 AB31036 8640100913 - ékszíj/ vízpumpa 10x643- 068121039B QBA650 0520100650 10A0650C 10AV0650 18287 1987947680 1A0650 26-0076 6206MC A5195 AB31003 8640100650 - ékszíj/ vízpumpa 10x617- 068121039G 068121039C 1A0617 0520100617 18297 10AV0613 6281MC A5170 10A0615C 1987947678 AB31040 8640100613 - vízcső/gumi 044121051J - vízcső/gumi 1711210vízcső/gumi 191121051P 191121051G - vízcső/gumi 1h0121051A - vízcső/gumi 1h0121051B - vízcső/gumi 1l0121051A - vízcső/gumi 321121051L 321121051M - vízcső/gumi 357121051 - vízcső/gumi 357121051A - vízcső/gumi 357121051B - vízcső/gumi 811121051E - vízcső/gumi 171121051L 171121051E - vízcső/gumi 191121051 - vízcső/gumi 1h0121051D - vízcső/gumi 1L0121051D - vízcső/gumi 026121053G 026121053F - vízcső/gumi 037121053H - vízcső/gumi 056121053B - vízcső/gumi 068121053M 068121053AE 068121053E 027121063 - vízcső/gumi 037121036 - vízcső/gumi 028121053Q - vízcső/gumi 068121053P
51G 171121051D - vízcső/gumi 191121051E - vízcső/gumi 191121051F - vízcső/gumi 191121051J vízcső/gumi 030121054P - vízcső/gumi 030121056G - vízcső/gumi 032121054A 032121056C - vízcső/gumi 026121056G - vízcső/gumi 037121057 - vízcső/gumi 051121056A 051121056 - vízcső/gumi 026121058D - vízcső/gumi 074121058B - vízcső/gumi 026121062C - vízcső/gumi 032121063 - vízcső/gumi 026121063M 026121063B - vízcső/gumi 026121063N - vízcső/gumi 037121063A - vízcső/gumi 068121063M - vízcső/fém tömítés 052121091A - vízcső/gumi 027121096A - vízcső/gumi 037122058 037121058B - vízcső/fém 021121050C 021121085E - vízcső/fém 027121065C - vízcső/fém 027121065D 027121065E
vízcső/fém 028121065A - vízcső/fém 028121065K - vízcső/fém 037121065 - vízcső/fém 037121065K 037121065G - vízcső/fém 037121065L 037121065H - vízcső/fém 055121065M 055121065G - vízcső/fém 025121171 - vízcsőcsonk 1J0121087A - vízcsőcsonk 1J0121087B - vízcsőcsonk 1J0121087C - vízcső/gumi 171121088D 171121088B - vízcső/gumi 074121096D - vízcső/gumi 171121101AH 171121101E - vízcső/gumi 191121101P 203311 V10-0366 767985 712069 00-0689 102719 1191210044 14166 191121101A 200009 3311 350813 23492A - vízcső/gumi 191121101S 191121101F - vízcső/gumi 1h0121101A - vízcső/gumi 1h0121101B - vízcső/gumi 321121101J 321121101AA 321121101AB 321121101R - vízcső/gumi 357121101AH - vízcső/gumi 533121101F 171121101AB
vízcső/gumi 855121101C 855121101 811121101F 811121101J - vízcső/gumi 171121101N - vízcső/gumi 191121101 - vízcső/gumi 191121101T 191121101G - vízcső/gumi 1h0121101P - vízcső/gumi 1L0121101P - vízcső/gumi 357121101A - vízcső/gumi 357121101B - vízcső/gumi 191121109E 191121109 - vízcső/gumi 1H0121109 - vízcső/gumi 1H0121109A - vízcső/gumi 321121109E 321121109D - vízcső/gumi 357121109 - vízcső/gumi 811121109K - vízcső/gumi 049121123A - vízcső/gumi 171121611AN 171121611E 171121611F - fűtéscső/gumi 191819371E - fűtéscső/gumi 191819371G 191819371C - fűtéscső/gumi 321819371F - fűtéscső/gumi 357819371E
termosztát 80C 075121113D - termosztát 87C 078121113F 078121113C 078121113 075121113A/C - termosztát 92C 078121113G - termosztát/tömítés 42,5x3 030121119 - termosztát/tömítés 027121139A - termosztát/tömítés 037121687 N90746901 - termosztát/tömítés 50x3,15 037121688 - tömítés 36x3,15 N0282062 - Tömítés 29,2x3,0 N90295401 - Tömítés 19,6x3,65 N90316802 - termosztátház 032121111A - vízcsőcsonk 06A121114 - vízcsőcsonk 021121121A - vízcsőcsonk 030121121B - vízcsőcsonk 032121121A - vízcsőcsonk 032121121J 032121121B - vízcsőcsonk 037121121A - vízcsőcsonk 038121121 - vízcsőcsonk 038121121B - vízcsőcsonk 048121121B
vízcsőcsonk 055121121F - vízcsőcsonk 06A121121C 23856 BSP20219 30121012106AC V10-0278 8367 334466 32923856 1001211052 108189756 121100002 038121121D - vízcsőcsonk 06B121121 - vízcsőcsonk 074121121B 074121121 - vízcsőcsonk 037121619 - vízcsőcsonk 037121619A - vízcsőcsonk 028121132 - vízcsőcsonk 028121132A 8358 VX028121133BVX 1018781 1078250 V10-0281 90222 028121133B 1001211053 100315 121048002 14504 301210132028A 30914504 VX028121132AVX - vízcsőcsonk 028121132C - vízcsőcsonk 037121132B 037121133B - vízcsőcsonk 037121132E 037121133F - vízcsőcsonk 037121132G 037121133K - vízcsőcsonk 038121132C - vízcsőcsonk 050121132A 050121133C - vízcsőcsonk 050121132B - vízcsőcsonk 058121132 058121133B - vízcsőcsonk 068121132 068121133AB - vízcsőcsonk 068121132A 068121133AE - vízcsőcsonk 068121132B 068121133AF - vízcsőcsonk 06a121132
vízcsőcsonk 06A121132A - vízcsőcsonk 06A121132Q 06A121132D - vízcsőcsonk 074121132 - vízcsőcsonk 074121132B - vízcsőcsonk 021121133D 021121133C - vízcsőcsonk 027121133E - vízcsőcsonk 037121133C - vízcsőcsonk 068121133M 068121133E - vízcsőcsonk 075121133B - vízcsőcsonk 074121143D - vízcsőcsonk 026121144F 026121144B 026121145F - vízcsőcsonk 026121144E 026121144A 037121145 026121145E - vízcsőcsonk 028121144M 108200756 108200 30918238 90237 121048005 8380 301210144028M 889022 700925 18238 028121145C 1001211068 V10-8253 - vízcsőcsonk 028121144N 028121145G - vízcsőcsonk 037121144H - vízcsőcsonk 037121144J 037121145G - vízcsőcsonk 044121144B 044121145K - vízcsőcsonk 068121144 068121145Q - vízcsőcsonk 027121145B - vízcsőcsonk 048121145B
csonk- 025121160D - Dugó/vízcsőcsonk- 357121140 301210140357 8363 12407 12428 121415005 1001211014 32912407 107135 - rugó 032121142 - rugó 037121142A - tömítés 1H0121687A 1H0121687 - vízhűtő 191121251C 191121251F 191121253B 191121253J - vízhűtő 4a0121251C 4a0121251F - vízhűtő 4A0121251M 4A0121251R 4A0121251K - vízhűtő 4A0121251Q 4A0121251L - vízhűtő 893121251 - vízhűtő 893121251F 855121251F - vízhűtő 8A0121251 - vízhűtő 8D0121251P 8D0121251Q 8D0121251K 8D0121251E - vízhűtő 068121253E 068121253C 025121253A 068121253D - vízhűtő 171121253CJ 171121253CF - vízhűtő 1H0121253BA 1H0121253BD - vízhűtő 191121253K 191121253D 171121253CH - vízhűtő 1H0121253BC 1H0121253BL - vízhűtő 1H0121253BE 1H0121253BJ - vízhűtő 1H0121253D 1H0121253H 1H0121253Q
vízhűtő 1H0121253R 1H0121253S - vízhűtő 321121253AL 321121253K - vízhűtő 353121253AC 353121253AB - vízhűtő 353121253F 353121253E 353121253 - vízhűtő 357121253AB 353121253J 353121253G - vízhűtő 6K0121253C 867121253AB 867121253L - vízhűtő 6N0121253B 6N0121253A 6N0121253J - vízhűtő 701121253K 701121253F 701121253E 701121253D - vízhűtő 893121253 811121253F 811121253D - vízhűtő 893121253A - rögzítő 3A0121367 - vízhűtő tartó gumibak 431121273 - vízhűtő tartó gumibak 443121273E 431121273A - vízhűtő tartó gumibak 4A0121273A - vízhűtő tartó gumibak 803121273 068121275 ZBA121273 - vízhűtő tartó gumibak 8A0121273 - vízhűtő tartó gumibak 171121275E 171121275 - vízhűtő tartó gumibak 8D0121275 - vízhűtő tartó gumibak 8D0121276 - tágulási sapka 025121321B 025121321A
tágulási sapka 1H0121321C 1H0121321B 357121321C 357121321A - tágulási sapka 1J0121321B 1J0121321A 1J0121321 - tágulási sapka 321121321C 321121321E 321121321 - tágulási sapka 443121321 171121321D 171121321F 171121321B - tágulási sapka 7M0121321C 7M0121321 7M0121321B - tágulási sapka 8E0121321 - kiegyenlítő tartály 025121403A 025121407 025121405C - kiegyenlítőtartály 025121403B 025121407A - kiegyenlítőtartály 075121403 - kiegyenlítőtartály 1J0121403B 1J0121403 - kiegyenlítőtartály 2D0121403 - kiegyenlítőtartály 2D0121403K - kiegyenlítőtartály 4A0121403 - kiegyenlítőtartály 8A0121403 - kiegyenlítőtartály 8A0121403A 893121403 443121403 431121407C - kiegyenlítőtartály 8A0121403C - kiegyenlítőtartály 8D0121403L 8D0121403J 8D0121403F - kiegyenlítőtartály 8E0121403 - kiegyenlítőtartály 8E0121403C 10-82383 - kiegyenlítőtartály 021121407
kiegyenlítőtartály 121171407E 171121407C 171121407A 171121407 - kiegyenlítőtartály 171121407F - kiegyenlítőtartály 1H0121407A 357121407C 357121407A - kiegyenlítőtartály 6N0121407A 6N0121407B 6N0121407 - kiegyenlítőtartály 6Q0121407 3012104076Q0A 121706003 109342 10-0558 6Q0121407A - kiegyenlítőtartály 701121407B - kiegyenlítőtartály 7M0121407C 7M0121407 - kiegyenlítőtartály 025121403 - kiegyenlítőtartály sapka 025121482 - csőcsonk- 251121438B 105759 - AC pumpa- 025127025A 7.20804.53.0 127045001 100167 1001270002 070127025 025127025 - AC pumpa- mechanikus 026127025A QFP529 PBS247 V10-0806 026127025 026127025B 056127025.1 056127025C 100129 1001270003 100219466 100219756 100219DE5 102637 127046001 7.02242.10.0 711010 QFP16 71691 - AC pumpa- 030127025 127060001 7.20884.53.0 100575 V10-0807 - AC pumpa- 052127025J 052127025G 052127025F 052127025D 127082001 7.21500.50.0 100998 V10-0808 - ülepítő 026127177B - ülepítő 037127177 - ülepítő 052127177C - üzemanyagszűrő 068127177B WK842/2 17660 1457434106 11-0026 101460 1001270005 07703242 068127177 XD9043E 24.351.00 10-0340-1 301270177068B 40917660 4110 S8500NR P4183 L111/606 KC18 HDF496 H70WK02 FP4935A ELG5204 CS498 7022593 63110 PP837 - üzemanyagszűrő 057127401A 059127401E 059127401 - üzemanyagszűrő 191127401C 191127401
üzemanyagszűrő 1H0127401C 191127401E 191127401B 191127401A - üzemanyagszűrő 1J0127401A WK853/3x 1001270007 24.391.00 V10-0341 81503/4 81503 82451/1 82451/2 82451/4 1J0127401 2D0127399 WF8046 S4391NR RN248 FCS711 F67832 ELG5234 63199 4194 32921622 256629 - üzemanyagszűrő 6K0127401G 81553/2 81553 81553/4 256341 6K0127401H V10-8163 2441500 RN218 S4415NR ST490 WF8213 F68243 FCS474 1001270012 ELG5240 4278 wk823 81553/1 - üzemanyagszűrő 6N0127401C 6N0127401E WK841 F68807 WF8180 DN829 KL77 - üzemanyagszűrő 6N0127401H 6N0127401F - üzemanyagszűrő 6Q0127401B 6Q0127400A - üzemanyagszűrő 7M0127401A - üzemanyagszűrő 028127435A 028127435 893127435A 046127435B - üzemanyagszűrő 8D0127435 - szelep 057127247A - szelep 191127247A - szelep 1J0127247A 1J0127247E 1J0127247 - tömítés 030127311 - Tömítés 29,5x2,5mm 030127311 - Tömítés 36,0x2,5mm 049127311A 049127311B - Tömítés 38,5x2,5mm 052127311 - tűszelep 036129201 181129201 111129201 - kipufpgósor tömítés 027129589A 027129589B 027129589 - kipufpgósor tömítés 028129589B 056129589 068129589B 035129589E/F - kipufpgósor tömítés 030129589B 052129589 030129589A
kipufpgósor tömítés 032253039B - kipufpgósor tömítés 032253039E - kipufpgósor tömítés 036253039F - kipufpgósor tömítés 037253039D - kipufpgósor tömítés 037253039F 037253039B - kipufpgósor tömítés 058253039G - levegőszűrő 021129620 - levegőszűrő 025129620A - levegőszűrő 2D0129620B 2D0129620A 2D0129620 - levegőszűrő 032129620 WA6383 A47700 A460 83140/2 83140/1 728062 30.038.01 254205 21110 1457433540 1121290002 100619 08732026 A647 AR201 W102/378 V10-0604 SB210 S3381A PC2357E MD-130 MA390/A LX568 FL6390 EL2012 E89L01 CA3333 C2873/1 4011558148003 - levegőszűrő 036129620 U734/606 10-1603 30.158.00 036129620D 109041 1121290021 1457433059 60815 A1131 A18307 C2998/5x E468L LX977D WA6688 - levegőszűrő 036129620D 036198620 - levegőszűrő 036129620F WA6373 A1045 83947 700968 60039 30.124.00 129066002 1121290019 08540957 036129620C A18088 A283 V10-0605 S3820A PC2547E PA7224 MD-9482 MA1065 ELP3752 CA5898 C4287/2 AF0400 4011558207601 - levegőszűrő 03C129620 - levegőszűrő 03D129620 - levegőszűrő 03E129620 - levegőszűrő 044129620 - levegőszűrő 052129620 - levegőszűrő 055129620A WA6176 60178 5003239 30.836.00 21102 1457429030 1444.N1 129085001 1121290004 10-0617 07077605 07077597 5012634 5016988 9974788 728066 812842 A17711 U508/606 U508/378 S8710A PC2138E PA7006 P067 MD-9408 MA444 LX266 ELP3192 E200L CA3144 C2039 AF0057 A507 A178 80162 - levegőszűrő 056129620 052129620A
levegőszűrő 060129620 A796 LX200 E112L C13114/4 02001980 107408595 1457429932 254521 2788100 728068 80113 80113/1 80113/2 A560 WA6084 - levegőszűrő 069129620A - levegőszűrő 074129620 - levegőszűrő 113129620 055129620 - levegőszűrő 191129620 859129620 - levegőszűrő 1H0129620 - levegőszűrő 1J0129620 WA6333 16628 ELP3713 1121290010 10-0612 S3070A 32914056 A146 WT212005 CKL103 60034 129290001 C37153 A379 A27766 30.077.00 P078 U562/378 MA1061 AF0273 E301L ELP3781 - levegőszűrő 1L0129620 - levegőszűrő 1L0129620B - levegőszűrő 1L0129620C AP140/1 A27917 82279/1 82278/1 700970 30.113.00 1L0129620A 12-0165 1121290015 105765 C28136/2 CA5904 WFP87 WA6694 U586/606 SB2092 S3113A PC2346E PA7226 MA1005 ELP3859 E216L02 WT243003 - levegőszűrő 4A0129620 LX339 103728 100614 08687329 08687311 06887329 MA1046 MD9216 PA7253 PC2425E S8540A U633/606 WA6366 83159/1 83159/2 103728595 1121290042 129520001 ELP3629 E324L CA5799 C31195 AP179 AP135 A458 A27405 A236 83159 728079 60985 3005800 21104 1457429792 254064 - levegőszűrő 6K0129620B ST325 24400 254117 30.161.00 3016100 32924400 60170 6K1129620B 1457433058 129730001 12-0187 1121290017 108675015 108675 08540999 08540981 U721/606 WA6704 83930 83930/1 ELP3935 LX997 MA1159 MD9710 PA7329 PC2512E SB2005 S2002A E393L CKP307 83930/2 83930/3 A1094 A18918 C37132 AP139/1 A2002 CA8995 WT243009 - levegőszűrő 6N0129620 - levegőszűrő 6Q0129620 6Q0129620B - levegőszűrő 7M0129620A 7M0129620 - levegőszűrő 058133843 - levegőszűrő 059133843A 059133843 - levegőszűrő 06C133843 - légcső 191129627 - légcső 191129627M 191129627B
karburátorjavító szett 036198569S S40G S22G S24G S25G S26G S27G S2G S3G S41G - karburátorjavító szett 049198571S S5G S5G.1 S43G S44G S53G - Szívósortömítés 026129717D 049129717A 026129717 - tömítés 035121171C - Szívósortömítés 026129717F - Szívósortömítés 027129717D 027129717B - Szívósortömítés 028129717D 028129717C 028129717B - Szívósortömítés 030129717D - Szívósortömítés 032129717C 032129717B - Szívósortömítés 034129717M 035129717F 034129717L 035129717B - Szívósortömítés 036129717C 036129717B 036129717A - fedél- 036129717E 24021400 470.370 58340 50-029071-00 29-1082 JD5228 71-34204-00 109372 - Szívósortömítés 037129717C - Szívósortömítés 037129717D - Szívósortömítés 037129717E - Szívósortömítés 037129717F 027129717E 027129717C 027129717A - Szívósortömítés 048129717A 037129717B - Szívósortömítés 048129717D - Szívósortömítés 058129717B - Szívósortömítés 058129717D
Szívósortömítés 059129717G - Szívósortömítés 068129717E 068129717A - Szívósortömítés 074129717 - gyűrű 42,6x1,75x4,75mm 06A133398 - benzinszűrő- 6N0201511A AG-6006 6148180002 6148180001 4021 31.510.00 30921626 21626 201700001 11-0058 103993 06557771 06557763 0450905002 B94 ELE6011 WF8033 V10-0339 SP-2024 S1510B MBNA950 H82WK01 G6400 FT5207 FS9140E FF0070 FF0069 F67221 EP139 WK613 - benzinszűrő- 6X0201511B 1002010013 1002010000 06557854 06557847 0450905316 0450905273 WK512 F57318 WF8101 S1722B B67 107693 31.722.00 11-0015 201710001 MBNA985 L225/606 H110WK G5540 FT5258 FS9128E FF069 EP155 ELE6006 AG-6025 62212 4267 4077 V10-0207 - benzinszűrő- 803201511C MBNA018 302010511803C 201215003 131261275A 0450904149 0450904001 WK32 F57243 WF8127 S1012B B7 31.012.00 V10-0338 4030 4068 4068/O MBNA001 H104WK G4164 FT4874 FS9094E FF0019 FF0010 FF-007 EP103 ELE3592 BF-1003 62223 4068EC FF0015 - benzinszűrő- 251201511C 62223 4017 ELE3592 BF-1003 EP103 F57243 WF8127 S 1012 B 103250 31.012.00 MBNA 001 WK 32 0 450 904 149 H104WK G4953 FT5082 FS 9094 E FF-007 251201511G 201215003 07132806 07132798 V10-0338 - karburátor gumitalp 025129761 025129761A - karburátor gumitalp 026129761E - karburátor gumitalp 037129761 - karburátor gumitalp 049129761 - karburátor gumitalp 049129761C - karburátor gumitalp 050129761C 051129761 - karburátor gumitalp 050129761D 050129761 - karburátor gumitalp 050129761E - karburátor gumitalp 050129761H 050129761F 050129761B 050129761A - karburátor gumitalp 030129765C - karburátor gumitalp 030129765G - karburátor gumitalp 032129765
karburátor gumitalp 052129765A - karburátor gumitalp 052129765E - adagolo szíj 80fogas- 046130113C RR1268 26-6065 20.2355 1987948753 14618 14592 080TM210 080AH21 4234V 5345XS R-1226 QTB353 HR97080x21mm G1018H CT791 AB11297S 94404 86455345XS TB374 - adagolo szíj 75fogas- 069130113A TB136 29-0003 26-6069 1987949059 18563 12659 075TM200 075AH-20 86455034 K980146A 4923 5034 RR1367 R1046 QTB154 G1013 G034 CT641 AB11149 99020010 94090 791008 Pk05270 - adagolo szíj 77fogas- 074130113 077TM210 12667 14615 1987948818 26-6018 30020019 4135 5246 86455246 94523 97077x20mm AB11206 CT645 G1400 QTB332 R-1207 RR1365 TB293 - adagolo szíj 81fogas- 074130113J RR1184 43835 32922738 26-6080 22738 20.2356 1987949455 18399 4383V 5494XS 86455494XS R-1388 QTB538 HR97081x21mm G494 G1402H CT914 AB11111S 94775 TB557 - porlasztócsúcs 068130211B - porlasztócsúcs 068130211D - porlasztócsúcs 068130211F - porlasztócsúcs 068130211H - roppantó alátét 046130219A - roppantó alátét 068130219 - zárósapka- 028130229 10907669 100321 07669 068130229A - rezgéscsillapító/adagoló 028130249 068130249C - nyomótányér 055141124B - rugó/nyomólap 055141130F 055141130E - kuplungtárcsa 228mm/28fog 023141031K 037121032L 023141031B - kuplungtárcsa 200mm/24fog 032141031Q 032141032A 032141031K - kuplungtárcsa 200mm/24fog 032141031S - ku
6N0 201 511
ÁSZF , Adatvédelem
Szilker Autóalkatrész Kereskedelmi Kft.


Általános Szerződési Feltételek

Webshop útján megrendelést leadó Lakossági Vevők részére

1. Általános rendelkezések

1.1 Hatály


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban „ÁSZF”) a "Szilker Autó" Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1183
Budapest, Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1.
cégjegyzékszám:01-09-886033
Telephely: 1183 Budapest Szent Lőrinc stny. 6. B. lph. fsz/1.
a továbbiakban „Szilker Autó Kft.”) által
forgalmazott termékekre (továbbiakban
„Termékek”) vonatkozóan létrejövő azon
adásvételi szerződéses jogviszonyokra
alkalmazandóak, amelyekben az ún. „Lakossági
Vevő” a Szilker Autó Kft. által üzemeltett webshop-on ad
le megrendelést, amelyet a Szilker Autó Kft.
a Vevő által
megjelölt üzletben " székhely"történő személyes átadással
teljesít a vételár azonnali megfizetése fejében.
Vagy Postai úton / előreutalással "
vagy Futárral utánvéttel.

A jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából
Lakossági Vevőnek (a továbbiakban úgy is, mint
„Vevő”) minősül mindazon személy, aki nem áll
semmilyen szállítási, nagykereskedelmi vagy
egyéb, Termékek adásvételére vagy szállítására
vonatkozó keretszerződés vagy megállapodás
alapján a Szilker Autó Kft.-vel
hatályos jogviszonyban, és
a Szilker Autó Kft. által a www.szilkerauto.hu
internetcímen üzemeltetett internetes vásárlói
felületen (a továbbiakban: „Webshop”)
regisztrálást és bejelentkezést követően Terméket
rendel a Szilker Autó Kft.Kft-től.

A jelen ÁSZF célja, hogy a Lakossági Vevő és a
Szilker Autó Kft. által a Vevő Webshopon tett és
visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő
adásvételi jogviszonyok kereteit (a továbbiakban:
„Szerződés”), azon belül pedig a Felek, azaz a
Szilker Autó Kft. és a Lakossági Vevő (a továbbiakban
Szilker Autó Kft. és Vevő úgy is, mint „Fél”, együtt
„Felek”) jogait és kötelezettségeit – a közöttük
létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás
híján – általános jelleggel megállapítsa.
Tekintettel arra, hogy a Vevő jogosult szabadon
kiválasztani a Szilker Autó Kft. azon telephelyét,
BP. XIII ker. Petneházy utca 54-56 amelyen
a megrendelt Terméket átvenni kívánja, a
Szerződés az adásvétel mellett.

Ahol a jelen ÁSZF a Vevőt vagy a Szilker Autó Kft.-t
említi, ott a Vevő vagy a Szilker Autó Kft. nevében és
képviseletében fellépő személyeket,
alkalmazottakat, meghatalmazottakat is érteni
kell. A Szilker Autó Kft. nem köteles a Vevő nevében és
képviseletében fellépő bármely személy
képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Vevő
nevében esetlegesen álképviselőként eljáró
személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű
felelősségét – ide nem értve a szándékos vagy
súlyosan gondatlan károkozás esetét – a Szilker
Autó Kft. kizárja. Szilker Autó Kft. különösen kizárja
mindennemű felelősségét, ha Vevő bejelentkezési
kódjaival bárki visszaél, ide nem értve azt az
esetet, ha ez kifejezetten a Szilker Autó Kft.-nek felróható
és jogellenes magatartás következménye.

1.2 Jelen ÁSZF elfogadása

A Szilker Autó Kft. a Webshopra történő Vevői
regisztrációt és ezzel a Szerződések létrejöttét is
csak oly módon teszi lehetővé, ha a Vevő
kifejezetten megerősíti a jelen ÁSZF és az ahhoz
kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési
szabályzat megismerését és elfogadását. Ezen túl
a Vevő, a Webshopra történt regisztráláson felül,
a Webshopon leadott bármely megrendelésével
kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére
a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt
rendelkezések irányadóak.

2. Megrendelés

2.1 Megrendelés leadása és visszaigazolása

Vevő megrendelését a Webshop használata útján
adhatja a Szilker Autó Kft. részére a
www.szilkerauto.hu internetcímen.

Webshop útján tett megrendelés esetén az
informatikai rendszer által történő befogadás
időpontja minősül a beérkezés időpontjának.


A Szilker Autó Kft. a Vevő által tett megrendelést
lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és annak
teljesíthetőségét lehetőség szerint a beérkezést
követő 1 munkaórán belül e-mail útján
visszaigazolja. Amennyiben a Vevő a fenti
határidőn belül mégsem kap visszaigazolást, úgy
azt úgy kell értelmezni, hogy valamiféle hiba lépett
fel – például informatikai hiba merült fel, vagy a
Vevő tévesen adta meg e-mail címét, stb. – és a
megrendelést a Szilker Autó Kft. nem fogja teljesíteni.
Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a
Vevőnek ellenőriznie a függő rendeléseit, kosarát
annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri
rendeléseket – amelyekért a Szilker Autó Kft.
felelősséget nem vállal – elkerülje.

A visszaigazolást Vevő annak kézhezvételét
követően haladéktalanul köteles ellenőrizni és
amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy
minőségi mutatók eltérnek a Vevő által
megrendeltektől, ezt az ellentmondást

haladéktalanul köteles közölni a Szilker Autó Kft.-vel.
Ennek elmaradása esetén a Szilker Autó Kft. mentesül
az eltérésből eredő igények és felelősség alól.

2.2 Felelősség kizárások a Webshop tartalmával
kapcsolatosan

A Szilker Autó Kft. a jogszabály adta legszélesebb
kereteken belül kizár minden olyan kárigény
kapcsán felmerülő felelősséget, amely a Webshop
Vevő – illetve Szerződéses jogviszonyra nem lépő
potenciális Vevő – által történő felhasználásából
ered.

Tekintettel arra, hogy a Szilker Autó Kft. a Webshopban
olyan alkatrész-adatbázist és -keresőt működtet,
amely olyan Termékeket is tartalmaz, amelyek
adott esetben a Szilker Autó Kft. nem tart raktáron,
hanem egyedileg beszerzendők, vagy akár –
általában ideiglenes jelleggel, kivételesen –
egyedileg sem szerezhetőek be, ezért a
Termékek szerepeltetése a Webshopban nem
minősül ajánlattételnek – ezért ajánlati kötöttséget
sem keletkeztet – és a Szilker Autó Kft. semmilyen
felelősséget nem vállal arra nézve, hogy a
Webshopon fellelhető alkatrész ténylegesen
megvásárolható.

Szilker Autó Kft. ugyancsak nem vállal arra nézve
semmilyen felelősséget, ha a Webshop
időszakosan nem elérhető, valamint ha a
Webshopon megjelenített Termék-ábrázolás a
termék egyes tulajdonságait, különösen annak
színét helytelenül vagy pontatlanul mutatja.

Szilker Autó Kft. minden erőfeszítést megtesz a
Webshop adatbázisának naprakész és pontos
adattartalmáért. A Webshop alkatrész-keresője
olyan kényelmi funkciót is tartalmaz, amely
bizonyos típusadatok bevitele eredményeképpen
kompatibilisnek megjelölt alkatrészeket kínál fel.
Mindazonáltal ezen adatok bevitele, helyességük
és a felkínált alkatrészek kompatibilitásának
leellenőrzése, továbbá az alkatrészek szakszerű
beszerelése, üzembe helyezése alapvetően
szakértelmet igénylő feladat, így ezek szakértő
által történő elvégzését a Szilker Autó Kft.
erősen ajánlja.

Fentiekre tekintettel a Szilker Autó Kft. mindennemű
azzal kapcsolatos felelősségét kizárja, ha a
Webshop keresője – kivételesen, elírás vagy
technikai hiba okán – téves adatot tartalmaz
bármely Termék kompatibilitása, ára,
kedvezménye vagy egyéb jellemzője tekintetében.
Különösen kizárt minden olyan kártérítési igény
tekintetében történő helytállás, amelyet valamely
Webshopon vásárolt Termék tévesen megjelölt
kompatibilitásából, funkcionalitásából származik.

A megvásárolt Termék kompatibilitásának
szakértői ellenőrzését javasoljuk a Termék
átvételét követő 8 munkanapon belül elvégeztetni
annak érdekében, hogy a kompatibilitás hiánya a
jelen ÁSZF 6. pontja alapján az egyes Vevőket
megillető elállási jog keretén belül orvosolható
legyen. Ennek hiányában Terméket
inkompatibilitás alapján kizárólag abban az
esetben áll módjában visszavenni, ha bizonyítást
nyer, hogy az adatbázis hibájára vezethető vissza
az inkompatibilitás.

3. Megrendelések teljesítése, visszamondása

A Vevő a megrendelt Terméket a megrendelés
visszaigazolásában megjelölt időpontban, illetve
az azt követő 7 munkanapon belül jogosult az
általa a megrendelés megtételekor a Webshopon
kiválasztott telephelyen személyesen vagy
meghatalmazott útján átvenni.

A Szilker Autó Kft. csak az általa visszaigazolt
megrendelések teljesítésére köteles. Vevő a
megrendelések visszaigazolásáig, a
visszaigazolásnak a Szilker Autó Kft. által történő
elküldéséig jogosult megrendelését
megváltoztatni vagy visszamondani.

A Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten
beleegyezik abba, hogy a Szilker Autó Kft. – a
megrendelés teljesítését megerősítő
visszaigazolást követően – a Terméknek a Vevő
által megjelölt telephelyre való szállítását, mint
szolgáltatást megkezdje, illetve teljesítse.

A Vevő a megrendelés visszaigazolását követően
sem köteles a megrendelt terméket átvenni, a
megrendelést visszamondhatja, ilyen esetben
azonban a Szilker Autó Kft. jogosult azt a költséget
(elsősorban a Vevő által megjelölt telephelyre
történő szállítási költség) a Vevő részére
kiszámlázni, amely a megrendelés teljesítése
érdekében felmerült, Vevő pedig ezen költségeket
a Szilker Autó Kft. számlája alapján köteles megtéríteni.

Amennyiben a megrendelt Termékek beszerzése
a Szilker Autó Kft.-nek fel nem róható módon a
visszaigazolás ellenére sem lehetséges, vagy
aránytalan költségekkel járna, úgy a Szilker Autó Kft.
mentesül a szállítási kötelezettség alól.
Amennyiben a megrendelt termékből a tömeges
megrendelések, vagy beszállítói késedelem
folytán nem áll rendelkezésre valamennyi
megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet, a
Szilker Autó Kft. csak a visszaigazolt megrendelések
beérkezésének sorrendjében köteles a
megrendelések teljesítésére, a raktári készlet
erejéig. A Szilker Autó Kft. köteles a megrendelés
teljesítésének jelen bekezdésben szereplő
bármely akadályának felmerüléséről a Vevőt
megfelelő időben értesíteni és minden tőle
elvárható intézkedést megtenni a helyzet
rendezése érdekében.

4. Vételár, számlázás

A Termékek vételárát a Szilker Autó Kft. a Webshopban
az átadás helyének függvényében esetlegesen
változó kedvezménnyel tünteti fel. A Termékek
vételára a Megrendelés leadásakor a
Webshopban feltüntetett – a Vevő által megjelölt –
átvételi telephelyhez kapcsoltan feltüntetett
vételár, azt a tényleges átvételig felmerülő
esetleges árváltozás nem érinti. A Szilker Autó Kft. a
megrendelés visszaigazolásakor a megrendelt

A Termékek vételárában nincs benne a
szállítási költség, azt a vevő válassza ki a
rendeléskor.

A Szilker Autó Kft. a teljesített megrendelésekről számlát
állít ki és ad át a Termék személyes átadásakor a
Vevő részére. Vevő köteles a számlát az átvételt
követően haladéktalanul megvizsgálni és annak
megfelelősége esetén a Termék számlán
feltüntetett vételárát a Termék átvételével egy
időben, készpénzben
forintban kiegyenlíteni.

5. Szavatosság, jótállás, minőségi és
mennyiségi kifogások

A Termék átvételekor a Vevő a számla
másodpéldányán kézjegyével köteles igazolni, a
Termék kívülről felismerhető hibáktól és
hiányosságoktól mentes, ép csomagolású
állapotban történt átvételét, és hogy sort kerített
annak mennyiségi megvizsgálására. Az átadott
Termékek csomagolásának és mennyiségének
ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő
felel, a kifogástól mentes átvételt követően Vevő
mennyiségi kifogást már nem támaszthat.

Amennyiben az átvétel során a Termékkel
kapcsolatban kifogás merül fel, azt a Felek
kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek
elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár.

A minőségi kifogások kezelése, szavatossági
igények, illetőleg gyártói jótállással kapcsolatos
igények teljesítése és a visszáruzás tekintetében
a Szilker Autó Kft. azon telephelyének alkalmazottja
köteles eljárni, amely telephelyen a Terméket a
Vevő átvette. A szavatossági igényeket Vevő a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Szilker Autó
Kft.-vel szemben érvényesíteni. A jótállási igények
intézésére az egyes Termékekhez adott jótállási
tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

6. Fogyasztó részére biztosított elállási jog

A Szilker Autó Kft. nem kívánja a távollévők között
megkötött szerződésekre vonatkozó, a
fogyasztókat védelmező jogszabályi előírásokat
megkerülni azzal az érveléssel, hogy a Felek
között a Szerződés csak az átvétel időpontjában,
azaz nem távollévők között köttetett, ezért a
távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
„Rendelet”) alkalmazásában fogyasztói
szerződésnek minősülő Szerződésektől a Vevők a
Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a termék
átvételétől számított 3 munkanapon belül indoklás
nélkül, szóban vagy írásban elállhatnak. Írásban
történő elállás esetén azt határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő elállási
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postai úton
elküldi.

Az elállás feltétele, hogy a Vevő a Terméket
sérülésmentesen és működőképesen, az eredeti
csomagolással együtt a szóban közölt elállással
egyidejűleg, illetve írásban közölt elállás esetén
legkésőbb annak közlését követő 15 napon belül
adja át azon a telephelyen, ahol azt átvette.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a
Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A Vevő köteles továbbá –
amennyiben erre Szilker Autó Kft. számla állítása mellett
igényt tart – a Vevő által megjelölt telephelyre
történő szállítás igazolt költségét is megtéríteni,
tekintettel arra, hogy a szállítás a jelen ÁSZF 3.
pontjában foglaltak alapján a Rendelet 5. § a)
pontja szerinti szolgáltatásnak minősül, amely –
Szilker Autó Kft. által esetlegesen maradéktalanul
teljesített – szolgáltatástól való elállás ezért a
Vevőt a Rendelet alapján nem illeti meg. A Vevőt
ezeken felül egyéb költség nem terheli, a Szilker Autó
Kft. azonban követelheti a Termék nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését.

A Szilker Autó Kft. köteles a Vevő által kifizetett vételárat
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő
15 napon belül visszatéríteni, amennyiben a
Termék visszaadására megfelelő módon addigra
sor került.

7. Védett jogok, adatkezelés

A Szilker Autó Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye
hiányában a Vevő semmilyen formában nem
jogosult a Szilker Autó Kft. márkanevét, védjegyét,
logóját, ábráit és bármely egyéb, a Szilker Autó Kft.
szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint
a Webshophoz kapcsolódó valamennyi védett
információt, különösen az Webshopon található
adatbázis tartalmát és rendszerezési elveit
felhasználni. A Webshopról a Szerződések

megkötéséhez, megrendelések megtételéhez
szükséges adatokon kívül bármilyen további
adatok letöltése, a Webshop részéről vagy
egészéről másolat, képlenyomat rögzítése, a
Webshop linkjének más honlapokon történő
feltüntetése – a Szilker Autó Kft. előzetes, írásba foglalt
engedélye hiányában – a Láng Kft. szerzői
jogának megsértésének tekinthető és mind
szerzői, mind büntetőjogi következményeket
vonhat maga után.

Bármilyen, a jelen pont szerint tiltott használat
észlelése vagy akár alapos gyanúja esetén a
Szilker Autó Kft. jogosult a Vevő hozzáférését a
Webshop különböző tartalmaihoz előzetes
figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal korlátozni
vagy megvonni.

Vevő a Webshop használatával kijelenti, hogy az
általa megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek és vállalja, hogy megtérít minden
kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a
kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból
ered, hogy megadott személyes adatai hibásak.

8. Kapcsolattartás, értesítési kötelezettség

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket
és értesítéseiket a Webshop erre kialakított
felületén, valamint a Vevő irányába a Vevő által
megadott e-mail címre történő, míg a Szilker Autó Kft.
vonatkozásában az alábbi e-mail címre történő
elektronikus üzenetküldés útján teszik meg:

szilkerauto.kft@chello.hu

Vevő köteles a Szerződés szempontjából
lényeges, a Webshopra történő regisztrálás során
megadott adatainak megváltozása esetén azokat
a Webshop felületén legkésőbb a változás
hatálybalépésétől számított 15 napon belül
módosítani.

Szilker Autó Kft. köteles a szerződés teljesítését érintő
lényeges eseményről – ideértve különösen a
teljesítés várható késedelmét, a megrendelt
Termék hiányát – a Vevőt megfelelő időben
értesíteni.

Egyik Fél sem felelős az interneten keresztül,
vagy egyéb elektronikus úton történő, önhibáján
kívül helytelen és hiányos adatátvitelért, illetőleg
információk késedelmes megérkezéséért.

9. Záró rendelkezések

A Felek egyező akaratából a köztük létrejövő
jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF
által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor
hatályos magyar jog, különösen a Polgári
Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló
törvény, illetve a Rendelet rendelkezései
irányadóak.

A jelen ÁSZF alkalmazásában az ÁSZF-ben
megállapított kifejezések tekintetében –
amennyiben a szövegösszefüggésből más nem
következik – az egyes szám a többes számnak, a
többes szám pedig az egyes számnak megfelelő
jelentéssel bír.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF, illetőleg
a Szerződések kapcsán felmerülő vitás
kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton,
közös megegyezés útján rendezni. A békés
vitarendezés sikertelensége esetén a Felek a
jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán
felmerülő jogvita elbírálására arra az esetre, ha a

Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi
Bíróság illetékessége nem állapítható meg a
Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi
szabályai szerint, úgy a Felek a jelen
Szerződésből eredő jogvitájukra hatáskörtől
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a
Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki. Arra az esetre, ha a hatályos
jogszabályok értelmében a Pesti Központi Kerületi
Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességének
kikötése megengedett, a Felek a Budai Központi
Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság
illetékességének kikötését hatálytalannak tekintik,
és ahelyett, hatáskörtől függően a Pesti Központi
Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések
egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok
vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti
a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb
rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy
végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy
ilyen esetben kötelesek az érvénytelen,
hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést
az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának
valamint saját gazdasági céljuknak
legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

A Szilker Autó Kft. által alkalmazott jelen ÁSZF
visszavonásig, illetőleg annak módosításáig
érvényes. A jelen ÁSZF egységes szerkezetbe
foglalt mindenkor hatályos változatát a Szilker Autó Kft.
Webshopján elérhetővé teszi olyan formában,
hogy a mindenkori legutolsó módosítás szövegét
– a módosítás dátumának megadása mellett –dőlt
betűbe szedve jelöli.